รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ แบบสอบถามความพึงพอใจ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ลำดับ ข้อมูลทั่วไป วันที่ลงทะเบียน
1 เจ้าหน้าที่ของ กรม ทช. 8 ก.ย. 64 , 15:54 น.
2 เจ้าหน้าที่ของ กรม ทช. 16 ก.ย. 64 , 09:54 น.
3 เจ้าหน้าที่ของ กรม ทช. 17 ก.ย. 64 , 14:19 น.
4 เจ้าหน้าที่ของ กรม ทช. 22 ก.ย. 64 , 14:58 น.
5 เจ้าหน้าที่ของ กรม ทช. 24 ก.ย. 64 , 09:31 น.
6 เจ้าหน้าที่ของ กรม ทช. 29 ก.ย. 64 , 15:59 น.
7 เจ้าหน้าที่ของ กรม ทช. 4 ต.ค. 64 , 15:32 น.
8 ประชาชนทั่วไป / ผู้มาติดต่อราชการ 4 ต.ค. 64 , 15:35 น.
9 ประชาชนทั่วไป / ผู้มาติดต่อราชการ 7 ต.ค. 64 , 09:25 น.
10 เจ้าหน้าที่ของ กรม ทช. 8 ต.ค. 64 , 09:41 น.
11 เจ้าหน้าที่ของ กรม ทช. 12 พ.ย. 64 , 16:23 น.
12 เจ้าหน้าที่ของรัฐ 16 พ.ย. 64 , 19:47 น.
13 เจ้าหน้าที่ของ กรม ทช. 22 พ.ย. 64 , 09:20 น.