รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมลกรม/ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN/WiFi) , แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) สถานะ หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) ประสงค์ขอเปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th , อินเตอร์เทอร์เน็ต (LAN/WiFi) , แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายฯ วันที่ลงทะเบียน
1 ชนกพร จันทรขันตี ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 30 ส.ค. 64 , 15:59 น.
2 ไพรัตน์ สุทธิพล ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 31 ส.ค. 64 , 16:27 น.
3 บุษรา วาทีรักษ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 12:40 น.
4 อลิษา ศรีสวัสดิ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 12:47 น.
5 ภีมญ์นภัสร์ ชลายนนาวิน ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 12:53 น.
6 ชนากานต์ เพ็ชรามา พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 13:01 น.
7 กณัชชา พุ่มจันทร์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 13:11 น.
8 จิรัฎฐิติกาล อภิธนนิมิตญ์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 13:16 น.
9 ณัฐวัชร์ คำเสน พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 13:22 น.
10 อุทัย เดชยศดี ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 15:59 น.
11 ประพัฒน์ โนเรศน์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:04 น.
12 ธีรพันธ์ พวงสุนทร ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:07 น.
13 ดนัย เหมรา ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:10 น.
14 บุญโชติ มณีช่วง ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:26 น.
15 ไมตรี แสงอริยนันท์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:30 น.
16 ธีระพล เทพทอง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:34 น.
17 จิรยุทธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:39 น.
18 ธวัชชัย หนูวรรณ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:42 น.
19 วาสนา ชื่นค้า ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 ก.ย. 64 , 10:44 น.
20 ฌรงค์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 9 ก.ย. 64 , 13:58 น.
21 ฌรงค์ หมัดสุข ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 9 ก.ย. 64 , 15:26 น.
22 กชพร พนักงานราชการ กองการต่างประเทศ เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 14 ก.ย. 64 , 16:15 น.
23 กชพร พนักงานราชการ กองการต่างประเทศ เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 15 ก.ย. 64 , 16:22 น.
24 อิสรีย์ ศรีอ่อนเลิศ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 16 ก.ย. 64 , 11:32 น.
25 ณัฏฐพล พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 16 ก.ย. 64 , 13:43 น.
26 พิชญวดี คงัตรา จ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 16 ก.ย. 64 , 14:16 น.
27 ณัฏฐพล หนูเทศ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 16 ก.ย. 64 , 14:50 น.
28 พิพรรธน์ พิศิลป์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 17 ก.ย. 64 , 10:16 น.
29 ณิชวรรณ วัฒนประภา ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 17 ก.ย. 64 , 11:19 น.
30 ภคพร ดำรงค์รัตน์ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 17 ก.ย. 64 , 11:47 น.
31 บวรวิทย์ แคล้วทนงค์ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 17 ก.ย. 64 , 11:55 น.
32 สรายุทธ เตชะเวชเจริญ ข้าราชการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ก.ย. 64 , 13:35 น.
33 ปุญชรัสมิ์ เสียมสกุล พนักงานราชการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ก.ย. 64 , 13:38 น.
34 เจนณรงค์ กินขุนทด พนักงานราชการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ก.ย. 64 , 13:41 น.
35 รัฐวุฒิ พิมพ์เพ็ง จ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 17 ก.ย. 64 , 14:12 น.
36 ปุญชรัสมิ์ เสียมสกุล พนักงานราชการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ก.ย. 64 , 14:43 น.
37 สรายุทธ เตชะเวชเจริญ ข้าราชการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ก.ย. 64 , 14:45 น.
38 ณัฏฐพล หนูเทศ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 17 ก.ย. 64 , 15:48 น.
39 จรัสศรี อ๋างตันญา ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 20 ก.ย. 64 , 10:13 น.
40 นุชจรีย์ นาคขำ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 20 ก.ย. 64 , 14:08 น.
41 มาลีรัตน์ ไพโรจน์ จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 20 ก.ย. 64 , 15:11 น.
42 ทีปกร อุ่นฤกษ์ พนักงานราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 23 ก.ย. 64 , 09:01 น.
43 ปวีณา ศรีเศวติโชติ พนักงานราชการ กองการต่างประเทศ แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 23 ก.ย. 64 , 10:07 น.
44 เจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 23 ก.ย. 64 , 14:20 น.
45 มัติกา หัดเหาะ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 27 ก.ย. 64 , 10:26 น.
46 พชร พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 29 ก.ย. 64 , 14:29 น.
47 ชวิศา วงษ์ประเวศน์ จ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 10:22 น.
48 พิชญวดี คงสัตรา ลูกจ้างชั่วคราว กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 10:25 น.
49 โสรยา โสภณ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 10:29 น.
50 รุจิรัตน์ ถนอมสัตย์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 10:45 น.
51 สุวคนธ์ พัฒน์มณี จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 10:51 น.
52 รัฐวุฒิ พิมพ์เพ็ง จ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 11:17 น.
53 ณัฐณิชา สุทธิกาญจน์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 11:37 น.
54 ณัฐริกา โพธิ์น้อย จ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 11:45 น.
55 ธนาวุฒิ คำไข จ้างเหมาบริการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 13:19 น.
56 ศุภกร มอบโคสุวรรณ จ้างเหมาบริการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 13:25 น.
57 ปริยาภัทร สาขากรณ์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ต.ค. 64 , 15:50 น.
58 สุรัชน์ กีมาและ จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 4 ต.ค. 64 , 10:06 น.
59 วาที ชูเสือหึง ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 4 ต.ค. 64 , 13:21 น.
60 สุภาวดี มณีดำ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 4 ต.ค. 64 , 13:21 น.
61 บุษรา วาทีรักษ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 5 ต.ค. 64 , 10:47 น.
62 อลิษา ศรีสวัสดิ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 5 ต.ค. 64 , 10:54 น.
63 ชนินนท ศรีสวัสดิ์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 5 ต.ค. 64 , 11:04 น.
64 จิรายุ คำงาม จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 5 ต.ค. 64 , 11:17 น.
65 เจนนิภา โพธิกสิกร จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 5 ต.ค. 64 , 11:35 น.
66 นิรมล พืชผล จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 5 ต.ค. 64 , 11:41 น.
67 ชนินนท ศรีสวัสดิ์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 5 ต.ค. 64 , 13:58 น.
68 เจนนิภา โพธิกสิกร จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 5 ต.ค. 64 , 14:49 น.
69 ณิตธิกรณ์ จือเหลียง ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 5 ต.ค. 64 , 15:29 น.
70 ภูรินทร์ สวัสดิ์รักษ์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 11:03 น.
71 ประเสริฐ จินดา พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 11:03 น.
72 ศันสนีย์ บรรเลง จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 11:05 น.
73 ธนัช ซื่อตรง จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 11:07 น.
74 นาวิน ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 6 ต.ค. 64 , 14:05 น.
75 นาวิน ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 6 ต.ค. 64 , 14:08 น.
76 นาวิน ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 6 ต.ค. 64 , 14:10 น.
77 วิรวรรณ ชื่นค้า พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 15:56 น.
78 เจตน์สฤษฎิ์ พลที พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 16:03 น.
79 เหมือนฝัน กันธวงค์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 16:08 น.
80 กนิษฐา กานุมาน พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 16:10 น.
81 มณทรพ มูลมงคล พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 16:12 น.
82 สุธิดา กาญจน์อดิเรกลาภ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 7 ต.ค. 64 , 11:00 น.
83 สุธิดา กาญจน์อดิเรกลาภ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 7 ต.ค. 64 , 11:09 น.
84 นันทพงศ์ สีหมาด พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 8 ต.ค. 64 , 10:18 น.
85 นันทพงศ์ สีหมาด พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 8 ต.ค. 64 , 14:25 น.
86 จุฑามาศ วัฒนาโยธิน จ้างเหมาบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 11 ต.ค. 64 , 09:47 น.
87 ปัณณธร ทองหลิม ลูกจ้างชั่วคราว กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 11 ต.ค. 64 , 10:37 น.
88 ชุติมา นาคทอง จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 12 ต.ค. 64 , 09:13 น.
89 อนันตชัย คงผล จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 12 ต.ค. 64 , 11:29 น.
90 ปัณณธร ทองหลิม จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 12 ต.ค. 64 , 15:22 น.
91 กัญญณัฐ หมื่นโฮ้ง จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 12 ต.ค. 64 , 15:24 น.
92 วาที ชูเสือหึง ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 14 ต.ค. 64 , 10:48 น.
93 วาที ชูเสือหึง ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 14 ต.ค. 64 , 11:57 น.
94 อธิชา อยู่ภู่ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 14 ต.ค. 64 , 13:15 น.
95 สุภัชชา ขุนทอง ข้าราชการ กองการต่างประเทศ เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 15 ต.ค. 64 , 10:13 น.
96 วิจารณ์ มีผล ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 15 ต.ค. 64 , 15:13 น.
97 ภตพล บรรเทาทุกข์ พนักงานจ้างเหมา กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 18 ต.ค. 64 , 09:48 น.
98 ณภัทร พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 18 ต.ค. 64 , 10:34 น.
99 กิตติภัต ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 18 ต.ค. 64 , 10:58 น.
100 สธสร ชื่นพิศาล จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 18 ต.ค. 64 , 13:41 น.
101 ศศิธร น้อยสะอาด จ้างเหมาบริการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 18 ต.ค. 64 , 14:07 น.
102 ศุภณัฐ อ่วมเผือก จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 18 ต.ค. 64 , 14:31 น.
103 มนชิต ซึมรัมย์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 19 ต.ค. 64 , 15:16 น.
104 วิรวรรณ ชื่นค้า พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 20 ต.ค. 64 , 11:19 น.
105 นุชจรีย์ นาคขำ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 25 ต.ค. 64 , 10:25 น.
106 นวิยา สุดาจัทร์ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 25 ต.ค. 64 , 12:07 น.
107 ภิญญาพัชญ์ คัชชา พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 25 ต.ค. 64 , 15:27 น.
108 วราริน วงษ์พานิช ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 26 ต.ค. 64 , 13:38 น.
109 กฤชเวศย์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 26 ต.ค. 64 , 13:54 น.
110 สุชาติ แย้มปราสัย ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 26 ต.ค. 64 , 16:28 น.
111 ชัยวัฒน์ กล้าแข้ง จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 26 ต.ค. 64 , 16:31 น.
112 กฤช โพธิ์ประดิษฐ์ ข้าราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 26 ต.ค. 64 , 16:51 น.
113 กฤช โพธิ์ประดิษฐ์ ข้าราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 26 ต.ค. 64 , 16:52 น.
114 กฤช โพธิ์ประดิษฐ์ ข้าราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 26 ต.ค. 64 , 16:52 น.
115 กิตติ์ธนาพัฒน์ บารมีเสริมส่ง จ้างเหมาบริการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 27 ต.ค. 64 , 09:38 น.
116 ณิชมน เตชะสาย จ้างเหมาบริการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 27 ต.ค. 64 , 10:51 น.
117 ชุติมา นาคทอง จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 27 ต.ค. 64 , 10:52 น.
118 ศศิชา มาสันเทียะ จ้างเหมาบริการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 27 ต.ค. 64 , 10:54 น.
119 ปิยวัฒน์ เอี่ยมสอาด จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 27 ต.ค. 64 , 11:02 น.
120 วิภา ลุยพิมพ์ จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 27 ต.ค. 64 , 11:12 น.
121 นุชจรีย์ นาคขำ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 28 ต.ค. 64 , 12:03 น.
122 ปิยภรณ์ กรณีย์ พนักงานราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 29 ต.ค. 64 , 14:44 น.
123 ธีรภัทร สัตยากร จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 พ.ย. 64 , 11:19 น.
124 ธนภูมิ วิชัยดิษฐ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 พ.ย. 64 , 11:44 น.
125 ศรินญารัตน์ ศุทธิวิโรจน์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 พ.ย. 64 , 11:51 น.
126 วรรธณี รักงาม พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 พ.ย. 64 , 13:34 น.
127 จักรพรรดิ เวชภูติ ข้าราชการ กองการต่างประเทศ เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 พ.ย. 64 , 14:24 น.
128 อาธัญญา ทุ่งกว้าง จ้างเหมาบริการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 พ.ย. 64 , 14:57 น.
129 น้ำฝน ตรีกุล จ้างเหมาบริการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 พ.ย. 64 , 15:00 น.
130 อาธัญญา ทุ่งกว้าง จ้างเหมาบริการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 พ.ย. 64 , 15:01 น.
131 มาลาตี ภิรมย์ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 พ.ย. 64 , 15:13 น.
132 ไกรศร พรหมหาญ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 พ.ย. 64 , 15:53 น.
133 อนุพงศ์ ศลีอ่อน พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 พ.ย. 64 , 16:07 น.
134 ศุภนุช กลัดโกมล จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 พ.ย. 64 , 16:08 น.
135 รติรัตน์ ทองโชติ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 พ.ย. 64 , 09:36 น.
136 ชนิดาภา วงศ์คูณ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 พ.ย. 64 , 09:39 น.
137 มะหะหมัด หมาดสา จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 พ.ย. 64 , 09:41 น.
138 กนกพร พงษ์รามัญ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 2 พ.ย. 64 , 09:44 น.
139 ณิตธิกรณ์ จือเหลียง ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 2 พ.ย. 64 , 09:45 น.
140 ภคอากร วิพัฒน์ครุฑ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 2 พ.ย. 64 , 09:47 น.
141 วรรธณี รักงาม พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 2 พ.ย. 64 , 10:02 น.
142 ดารณี พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 พ.ย. 64 , 10:58 น.
143 จุฬาลักษณ์ หลงศรีภูมิ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 พ.ย. 64 , 13:04 น.
144 จุไรวรรณ ทองหีต จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 พ.ย. 64 , 14:18 น.
145 พิชญวดี คงัตรา จ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 4 พ.ย. 64 , 09:36 น.
146 กฤชเวศย์ ชาจันทึก พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 4 พ.ย. 64 , 11:05 น.
147 นิรมล พืชผล พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 5 พ.ย. 64 , 15:31 น.
148 กิ่งดาว บางทอง ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 09:21 น.
149 นางรัชนี พุทธปรีชา ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 09:25 น.
150 นางรัชนี พุทธปรีชา ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 09:38 น.
151 วิษณุพงศ์ วิเชียรรัตนกุล ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 09:41 น.
152 ขจรพงศ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 09:43 น.
153 นิรดา วิเศษศรี ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 09:44 น.
154 ณิชวรรณ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 8 พ.ย. 64 , 10:36 น.
155 พัชราภรณ์ แก้วโม่ง ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 15:38 น.
156 ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 16:04 น.
157 ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 16:12 น.
158 สมภาพ l,gzjk ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 16:19 น.
159 วราริน วงษ์พานิช ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 9 พ.ย. 64 , 08:30 น.
160 ชุลีรัตน์ ช่วงไธสง พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 9 พ.ย. 64 , 09:51 น.
161 ศิริลักษณ์ ลิ้มธนะกุล พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 9 พ.ย. 64 , 10:32 น.
162 ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 10 พ.ย. 64 , 10:30 น.
163 พงศ์ธร ก้านอินทร์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 12 พ.ย. 64 , 10:41 น.
164 สุเทพ เจือละออง ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 15 พ.ย. 64 , 10:08 น.
165 สุเทพ เจือละออง ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 15 พ.ย. 64 , 10:08 น.
166 มิถิลา ปรานศิลป์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 15 พ.ย. 64 , 10:11 น.
167 ไตรทิพย์ พรหมทอง ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 พ.ย. 64 , 15:32 น.
168 ชุติมา แจงประดิษฐ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 พ.ย. 64 , 15:35 น.
169 วิชัย สมรูป ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 พ.ย. 64 , 16:21 น.
170 อิสรีย์ ศรีอ่อนเลิศ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 18 พ.ย. 64 , 14:13 น.
171 ศรีสุดา เงินรุ่งเรือง ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 25 พ.ย. 64 , 15:18 น.
172 ณัฐธวัช ทิพย์สุราษฎร์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 26 พ.ย. 64 , 10:16 น.
173 สถาพร บุตรดา ข้าราชการ สำนักผู้ตรวจราชการกรม เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 26 พ.ย. 64 , 12:36 น.