รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด ทช. (Mini-Site)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) สถานะ หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) วันที่ลงทะเบียน
1 ปัญจาภรณ์ กรปที พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 10 พ.ย. 64 , 09:02 น.
2 บวรวิทย์ แกล้วทนงค์ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 10 พ.ย. 64 , 13:28 น.
3 ภคพร ดำรงค์รัตน์ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 10 พ.ย. 64 , 13:41 น.
4 พีระวัฒน์ บุญขจรกุล พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 24 ม.ค. 65 , 15:28 น.
5 อภันตรี นุชดำรงค์ พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 25 ม.ค. 65 , 16:37 น.
6 ทิพรัตน์ ฟองมณี พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 21 ก.พ. 65 , 15:57 น.
7 ทดสอบระบบ(PC) พนักงานราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. 22 เม.ย. 65 , 14:30 น.
8 ทดสอบระบบ(mobile) พนักงานราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. 22 เม.ย. 65 , 14:33 น.
9 นรินทร์ แรงกล้า ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 22 เม.ย. 65 , 15:24 น.
10 สาริณี ฮั้นตระกููล พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 17 พ.ค. 65 , 16:14 น.
11 จ่าเอกวรพจน์ เสมาชัย ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 30 มิ.ย. 65 , 14:50 น.
12 มารีย๊ะ อินัน พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 2 ก.ย. 65 , 13:20 น.
13 ชนินนท พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 13 ก.ย. 65 , 11:14 น.
14 ชนินนท ศรีสวัสดิ์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 13 ก.ย. 65 , 11:16 น.
15 ชนินนท ศรีสวัสดิ์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 7 พ.ย. 65 , 09:14 น.
16 อรสิรินาฏ พุ่มช่วย พนักงานราชการ สำนักผู้ตรวจราชการกรม 13 ม.ค. 66 , 14:17 น.
17 ณัฐกานต์ จรัสรัตนวงศ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 10 ก.พ. 66 , 16:34 น.
18 คำนึง หนูม่วง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 27 ก.พ. 66 , 14:40 น.
19 ธิตยา หนูม่วง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 27 ก.พ. 66 , 14:56 น.
20 ธิตยา หนูม่วง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 27 ก.พ. 66 , 15:00 น.
21 ศิวาพร เกิดดำ พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 มี.ค. 66 , 14:43 น.
22 ธนกฤต บุญเกิด พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 2 พ.ค. 66 , 11:41 น.
23 ทองเพียร สมยา พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 18 ก.ค. 66 , 08:52 น.
24 ปิยวรรณ อรัญเยาว์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 19 ก.ค. 66 , 14:26 น.
25 อธิพงศ์ ศิริมังคละ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 20 ก.ค. 66 , 16:39 น.
26 จันทร์เพ็ญ จันทร์ทิม ข้าราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 21 ก.ค. 66 , 08:47 น.
27 จันทร์เพ็ญ จันทร์ทิม ข้าราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 21 ก.ค. 66 , 08:49 น.
28 ภาคิน บุลกิตณิชกุล พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 3 ส.ค. 66 , 15:17 น.
29 ภาคิน บุลกิตณิชกุล พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 3 ส.ค. 66 , 22:20 น.
30 นลพรรณ ยศอาลัย พนักงานราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 16 ส.ค. 66 , 13:39 น.
31 ชุติมา นาคทอง พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 1 ก.ย. 66 , 14:52 น.
32 ภาณุวิชญ์ ทากุ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 25 ต.ค. 66 , 14:41 น.
33 สุธาทิพย์ ขำดี พนักงานราชการ กองกฎหมาย 3 พ.ย. 66 , 13:48 น.
34 ภาณุวิชญ์ ทากุ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 6 พ.ย. 66 , 10:15 น.
35 สิตานัน สว่างปาน ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 10 พ.ย. 66 , 13:24 น.