รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช. (MIS)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) สถานะ หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) ประสงค์ขอเปิดสิทธิ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Management Infomation System (MIS) วันที่ลงทะเบียน
1 หวันอุสหมาน พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน อื่นๆ 6 มี.ค. 67 , 11:35 น.
2 ศรัญญา พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ฐานข้อมูลชุมชนชายฝั่ง 12 มี.ค. 67 , 10:54 น.
3 จิระเดช เฉลิมวุฒิ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 21 มี.ค. 67 , 15:48 น.
4 วรินธา วศินะเมฆินทร์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 21 มี.ค. 67 , 16:03 น.
5 ประวิตร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 21 มี.ค. 67 , 16:16 น.
6 จิรารตน์ เรี่ยมเจริญ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 22 มี.ค. 67 , 16:47 น.
7 นางสาวนรินรัตน์ นิ่มประเสริฐ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 25 มี.ค. 67 , 09:55 น.
8 สิรินาถ ชัยศรี พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 25 มี.ค. 67 , 10:02 น.
9 สิรินาถ ชัยศรี พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 25 มี.ค. 67 , 10:07 น.
10 ราชาวดี จันทรา ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อื่นๆ 25 มี.ค. 67 , 11:09 น.
11 ลักขณา หมั่นเขตรกิจ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก 25 มี.ค. 67 , 11:18 น.
12 วันวิสา เอียดประพาล พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อื่นๆ 25 มี.ค. 67 , 11:20 น.
13 มัญชุตา ก้านอินทร์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก 25 มี.ค. 67 , 11:21 น.
14 บุญนาค เด็ดใจทัศน์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อื่นๆ 25 มี.ค. 67 , 11:25 น.
15 มิถิลา ปรานศิลป์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 25 มี.ค. 67 , 11:37 น.
16 สุพรชัย รุ่งเรือง พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก 25 มี.ค. 67 , 11:47 น.
17 สุลาวัลย์ โคนาบุตร พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 25 มี.ค. 67 , 11:53 น.
18 พีรพล บุญมี พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 25 มี.ค. 67 , 13:26 น.
19 ผานิต ภัยผ่องแผ้ว พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 25 มี.ค. 67 , 13:28 น.
20 เพชรสุนทร เทพรักษ์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 25 มี.ค. 67 , 14:29 น.
21 นรินทร์ แรงกล้า ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 25 มี.ค. 67 , 14:30 น.
22 ปรียานุช บัวทอง พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 25 มี.ค. 67 , 14:39 น.
23 วีระชาติ เพ็งจำรัส ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 26 มี.ค. 67 , 10:30 น.
24 มิถิลา ปรานศิลป์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 26 มี.ค. 67 , 11:24 น.
25 นรินรัตน์ นิ่มประเสริฐ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 26 มี.ค. 67 , 11:28 น.
26 สิรินาท ชัยศรี พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 26 มี.ค. 67 , 11:34 น.
27 ผาณิต ภัยผ่องแผ้ว พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 26 มี.ค. 67 , 11:38 น.
28 พีรพล บุญมี พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 26 มี.ค. 67 , 11:43 น.
29 เพชรสุนทร เทพรักษ์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 27 มี.ค. 67 , 15:53 น.
30 ภาดร เพชรกำเนิด พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลปะการังเทียม/ทุ่นในทะเล/จุดวางเรือ 27 มี.ค. 67 , 16:08 น.
31 เสาวลักษณ์ อดทน ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อื่นๆ 27 มี.ค. 67 , 16:12 น.
32 อินทัช สุขมงคล ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลปะการังเทียม/ทุ่นในทะเล/จุดวางเรือ 27 มี.ค. 67 , 16:26 น.
33 นรารัตน์ จันทรวาสน์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลปะการังเทียม/ทุ่นในทะเล/จุดวางเรือ 27 มี.ค. 67 , 16:26 น.
34 รัตนา คุณชู พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ฐานข้อมูลชุมชนชายฝั่ง 28 มี.ค. 67 , 14:40 น.
35 ณิชนันทร์ แข็งขัน ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลการสำรวจปะการัง 28 มี.ค. 67 , 15:15 น.
36 ลลิตา ปัจฉิม ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลการสำรวจปะการัง 28 มี.ค. 67 , 15:20 น.
37 ณิชนันทร์ แข็งขัน ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลการสำรวจปะการัง 29 มี.ค. 67 , 09:49 น.
38 ลลิตา ปัจฉิม ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลการสำรวจปะการัง 29 มี.ค. 67 , 09:52 น.
39 จิรารตน์ เรี่ยมเจริญ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 29 มี.ค. 67 , 10:16 น.
40 ฐิติพร คณานุรักษ์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลการสำรวจปะการัง 29 มี.ค. 67 , 10:56 น.
41 พสิษฐ์ พยา พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 29 มี.ค. 67 , 15:43 น.
42 ทวีศักดิ์ กรีไกรนุช พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลการสำรวจปะการัง 29 มี.ค. 67 , 15:54 น.
43 อำนวย ฤาเดช ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลการสำรวจหญ้าทะเล 29 มี.ค. 67 , 15:58 น.
44 ลัดดาวัลย์ แสงสว่าง ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลการสำรวจหญ้าทะเล 31 มี.ค. 67 , 11:42 น.
45 ประเดิม อุทธยานมณี ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 1 เม.ย. 67 , 09:43 น.
46 อาริษา เศรษฐสุข พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลการสำรวจหญ้าทะเล 1 เม.ย. 67 , 14:20 น.
47 ณัฐวดี ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 2 เม.ย. 67 , 11:43 น.
48 อนิตตา อาดตันตรา ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลชุมชนชายฝั่ง 2 เม.ย. 67 , 13:35 น.
49 ชุติมา น้ำพระทัย ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อื่นๆ 3 เม.ย. 67 , 11:19 น.
50 สุรางคนา ทัวะนาพญา ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อื่นๆ 3 เม.ย. 67 , 11:23 น.
51 ศุภะสิทธิ์ บุญเพียรผล ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ 3 เม.ย. 67 , 11:28 น.
52 ศุภพงษ์ นพพันธ์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก 3 เม.ย. 67 , 14:26 น.
53 ธนุวัฒน์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก 3 เม.ย. 67 , 15:31 น.
54 ทัศน์วรรณ สุทธิบูรณ์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก 4 เม.ย. 67 , 14:53 น.
55 ปิยรัตน์ คุ้มรักษา ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก 4 เม.ย. 67 , 16:29 น.
56 โสพิศ แก้วนพรัตน์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ 5 เม.ย. 67 , 13:17 น.
57 ชวนนท์ กัลยา ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก 5 เม.ย. 67 , 15:44 น.
58 อิทธิพล ชูเชิดรัตน์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก 8 เม.ย. 67 , 10:17 น.
59 เนตรรังสี ประนามะ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อื่นๆ 25 เม.ย. 67 , 15:34 น.
60 รัตนา คุณชู พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล อื่นๆ 26 เม.ย. 67 , 11:13 น.
61 429849 ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน อื่นๆ 27 เม.ย. 67 , 06:07 น.
62 ณัฎฐ์นภัส ทองใบ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อื่นๆ 2 พ.ค. 67 , 10:02 น.
63 ลดารัตน์ สุขคล้าย พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อื่นๆ 27 พ.ค. 67 , 17:42 น.
">