รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศ ทช. (PDPA)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) วันที่ลงทะเบียน
1 มาซีหรน เจ๊ะง๊ะ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 21 ก.ค. 65 , 10:03 น.
2 สมพร ศิริรัตน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 21 ก.ค. 65 , 10:20 น.
3 ละออง ศิริรัตน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 21 ก.ค. 65 , 10:25 น.
4 ปรีชา ขุนไกร สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 21 ก.ค. 65 , 11:01 น.
5 ฐานิศ เพชรทอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 21 ก.ค. 65 , 16:18 น.
6 ฐานิศ เพชรทอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 21 ก.ค. 65 , 17:00 น.
7 จรัสศรี อ๋างตันญา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 21 ก.ค. 65 , 19:10 น.
8 พิไลพร เอ่งฉ้วน กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 22 ก.ค. 65 , 09:52 น.
9 ฐานิศ เพชรทอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 22 ก.ค. 65 , 11:52 น.
10 จารึก เสรีรักษ์ สำนักงานอธิบดี 1 ส.ค. 65 , 15:03 น.
11 จารึก สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 2 ส.ค. 65 , 11:00 น.
12 จารึก เสรีรักษ์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 2 ส.ค. 65 , 11:03 น.
13 นิพนธ์ ผ่องแก้ว สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 15 ส.ค. 65 , 14:50 น.