รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช. (MIS)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) สถานะ หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) ประสงค์ขอเปิดสิทธิ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Management Infomation System (MIS) วันที่ลงทะเบียน
1 สุลาวัลย์ โคนาบุตร พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 4 ต.ค. 64 , 09:36 น.
2 โสพิศ แก้วนพรัตน์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 8 ต.ค. 64 , 12:33 น.
3 จิระเดช เฉลิมวุฒิ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 16 พ.ย. 64 , 11:15 น.
4 อติชาต อินทองคำ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 30 พ.ย. 64 , 14:49 น.
5 อดิศร เจริญวัฒนาพร พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อื่นๆ 17 ธ.ค. 64 , 11:20 น.
6 กฤช โพธิ์ประดิษฐ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อื่นๆ 21 ธ.ค. 64 , 15:44 น.
7 กิติยา เจินเทินบุญ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ฐานข้อมูลชุมชนชายฝั่ง 23 ก.พ. 65 , 15:19 น.
8 ภคพร ดำรงค์รัตน์ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ฐานข้อมูลชุมชนชายฝั่ง 23 ก.พ. 65 , 15:23 น.
9 ฐานิตดา ไฮ้ย้อย พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ฐานข้อมูลชุมชนชายฝั่ง 23 ก.พ. 65 , 15:27 น.