รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศ ทช. (PDPA)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) วันที่ลงทะเบียน
1 พีรวัฒน์ แก้วอ่อน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 24 ม.ค. 67 , 13:13 น.
2 เกียรติรักษ์ จิตรเที่ยง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 25 ม.ค. 67 , 15:47 น.
3 เกียรติรักษ์ จิตรเที่ยง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 29 ม.ค. 67 , 10:54 น.
4 อรุณี รักษา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 6 ก.พ. 67 , 15:47 น.
5 ปภัสวรรณ สุนทรเกตุ สำนักงานเลขานุการกรม 12 ก.พ. 67 , 14:35 น.
6 ณัฐพล กายี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 12 ก.พ. 67 , 15:36 น.
7 ปิยวรรณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 6 มี.ค. 67 , 12:05 น.
8 ปิยวรรณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 6 มี.ค. 67 , 15:07 น.
9 จริตย์ สังข์เกื้อ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 8 มี.ค. 67 , 14:36 น.
10 ทดสอบระบบอีเมล กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. 9 มี.ค. 67 , 16:54 น.
11 วารินทร์ สินบุษกร สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 มี.ค. 67 , 12:53 น.
12 สุภาพร กรีศิลา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 27 มี.ค. 67 , 10:39 น.
13 บุญช่วย สินเสริฐ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 1 เม.ย. 67 , 14:59 น.
14 ชัยณรงค์ นีระพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 18 เม.ย. 67 , 16:22 น.
15 นางสาวฉวีลักษ์ คงหมุน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 23 เม.ย. 67 , 11:41 น.
16 ธีธัช ดำอุดม สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 30 เม.ย. 67 , 15:31 น.
17 บุษบา สโมสร สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 17 มิ.ย. 67 , 11:26 น.
18 ศิริณญภาค์ ธ. เชียงทอง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 25 มิ.ย. 67 , 14:06 น.
19 ศิริณญภาค์ ธ. เชียงทอง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 25 มิ.ย. 67 , 15:24 น.
20 พงศ์ศักดิ์ ยศเปี่ยม สำนักงานเลขานุการกรม 25 มิ.ย. 67 , 16:11 น.
21 ลฎาภา ชูเกียรติวรกุล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 3 ก.ค. 67 , 08:28 น.
22 ลฎาภา ชูเกียรติวรกุล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 3 ก.ค. 67 , 09:31 น.
23 ปิยะ แก้วมณี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 4 ก.ค. 67 , 14:06 น.
24 รุ่งทิวา แก้วพิชัย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 17 ก.ค. 67 , 14:01 น.