รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช. (MIS)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) สถานะ หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) ประสงค์ขอเปิดสิทธิ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Management Infomation System (MIS) วันที่ลงทะเบียน
1 สุลาวัลย์ โคนาบุตร พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 4 ต.ค. 64 , 09:36 น.
2 โสพิศ แก้วนพรัตน์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 8 ต.ค. 64 , 12:33 น.
3 จิระเดช เฉลิมวุฒิ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 16 พ.ย. 64 , 11:15 น.
4 อติชาต อินทองคำ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 30 พ.ย. 64 , 14:49 น.
5 อดิศร เจริญวัฒนาพร พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อื่นๆ 17 ธ.ค. 64 , 11:20 น.
6 กฤช โพธิ์ประดิษฐ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อื่นๆ 21 ธ.ค. 64 , 15:44 น.
7 กิติยา เจินเทินบุญ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ฐานข้อมูลชุมชนชายฝั่ง 23 ก.พ. 65 , 15:19 น.
8 ภคพร ดำรงค์รัตน์ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ฐานข้อมูลชุมชนชายฝั่ง 23 ก.พ. 65 , 15:23 น.
9 ฐานิตดา ไฮ้ย้อย พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ฐานข้อมูลชุมชนชายฝั่ง 23 ก.พ. 65 , 15:27 น.
10 นรารัตน์ จันทรวาสน์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลปะการังเทียม/ทุ่นในทะเล/จุดวางเรือ 17 ต.ค. 65 , 11:41 น.
11 ภาดร เพชรกำเนิด พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลการสำรวจหญ้าทะเล 17 ต.ค. 65 , 11:47 น.
12 ชัยมงคล แย้มอรุณพัฒนา พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลปะการังเทียม/ทุ่นในทะเล/จุดวางเรือ 20 ต.ค. 65 , 08:55 น.
13 ชลิดา ทรัพย์แก้ว ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 20 ต.ค. 65 , 09:26 น.
14 ฐิติพร คณานุรักษ์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 20 ต.ค. 65 , 09:43 น.
15 ศศิชา มณีฉาย พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ฐานข้อมูลชุมชนชายฝั่ง 3 พ.ย. 65 , 11:48 น.
16 อธิพงศ์ ศิริมังคละ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 23 ธ.ค. 65 , 13:20 น.
17 ภานุวัฒน์ อิ่มเอิบ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ฐานข้อมูลปะการังเทียม/ทุ่นในทะเล/จุดวางเรือ 25 ส.ค. 66 , 11:07 น.
18 องอาจ วงษืวัฒนะ พนักงานราชการ กองป้องกันและปราบปราม อื่นๆ 31 ส.ค. 66 , 16:20 น.
19 กนกพร ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ฐานข้อมูลชุมชนชายฝั่ง 21 พ.ย. 66 , 11:02 น.
20 อนัญญา มีเภตรา พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 24 พ.ย. 66 , 10:35 น.