รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศ ทช. (PDPA)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) วันที่ลงทะเบียน
1 มาซีหรน เจ๊ะง๊ะ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 21 ก.ค. 65 , 10:03 น.
2 สมพร ศิริรัตน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 21 ก.ค. 65 , 10:20 น.
3 ละออง ศิริรัตน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 21 ก.ค. 65 , 10:25 น.
4 ปรีชา ขุนไกร สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 21 ก.ค. 65 , 11:01 น.
5 ฐานิศ เพชรทอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 21 ก.ค. 65 , 16:18 น.
6 ฐานิศ เพชรทอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 21 ก.ค. 65 , 17:00 น.
7 จรัสศรี อ๋างตันญา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 21 ก.ค. 65 , 19:10 น.
8 พิไลพร เอ่งฉ้วน กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 22 ก.ค. 65 , 09:52 น.
9 ฐานิศ เพชรทอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 22 ก.ค. 65 , 11:52 น.
10 จารึก เสรีรักษ์ สำนักงานอธิบดี 1 ส.ค. 65 , 15:03 น.
11 จารึก สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 2 ส.ค. 65 , 11:00 น.
12 จารึก เสรีรักษ์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 2 ส.ค. 65 , 11:03 น.
13 นิพนธ์ ผ่องแก้ว สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 15 ส.ค. 65 , 14:50 น.
14 ณิชาวรรณ แก่นจันทร์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 22 ส.ค. 65 , 10:59 น.
15 กิ่งดาว นามบุรี กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 23 ส.ค. 65 , 13:20 น.
16 ณิตธิกรณ์ จือเหลียง กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 23 ส.ค. 65 , 13:25 น.
17 ไพรัตน์ แก้วมณี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 24 ส.ค. 65 , 15:50 น.
18 กิ่งดาว นามบุรี กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 31 ส.ค. 65 , 12:04 น.
19 อวยพร ฉิมหนู กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 1 ก.ย. 65 , 10:24 น.
20 มารีย๊ะ อินตัน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 2 ก.ย. 65 , 14:17 น.
21 ธิติศักดิ์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 6 ก.ย. 65 , 13:44 น.
22 ธมนัย ประวีณวงศ์วุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 16 ก.ย. 65 , 12:10 น.
23 อุเทน ชาตรี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 19 ก.ย. 65 , 11:07 น.
24 ไซนับ ตาวาโต สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 20 ก.ย. 65 , 14:50 น.
25 ไซนับ ตาวาโต สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 21 ก.ย. 65 , 15:43 น.
26 นงนุช แตงร่ม สำนักงานเลขานุการกรม 27 ต.ค. 65 , 10:04 น.
27 แสงทนงค์ พ่วงพี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 1 พ.ย. 65 , 14:57 น.
28 แสงทนงค์ พ่วงพี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 2 พ.ย. 65 , 09:14 น.
29 ไพบูลย์ สุวรรณฤทธิ์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 4 พ.ย. 65 , 11:47 น.
30 ชนินนท ศรีสวัสดิ์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 7 พ.ย. 65 , 09:21 น.
31 ไพบูลย์ หอยบาง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 9 พ.ย. 65 , 15:52 น.
32 สมเจตน์ เพชรสุวรรณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 10 พ.ย. 65 , 14:27 น.
33 สมเจตน์ เพชรสุวรรณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 10 พ.ย. 65 , 14:31 น.
34 จิรัฎฐิติกาล อภิธนนิมิตญ์ กองป้องกันและปราบปราม 11 พ.ย. 65 , 11:22 น.
35 ภีมญ์นภัสร์ ชลายนนาวิน กองป้องกันและปราบปราม 11 พ.ย. 65 , 11:28 น.
36 นิรมล พืชผล กองป้องกันและปราบปราม 11 พ.ย. 65 , 11:33 น.
37 ธนัท หงษ์ชูเกียรติ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ย. 65 , 11:31 น.
38 สุเมธ ทองดอนอ่ำ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 21 พ.ย. 65 , 14:07 น.
39 สำรอง ภูเก้าล้วน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 22 พ.ย. 65 , 14:21 น.
40 สำรอง ภูเก้าล้วน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 22 พ.ย. 65 , 14:23 น.