รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เพื่อขอใช้ SSL (https) ของกรม ทช. (ภายใต้ Domain dmcr.go.th)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อระบบงาน (ภาษาไทย) วันที่ลงทะเบียน
1 วรพจน์ เสมาชัย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3 ต.ค. 66 , 14:10 น.
2 ระพีพรรณ ชุ่มจันทร์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 3 ต.ค. 66 , 16:00 น.
3 ชาญวิทย์ ประชุมรักษ์ ระบบบริหารจัดการงานลาดตระเวนป่าชายเลนเชิงคุณภาพ 9 ต.ค. 66 , 10:55 น.
4 วรพจน์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 7 พ.ค. 67 , 09:08 น.