รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เพื่อเปิด Mobile Application ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของกรม ทช (DMCR)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อแอพพลิเคชั่น (ภาษาไทย) วันที่ลงทะเบียน
1 ชาญวิทย์ ประชุมรักษ์ ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลและชายฝั่ง 22 ส.ค. 66 , 14:06 น.
2 ชาญวิทย์ ประชุมรักษ์ ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลและชายฝั่ง 22 ส.ค. 66 , 14:59 น.