รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศ ทช. (PDPA)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) วันที่ลงทะเบียน
1 พีรวัฒน์ แก้วอ่อน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 24 ม.ค. 67 , 13:13 น.
2 เกียรติรักษ์ จิตรเที่ยง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 25 ม.ค. 67 , 15:47 น.
3 เกียรติรักษ์ จิตรเที่ยง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 29 ม.ค. 67 , 10:54 น.
4 อรุณี รักษา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 6 ก.พ. 67 , 15:47 น.
5 ปภัสวรรณ สุนทรเกตุ สำนักงานเลขานุการกรม 12 ก.พ. 67 , 14:35 น.
6 ณัฐพล กายี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 12 ก.พ. 67 , 15:36 น.
7 ปิยวรรณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 6 มี.ค. 67 , 12:05 น.
8 ปิยวรรณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 6 มี.ค. 67 , 15:07 น.
9 จริตย์ สังข์เกื้อ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 8 มี.ค. 67 , 14:36 น.
10 ทดสอบระบบอีเมล กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. 9 มี.ค. 67 , 16:54 น.
11 วารินทร์ สินบุษกร สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 มี.ค. 67 , 12:53 น.
12 สุภาพร กรีศิลา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 27 มี.ค. 67 , 10:39 น.
13 บุญช่วย สินเสริฐ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 1 เม.ย. 67 , 14:59 น.
14 ชัยณรงค์ นีระพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 18 เม.ย. 67 , 16:22 น.