รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมลกรม/ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN/WiFi) , แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) ประสงค์ขอเปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th , อินเตอร์เทอร์เน็ต (LAN/WiFi) , แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายฯ วันที่ลงทะเบียน
1 กุลธนิกา อุบลกาญจน์ กองการต่างประเทศ เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 15 ม.ค. 67 , 09:14 น.
2 ทัศนีย์ ยวดยง สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 16 ม.ค. 67 , 11:52 น.
3 ชุติมา บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 16 ม.ค. 67 , 15:52 น.
4 ตรีพร ฤากิจ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 17 ม.ค. 67 , 15:49 น.
5 นลพรรณ ยศอาลัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 18 ม.ค. 67 , 14:36 น.
6 กัญญณัฐ หมื่นโฮ้ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 18 ม.ค. 67 , 16:46 น.
7 จีรภา นุ่มนิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 19 ม.ค. 67 , 09:44 น.
8 กาญจน์สุดา กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 22 ม.ค. 67 , 11:35 น.
9 กาญจน์สุดา กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 22 ม.ค. 67 , 11:38 น.
10 กาญจน์สุดา กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 22 ม.ค. 67 , 11:40 น.
11 ประจวบ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 22 ม.ค. 67 , 13:16 น.
12 ประจวบ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 22 ม.ค. 67 , 13:18 น.
13 อติชาต อินทองคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 22 ม.ค. 67 , 15:47 น.
14 อติชาต อินทองคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 22 ม.ค. 67 , 15:49 น.
15 ณัฎฐ์ฐณรัน สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 24 ม.ค. 67 , 10:02 น.
16 สุทธิดา ปากหวาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ก.พ. 67 , 09:43 น.
17 สุภวัฒน์ ตรีจิตรฐิติกุล กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ก.พ. 67 , 10:32 น.
18 ญากฤช ภูสมศรี กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ก.พ. 67 , 10:34 น.
19 สุทธิดา ปากหวาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 5 ก.พ. 67 , 09:06 น.
20 ณิตธิกรณ์ จือเหลียง กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 6 ก.พ. 67 , 12:42 น.
21 ปภัสวรรณ สุนทรเกตุ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 8 ก.พ. 67 , 15:06 น.
22 อภันตรี นุชดำรงค์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 12 ก.พ. 67 , 14:03 น.
23 อนุพงศ์ วีระกุล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 16 ก.พ. 67 , 14:03 น.
24 กฤษณพนธ์ ยอดเมือง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 16 ก.พ. 67 , 14:06 น.
25 วรุณ กองอนันต์เดช สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 20 ก.พ. 67 , 13:30 น.
26 มาโกโตะ สึกิจิ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 22 ก.พ. 67 , 11:56 น.
27 มาโกโตะ สึกิจิ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 22 ก.พ. 67 , 12:49 น.
28 จรวยพร สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 23 ก.พ. 67 , 13:53 น.
29 มิถิลา ปรานศิลป์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 27 ก.พ. 67 , 12:39 น.
30 ประเดิม อุทธยานมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 27 ก.พ. 67 , 12:44 น.
31 จิรารัตน์ เรี่ยมเจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 27 ก.พ. 67 , 12:48 น.
32 ธันย์ชนก แก้วศรี กองกฎหมาย แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 มี.ค. 67 , 10:40 น.
33 จีรภา นุ่มนิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 5 มี.ค. 67 , 09:52 น.
34 ระพีพรรณ ชุ่มจันทร์ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 6 มี.ค. 67 , 14:05 น.
35 นรารัตน์ จันทรวาสน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 7 มี.ค. 67 , 16:19 น.
36 รวมยศ จันทร์คชกูล สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 7 มี.ค. 67 , 16:23 น.
37 อาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 8 มี.ค. 67 , 11:00 น.
38 อธิพงศ์ ศิริมังคละ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 18 มี.ค. 67 , 15:46 น.
39 อธิพงศ์ ศิริมังคละ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 18 มี.ค. 67 , 16:36 น.
40 เอกชัย กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 19 มี.ค. 67 , 14:49 น.
41 องอาจ คงคะสุนทร กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 21 มี.ค. 67 , 16:17 น.
42 นรารัตน์ จันทรวาสน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 25 มี.ค. 67 , 10:53 น.
43 ณิชา สีตองอ่อน กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 เม.ย. 67 , 13:42 น.
44 ณัฐธิดา ศิรินัย กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 เม.ย. 67 , 11:09 น.
45 ณัฐดนัย บุญเยี่ยม กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 เม.ย. 67 , 11:18 น.