รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด ทช. (Mini-Site)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) สถานะ หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) วันที่ลงทะเบียน
1 ปัญจาภรณ์ กรปที พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 10 พ.ย. 64 , 09:02 น.
2 บวรวิทย์ แกล้วทนงค์ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 10 พ.ย. 64 , 13:28 น.
3 ภคพร ดำรงค์รัตน์ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 10 พ.ย. 64 , 13:41 น.
4 พีระวัฒน์ บุญขจรกุล พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 24 ม.ค. 65 , 15:28 น.
5 อภันตรี นุชดำรงค์ พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 25 ม.ค. 65 , 16:37 น.
6 ทิพรัตน์ ฟองมณี พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 21 ก.พ. 65 , 15:57 น.
7 ทดสอบระบบ(PC) พนักงานราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. 22 เม.ย. 65 , 14:30 น.
8 ทดสอบระบบ(mobile) พนักงานราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. 22 เม.ย. 65 , 14:33 น.
9 นรินทร์ แรงกล้า ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 22 เม.ย. 65 , 15:24 น.
10 สาริณี ฮั้นตระกููล พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 17 พ.ค. 65 , 16:14 น.
11 จ่าเอกวรพจน์ เสมาชัย ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 30 มิ.ย. 65 , 14:50 น.
12 มารีย๊ะ อินัน พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 2 ก.ย. 65 , 13:20 น.
13 ชนินนท พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 13 ก.ย. 65 , 11:14 น.
14 ชนินนท ศรีสวัสดิ์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 13 ก.ย. 65 , 11:16 น.
15 ชนินนท ศรีสวัสดิ์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 7 พ.ย. 65 , 09:14 น.