รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด ทช. (Mini-Site)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) สถานะ หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) วันที่ลงทะเบียน
1 เพ็ญกัลยา ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 22 ม.ค. 67 , 13:50 น.
2 ภัทราวดี คนเพียร ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 22 ก.พ. 67 , 15:23 น.
3 ศุภพงษ์ นพพันธ์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 28 ก.พ. 67 , 14:38 น.
4 ธววัฒน์ ตั้งศิริไพบูลย์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 19 มี.ค. 67 , 14:55 น.
5 พยุงศักดิ์ ช้างเพชร พนักงานราชการ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง 25 มี.ค. 67 , 11:21 น.
6 ชนินนท ศรีสวัสดิ์ พนักงานราชการ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง 28 มี.ค. 67 , 16:54 น.
7 ภาคิน บุลกิตณิชกุล พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 29 มี.ค. 67 , 16:59 น.
8 ปัญจาภรณ์ กรปที พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 2 พ.ค. 67 , 10:18 น.
9 ปราณี พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 27 พ.ค. 67 , 14:12 น.
">