รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศ ทช. (PDPA)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) วันที่ลงทะเบียน
1 มาซีหรน เจ๊ะง๊ะ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 21 ก.ค. 65 , 10:03 น.
2 สมพร ศิริรัตน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 21 ก.ค. 65 , 10:20 น.
3 ละออง ศิริรัตน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 21 ก.ค. 65 , 10:25 น.
4 ปรีชา ขุนไกร สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 21 ก.ค. 65 , 11:01 น.
5 ฐานิศ เพชรทอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 21 ก.ค. 65 , 16:18 น.
6 ฐานิศ เพชรทอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 21 ก.ค. 65 , 17:00 น.
7 จรัสศรี อ๋างตันญา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 21 ก.ค. 65 , 19:10 น.
8 พิไลพร เอ่งฉ้วน กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 22 ก.ค. 65 , 09:52 น.
9 ฐานิศ เพชรทอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 22 ก.ค. 65 , 11:52 น.
10 จารึก เสรีรักษ์ สำนักงานอธิบดี 1 ส.ค. 65 , 15:03 น.
11 จารึก สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 2 ส.ค. 65 , 11:00 น.
12 จารึก เสรีรักษ์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 2 ส.ค. 65 , 11:03 น.
13 นิพนธ์ ผ่องแก้ว สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 15 ส.ค. 65 , 14:50 น.
14 ณิชาวรรณ แก่นจันทร์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 22 ส.ค. 65 , 10:59 น.
15 กิ่งดาว นามบุรี กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 23 ส.ค. 65 , 13:20 น.
16 ณิตธิกรณ์ จือเหลียง กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 23 ส.ค. 65 , 13:25 น.
17 ไพรัตน์ แก้วมณี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 24 ส.ค. 65 , 15:50 น.
18 กิ่งดาว นามบุรี กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 31 ส.ค. 65 , 12:04 น.
19 อวยพร ฉิมหนู กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 1 ก.ย. 65 , 10:24 น.
20 มารีย๊ะ อินตัน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 2 ก.ย. 65 , 14:17 น.
21 ธิติศักดิ์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 6 ก.ย. 65 , 13:44 น.
22 ธมนัย ประวีณวงศ์วุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 16 ก.ย. 65 , 12:10 น.
23 อุเทน ชาตรี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 19 ก.ย. 65 , 11:07 น.
24 ไซนับ ตาวาโต สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 20 ก.ย. 65 , 14:50 น.
25 ไซนับ ตาวาโต สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 21 ก.ย. 65 , 15:43 น.
26 นงนุช แตงร่ม สำนักงานเลขานุการกรม 27 ต.ค. 65 , 10:04 น.
27 แสงทนงค์ พ่วงพี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 1 พ.ย. 65 , 14:57 น.
28 แสงทนงค์ พ่วงพี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 2 พ.ย. 65 , 09:14 น.
29 ไพบูลย์ สุวรรณฤทธิ์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 4 พ.ย. 65 , 11:47 น.
30 ชนินนท ศรีสวัสดิ์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 7 พ.ย. 65 , 09:21 น.
31 ไพบูลย์ หอยบาง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 9 พ.ย. 65 , 15:52 น.
32 สมเจตน์ เพชรสุวรรณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 10 พ.ย. 65 , 14:27 น.
33 สมเจตน์ เพชรสุวรรณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 10 พ.ย. 65 , 14:31 น.
34 จิรัฎฐิติกาล อภิธนนิมิตญ์ กองป้องกันและปราบปราม 11 พ.ย. 65 , 11:22 น.
35 ภีมญ์นภัสร์ ชลายนนาวิน กองป้องกันและปราบปราม 11 พ.ย. 65 , 11:28 น.
36 นิรมล พืชผล กองป้องกันและปราบปราม 11 พ.ย. 65 , 11:33 น.
37 ธนัท หงษ์ชูเกียรติ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ย. 65 , 11:31 น.
38 สุเมธ ทองดอนอ่ำ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 21 พ.ย. 65 , 14:07 น.
39 สำรอง ภูเก้าล้วน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 22 พ.ย. 65 , 14:21 น.
40 สำรอง ภูเก้าล้วน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 22 พ.ย. 65 , 14:23 น.
41 สุกัญญา พิศแก้ว สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 8 ธ.ค. 65 , 14:25 น.
42 สุกัญญา พิศแก้ว สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 8 ธ.ค. 65 , 14:27 น.
43 ธรรมรัฐ สิงห์ชัย สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 13 ธ.ค. 65 , 15:38 น.
44 บวรนันท์ จิตผ่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 26 ธ.ค. 65 , 14:23 น.
45 บวรนันท์ จิตผ่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 26 ธ.ค. 65 , 14:25 น.
46 สุรีย์ภรณ์ แดงเสนาะ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 29 ธ.ค. 65 , 14:33 น.
47 ดรุณี เจียมจำรัสศิลป สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 29 ธ.ค. 65 , 14:38 น.
48 ทิพามาศ อุปน้อย สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 ม.ค. 66 , 10:10 น.
49 สนธยา สุขโสภา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) 5 ม.ค. 66 , 16:40 น.
50 นงค์เยาว์ เพชรสุวรรณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 6 ม.ค. 66 , 13:37 น.
51 บรรจง เงินวงค์นัย กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 16 ม.ค. 66 , 13:31 น.
52 แกล้วทนงค์ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 20 ม.ค. 66 , 14:43 น.
53 นายบวรวิทย์ แกล้วทนงค์ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 30 ม.ค. 66 , 11:04 น.
54 สุภาวดี มณีดำ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 31 ม.ค. 66 , 15:55 น.
55 สุพรรษา แสงลี กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 1 ก.พ. 66 , 15:47 น.
56 อนุสรา ปาณะศรี สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 8 ก.พ. 66 , 10:45 น.
57 รัฐกรณ์ ขุนแก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 8 ก.พ. 66 , 10:49 น.
58 ปรียา ชมเชย สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 8 ก.พ. 66 , 11:12 น.
59 ปรียา ชมเชย สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 8 ก.พ. 66 , 11:15 น.
60 ทาวิณี สารี สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 8 ก.พ. 66 , 13:22 น.
61 ณัทชนันท์ ธรรมพร สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 8 ก.พ. 66 , 15:26 น.
62 ชลวิชช์ สามารถ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 8 ก.พ. 66 , 15:42 น.
63 รัฐกรณ์ ขุนแก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 9 ก.พ. 66 , 09:45 น.
64 จุฑามาศ หนูสุข สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 13 ก.พ. 66 , 13:55 น.
65 จารุเดช ศรีงาม สำนักงานเลขานุการกรม 13 ก.พ. 66 , 16:41 น.
66 จารุเดช ศรีงาม สำนักงานเลขานุการกรม 13 ก.พ. 66 , 17:12 น.
67 สมนึก สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 15 ก.พ. 66 , 12:22 น.
68 ชุติมา แจงประดิษฐ์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 20 ก.พ. 66 , 14:34 น.
69 ชุติมา แจงประดิษฐ์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 20 ก.พ. 66 , 14:36 น.
70 กนกอร บุญจิตร สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 20 ก.พ. 66 , 15:31 น.
71 จันทร์เพ็ญ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 22 ก.พ. 66 , 09:59 น.
72 ธิตยา หนูม่วง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 27 ก.พ. 66 , 14:23 น.
73 ธิตยา หนูม่วง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 27 ก.พ. 66 , 14:25 น.
74 ชุติมา แจงประดิษฐ์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 1 มี.ค. 66 , 11:02 น.
75 อับดุลล่าห์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 20 มี.ค. 66 , 10:28 น.
76 รัตนพงศ์ วงศ์หิรัญ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 20 มี.ค. 66 , 11:07 น.
77 ประจวบ โมฆรัตน์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 3 เม.ย. 66 , 16:35 น.
78 นเรศ ชูผึ้ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 5 เม.ย. 66 , 11:54 น.
79 สุชาติ รัตนเรืองสี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 7 เม.ย. 66 , 12:06 น.
80 สุชาติ รัตนเรืองสี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 7 เม.ย. 66 , 12:09 น.
81 สุชาติ รัตนเรืองสี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 7 เม.ย. 66 , 12:12 น.
82 เอนก ไทรวรรณรังกูล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 11 เม.ย. 66 , 10:06 น.
83 กอบแก้ว โชติเชย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 12 เม.ย. 66 , 11:19 น.
84 พินิด พูลผล สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 12 เม.ย. 66 , 11:32 น.
85 จตุรงค์ นกเพชรทอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 18 เม.ย. 66 , 09:40 น.
86 ณัฐพร มาสวัสดิ์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 20 เม.ย. 66 , 10:06 น.
87 เฉลิม ทองเจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 25 เม.ย. 66 , 10:41 น.
88 สุมิตร แสงแก้ว สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 27 เม.ย. 66 , 14:10 น.
89 รักษิณาพร สุวรรณรัตน์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 2 พ.ค. 66 , 14:09 น.
90 วรเทพ จันทรศรี สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 พ.ค. 66 , 10:23 น.
91 ธนัท หงษ์ชูเกียรติ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ค. 66 , 09:32 น.
92 นวพล จูจุ้ยเอี่ยม สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 22 พ.ค. 66 , 14:30 น.
93 ธีรเดช นาเวียง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 25 พ.ค. 66 , 14:18 น.
94 ธีรเดช นาเวียง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 25 พ.ค. 66 , 14:56 น.
95 ศรีสุดา เงินรุ่งเรือง กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 31 พ.ค. 66 , 12:15 น.
96 ณัฐชนน เจาวัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 มิ.ย. 66 , 13:57 น.
97 ชาญชัย บัวหลวง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 2 มิ.ย. 66 , 10:11 น.
98 นวพล จูจุ้ยเอี่ยม สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 2 มิ.ย. 66 , 10:34 น.
99 ธีรวัฒน์ จิตติธีระนนท์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 2 มิ.ย. 66 , 14:23 น.
100 ธีรวัฒน์ จิตติธีระนนท์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 6 มิ.ย. 66 , 09:54 น.
101 ธีระ ศิริบุญยัง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 19 มิ.ย. 66 , 12:50 น.
102 ธีระ ศิริบุญยัง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 19 มิ.ย. 66 , 14:34 น.
103 รุ่งเรือง เครือแก้ว สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 19 มิ.ย. 66 , 19:30 น.
104 รุ่งเรือง เครือแก้ว สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 20 มิ.ย. 66 , 10:24 น.
105 รุจน์ ทองขจร สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 21 มิ.ย. 66 , 11:38 น.
106 เฉลิม เพชรจุ้ย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 23 มิ.ย. 66 , 14:01 น.
107 สุวิทย์ เจริญจิตร สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 23 มิ.ย. 66 , 14:18 น.
108 ภูวนาถ บางทอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 23 มิ.ย. 66 , 14:19 น.
109 ภูวนาถ บางทอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 23 มิ.ย. 66 , 14:20 น.
110 จิราวรรณ ศรีประเสริฐ สำนักงานเลขานุการกรม 27 มิ.ย. 66 , 15:46 น.
111 นิวัฒน์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 29 มิ.ย. 66 , 11:33 น.
112 ศุภชัย กองธรรม สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 5 ก.ค. 66 , 12:48 น.
113 ขวัญชัย บูชาสุข สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 11 ก.ค. 66 , 15:26 น.
114 กนิษฐา สมบูรณ์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 13 ก.ค. 66 , 10:39 น.
115 พศวัติ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 19 ก.ค. 66 , 12:53 น.
116 อรญา หมื่นขำ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 27 ก.ค. 66 , 14:19 น.
117 ประมวล หวั้นกัวะ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 4 ส.ค. 66 , 14:38 น.
118 ประมวล หวั้นกัวะ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 8 ส.ค. 66 , 10:16 น.
119 ประมวล หวั้นกัวะ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 8 ส.ค. 66 , 10:20 น.
120 วาสุกรี จูฑานุวงศ์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 16 ส.ค. 66 , 13:55 น.
121 เชาวลิต สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 4 ก.ย. 66 , 15:35 น.
122 เชาวลิต สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 4 ก.ย. 66 , 15:38 น.
123 สุวรรณ หวันสมัน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 5 ก.ย. 66 , 10:54 น.
124 สมเกียรติ เจ๊ะสา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 5 ก.ย. 66 , 13:39 น.
125 ฤทธิรงค์ วิชัยดิษฐ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 5 ก.ย. 66 , 14:50 น.
126 กาญจนา โพรังกา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 12 ก.ย. 66 , 14:55 น.