รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมลกรม/ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN/WiFi) , แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) สถานะ หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) ประสงค์ขอเปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th , อินเตอร์เทอร์เน็ต (LAN/WiFi) , แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายฯ วันที่ลงทะเบียน
1 ชนกพร จันทรขันตี ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 30 ส.ค. 64 , 15:59 น.
2 ไพรัตน์ สุทธิพล ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 31 ส.ค. 64 , 16:27 น.
3 บุษรา วาทีรักษ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 12:40 น.
4 อลิษา ศรีสวัสดิ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 12:47 น.
5 ภีมญ์นภัสร์ ชลายนนาวิน ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 12:53 น.
6 ชนากานต์ เพ็ชรามา พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 13:01 น.
7 กณัชชา พุ่มจันทร์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 13:11 น.
8 จิรัฎฐิติกาล อภิธนนิมิตญ์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 13:16 น.
9 ณัฐวัชร์ คำเสน พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 13:22 น.
10 อุทัย เดชยศดี ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 15:59 น.
11 ประพัฒน์ โนเรศน์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:04 น.
12 ธีรพันธ์ พวงสุนทร ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:07 น.
13 ดนัย เหมรา ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:10 น.
14 บุญโชติ มณีช่วง ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:26 น.
15 ไมตรี แสงอริยนันท์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:30 น.
16 ธีระพล เทพทอง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:34 น.
17 จิรยุทธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:39 น.
18 ธวัชชัย หนูวรรณ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:42 น.
19 วาสนา ชื่นค้า ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 ก.ย. 64 , 10:44 น.
20 ฌรงค์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 9 ก.ย. 64 , 13:58 น.
21 ฌรงค์ หมัดสุข ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 9 ก.ย. 64 , 15:26 น.
22 กชพร พนักงานราชการ กองการต่างประเทศ เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 14 ก.ย. 64 , 16:15 น.
23 กชพร พนักงานราชการ กองการต่างประเทศ เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 15 ก.ย. 64 , 16:22 น.
24 อิสรีย์ ศรีอ่อนเลิศ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 16 ก.ย. 64 , 11:32 น.
25 ณัฏฐพล พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 16 ก.ย. 64 , 13:43 น.
26 พิชญวดี คงัตรา จ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 16 ก.ย. 64 , 14:16 น.
27 ณัฏฐพล หนูเทศ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 16 ก.ย. 64 , 14:50 น.
28 พิพรรธน์ พิศิลป์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 17 ก.ย. 64 , 10:16 น.
29 ณิชวรรณ วัฒนประภา ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 17 ก.ย. 64 , 11:19 น.
30 ภคพร ดำรงค์รัตน์ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 17 ก.ย. 64 , 11:47 น.
31 บวรวิทย์ แคล้วทนงค์ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 17 ก.ย. 64 , 11:55 น.
32 สรายุทธ เตชะเวชเจริญ ข้าราชการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ก.ย. 64 , 13:35 น.
33 ปุญชรัสมิ์ เสียมสกุล พนักงานราชการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ก.ย. 64 , 13:38 น.
34 เจนณรงค์ กินขุนทด พนักงานราชการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ก.ย. 64 , 13:41 น.
35 รัฐวุฒิ พิมพ์เพ็ง จ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 17 ก.ย. 64 , 14:12 น.
36 ปุญชรัสมิ์ เสียมสกุล พนักงานราชการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ก.ย. 64 , 14:43 น.
37 สรายุทธ เตชะเวชเจริญ ข้าราชการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ก.ย. 64 , 14:45 น.
38 ณัฏฐพล หนูเทศ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 17 ก.ย. 64 , 15:48 น.
39 จรัสศรี อ๋างตันญา ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 20 ก.ย. 64 , 10:13 น.
40 นุชจรีย์ นาคขำ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 20 ก.ย. 64 , 14:08 น.
41 มาลีรัตน์ ไพโรจน์ จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 20 ก.ย. 64 , 15:11 น.
42 ทีปกร อุ่นฤกษ์ พนักงานราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 23 ก.ย. 64 , 09:01 น.
43 ปวีณา ศรีเศวติโชติ พนักงานราชการ กองการต่างประเทศ แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 23 ก.ย. 64 , 10:07 น.
44 เจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 23 ก.ย. 64 , 14:20 น.
45 มัติกา หัดเหาะ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 27 ก.ย. 64 , 10:26 น.
46 พชร พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 29 ก.ย. 64 , 14:29 น.
47 ชวิศา วงษ์ประเวศน์ จ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 10:22 น.
48 พิชญวดี คงสัตรา ลูกจ้างชั่วคราว กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 10:25 น.
49 โสรยา โสภณ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 10:29 น.
50 รุจิรัตน์ ถนอมสัตย์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 10:45 น.
51 สุวคนธ์ พัฒน์มณี จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 10:51 น.
52 รัฐวุฒิ พิมพ์เพ็ง จ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 11:17 น.
53 ณัฐณิชา สุทธิกาญจน์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 11:37 น.
54 ณัฐริกา โพธิ์น้อย จ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 11:45 น.
55 ธนาวุฒิ คำไข จ้างเหมาบริการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 13:19 น.
56 ศุภกร มอบโคสุวรรณ จ้างเหมาบริการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ต.ค. 64 , 13:25 น.
57 ปริยาภัทร สาขากรณ์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ต.ค. 64 , 15:50 น.
58 สุรัชน์ กีมาและ จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 4 ต.ค. 64 , 10:06 น.
59 วาที ชูเสือหึง ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 4 ต.ค. 64 , 13:21 น.
60 สุภาวดี มณีดำ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 4 ต.ค. 64 , 13:21 น.
61 บุษรา วาทีรักษ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 5 ต.ค. 64 , 10:47 น.
62 อลิษา ศรีสวัสดิ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 5 ต.ค. 64 , 10:54 น.
63 ชนินนท ศรีสวัสดิ์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 5 ต.ค. 64 , 11:04 น.
64 จิรายุ คำงาม จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 5 ต.ค. 64 , 11:17 น.
65 เจนนิภา โพธิกสิกร จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 5 ต.ค. 64 , 11:35 น.
66 นิรมล พืชผล จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 5 ต.ค. 64 , 11:41 น.
67 ชนินนท ศรีสวัสดิ์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 5 ต.ค. 64 , 13:58 น.
68 เจนนิภา โพธิกสิกร จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 5 ต.ค. 64 , 14:49 น.
69 ณิตธิกรณ์ จือเหลียง ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 5 ต.ค. 64 , 15:29 น.
70 ภูรินทร์ สวัสดิ์รักษ์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 11:03 น.
71 ประเสริฐ จินดา พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 11:03 น.
72 ศันสนีย์ บรรเลง จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 11:05 น.
73 ธนัช ซื่อตรง จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 11:07 น.
74 นาวิน ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 6 ต.ค. 64 , 14:05 น.
75 นาวิน ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 6 ต.ค. 64 , 14:08 น.
76 นาวิน ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 6 ต.ค. 64 , 14:10 น.
77 วิรวรรณ ชื่นค้า พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 15:56 น.
78 เจตน์สฤษฎิ์ พลที พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 16:03 น.
79 เหมือนฝัน กันธวงค์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 16:08 น.
80 กนิษฐา กานุมาน พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 16:10 น.
81 มณทรพ มูลมงคล พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 ต.ค. 64 , 16:12 น.
82 สุธิดา กาญจน์อดิเรกลาภ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 7 ต.ค. 64 , 11:00 น.
83 สุธิดา กาญจน์อดิเรกลาภ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 7 ต.ค. 64 , 11:09 น.
84 นันทพงศ์ สีหมาด พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 8 ต.ค. 64 , 10:18 น.
85 นันทพงศ์ สีหมาด พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 8 ต.ค. 64 , 14:25 น.
86 จุฑามาศ วัฒนาโยธิน จ้างเหมาบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 11 ต.ค. 64 , 09:47 น.
87 ปัณณธร ทองหลิม ลูกจ้างชั่วคราว กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 11 ต.ค. 64 , 10:37 น.
88 ชุติมา นาคทอง จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 12 ต.ค. 64 , 09:13 น.
89 อนันตชัย คงผล จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 12 ต.ค. 64 , 11:29 น.
90 ปัณณธร ทองหลิม จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 12 ต.ค. 64 , 15:22 น.
91 กัญญณัฐ หมื่นโฮ้ง จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 12 ต.ค. 64 , 15:24 น.
92 วาที ชูเสือหึง ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 14 ต.ค. 64 , 10:48 น.
93 วาที ชูเสือหึง ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 14 ต.ค. 64 , 11:57 น.
94 อธิชา อยู่ภู่ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 14 ต.ค. 64 , 13:15 น.
95 สุภัชชา ขุนทอง ข้าราชการ กองการต่างประเทศ เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 15 ต.ค. 64 , 10:13 น.
96 วิจารณ์ มีผล ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 15 ต.ค. 64 , 15:13 น.
97 ภตพล บรรเทาทุกข์ พนักงานจ้างเหมา กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 18 ต.ค. 64 , 09:48 น.
98 ณภัทร พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 18 ต.ค. 64 , 10:34 น.
99 กิตติภัต ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 18 ต.ค. 64 , 10:58 น.
100 สธสร ชื่นพิศาล จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 18 ต.ค. 64 , 13:41 น.
101 ศศิธร น้อยสะอาด จ้างเหมาบริการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 18 ต.ค. 64 , 14:07 น.
102 ศุภณัฐ อ่วมเผือก จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 18 ต.ค. 64 , 14:31 น.
103 มนชิต ซึมรัมย์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 19 ต.ค. 64 , 15:16 น.
104 วิรวรรณ ชื่นค้า พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 20 ต.ค. 64 , 11:19 น.
105 นุชจรีย์ นาคขำ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 25 ต.ค. 64 , 10:25 น.
106 นวิยา สุดาจัทร์ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 25 ต.ค. 64 , 12:07 น.
107 ภิญญาพัชญ์ คัชชา พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 25 ต.ค. 64 , 15:27 น.
108 วราริน วงษ์พานิช ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 26 ต.ค. 64 , 13:38 น.
109 กฤชเวศย์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 26 ต.ค. 64 , 13:54 น.
110 สุชาติ แย้มปราสัย ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 26 ต.ค. 64 , 16:28 น.
111 ชัยวัฒน์ กล้าแข้ง จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 26 ต.ค. 64 , 16:31 น.
112 กฤช โพธิ์ประดิษฐ์ ข้าราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 26 ต.ค. 64 , 16:51 น.
113 กฤช โพธิ์ประดิษฐ์ ข้าราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 26 ต.ค. 64 , 16:52 น.
114 กฤช โพธิ์ประดิษฐ์ ข้าราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 26 ต.ค. 64 , 16:52 น.
115 กิตติ์ธนาพัฒน์ บารมีเสริมส่ง จ้างเหมาบริการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 27 ต.ค. 64 , 09:38 น.
116 ณิชมน เตชะสาย จ้างเหมาบริการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 27 ต.ค. 64 , 10:51 น.
117 ชุติมา นาคทอง จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 27 ต.ค. 64 , 10:52 น.
118 ศศิชา มาสันเทียะ จ้างเหมาบริการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 27 ต.ค. 64 , 10:54 น.
119 ปิยวัฒน์ เอี่ยมสอาด จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 27 ต.ค. 64 , 11:02 น.
120 วิภา ลุยพิมพ์ จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 27 ต.ค. 64 , 11:12 น.
121 นุชจรีย์ นาคขำ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 28 ต.ค. 64 , 12:03 น.
122 ปิยภรณ์ กรณีย์ พนักงานราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 29 ต.ค. 64 , 14:44 น.
123 ธีรภัทร สัตยากร จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 พ.ย. 64 , 11:19 น.
124 ธนภูมิ วิชัยดิษฐ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 พ.ย. 64 , 11:44 น.
125 ศรินญารัตน์ ศุทธิวิโรจน์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 พ.ย. 64 , 11:51 น.
126 วรรธณี รักงาม พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 พ.ย. 64 , 13:34 น.
127 จักรพรรดิ เวชภูติ ข้าราชการ กองการต่างประเทศ เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 พ.ย. 64 , 14:24 น.
128 อาธัญญา ทุ่งกว้าง จ้างเหมาบริการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 พ.ย. 64 , 14:57 น.
129 น้ำฝน ตรีกุล จ้างเหมาบริการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 พ.ย. 64 , 15:00 น.
130 อาธัญญา ทุ่งกว้าง จ้างเหมาบริการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 พ.ย. 64 , 15:01 น.
131 มาลาตี ภิรมย์ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 พ.ย. 64 , 15:13 น.
132 ไกรศร พรหมหาญ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 พ.ย. 64 , 15:53 น.
133 อนุพงศ์ ศลีอ่อน พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 พ.ย. 64 , 16:07 น.
134 ศุภนุช กลัดโกมล จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 พ.ย. 64 , 16:08 น.
135 รติรัตน์ ทองโชติ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 พ.ย. 64 , 09:36 น.
136 ชนิดาภา วงศ์คูณ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 พ.ย. 64 , 09:39 น.
137 มะหะหมัด หมาดสา จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 พ.ย. 64 , 09:41 น.
138 กนกพร พงษ์รามัญ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 2 พ.ย. 64 , 09:44 น.
139 ณิตธิกรณ์ จือเหลียง ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 2 พ.ย. 64 , 09:45 น.
140 ภคอากร วิพัฒน์ครุฑ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 2 พ.ย. 64 , 09:47 น.
141 วรรธณี รักงาม พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 2 พ.ย. 64 , 10:02 น.
142 ดารณี พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 พ.ย. 64 , 10:58 น.
143 จุฬาลักษณ์ หลงศรีภูมิ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 พ.ย. 64 , 13:04 น.
144 จุไรวรรณ ทองหีต จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 พ.ย. 64 , 14:18 น.
145 พิชญวดี คงัตรา จ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 4 พ.ย. 64 , 09:36 น.
146 กฤชเวศย์ ชาจันทึก พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 4 พ.ย. 64 , 11:05 น.
147 นิรมล พืชผล พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 5 พ.ย. 64 , 15:31 น.
148 กิ่งดาว บางทอง ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 09:21 น.
149 นางรัชนี พุทธปรีชา ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 09:25 น.
150 นางรัชนี พุทธปรีชา ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 09:38 น.
151 วิษณุพงศ์ วิเชียรรัตนกุล ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 09:41 น.
152 ขจรพงศ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 09:43 น.
153 นิรดา วิเศษศรี ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 09:44 น.
154 ณิชวรรณ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 8 พ.ย. 64 , 10:36 น.
155 พัชราภรณ์ แก้วโม่ง ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 15:38 น.
156 ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 16:04 น.
157 ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 16:12 น.
158 สมภาพ l,gzjk ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 พ.ย. 64 , 16:19 น.
159 วราริน วงษ์พานิช ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 9 พ.ย. 64 , 08:30 น.
160 ชุลีรัตน์ ช่วงไธสง พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 9 พ.ย. 64 , 09:51 น.
161 ศิริลักษณ์ ลิ้มธนะกุล พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 9 พ.ย. 64 , 10:32 น.
162 ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 10 พ.ย. 64 , 10:30 น.
163 พงศ์ธร ก้านอินทร์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 12 พ.ย. 64 , 10:41 น.
164 สุเทพ เจือละออง ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 15 พ.ย. 64 , 10:08 น.
165 สุเทพ เจือละออง ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 15 พ.ย. 64 , 10:08 น.
166 มิถิลา ปรานศิลป์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 15 พ.ย. 64 , 10:11 น.
167 ไตรทิพย์ พรหมทอง ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 พ.ย. 64 , 15:32 น.
168 ชุติมา แจงประดิษฐ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 พ.ย. 64 , 15:35 น.
169 วิชัย สมรูป ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 พ.ย. 64 , 16:21 น.
170 อิสรีย์ ศรีอ่อนเลิศ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 18 พ.ย. 64 , 14:13 น.
171 ศรีสุดา เงินรุ่งเรือง ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 25 พ.ย. 64 , 15:18 น.
172 ณัฐธวัช ทิพย์สุราษฎร์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 26 พ.ย. 64 , 10:16 น.
173 สถาพร บุตรดา ข้าราชการ สำนักผู้ตรวจราชการกรม เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 26 พ.ย. 64 , 12:36 น.
174 สธสร ชื่นพิศาล จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 29 พ.ย. 64 , 10:12 น.
175 ศุภนุช กลัดโกมล จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 29 พ.ย. 64 , 14:19 น.
176 กาญจน์ คชภูมิ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 29 พ.ย. 64 , 14:30 น.
177 ภานุวัฒน์ อิ่มเอิบ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 29 พ.ย. 64 , 14:38 น.
178 จักรี มีแลบ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 29 พ.ย. 64 , 15:08 น.
179 วิษณุ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ธ.ค. 64 , 09:37 น.
180 สุรวัชร พันธเสน ลูกจ้างชั่วคราว กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ธ.ค. 64 , 16:36 น.
181 อนัญญา ปาลวัฒน์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 ธ.ค. 64 , 14:02 น.
182 ชนัญญา ปาลวัฒน์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 ธ.ค. 64 , 14:04 น.
183 นครินทร์ กำเนิดแจ้ง จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 ธ.ค. 64 , 14:05 น.
184 ชาญวิทย์ ประชุมรักษ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 3 ธ.ค. 64 , 08:55 น.
185 ศรีสุดา เงินรุ่งเรือง ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ธ.ค. 64 , 12:18 น.
186 เบญญา วระไวย์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 3 ธ.ค. 64 , 13:20 น.
187 อัชฌา สอวัฒนชาติ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 3 ธ.ค. 64 , 13:23 น.
188 นฤดล ลิมปนสิทธิชัย จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 3 ธ.ค. 64 , 13:26 น.
189 ปิยภูมิ ช่องฉิมพลี จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 3 ธ.ค. 64 , 13:31 น.
190 ประกายวรรณ ยงยุทธ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 3 ธ.ค. 64 , 13:43 น.
191 ปัทมพร ทองอุ่น จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 7 ธ.ค. 64 , 09:30 น.
192 ธววัฒน์ ตั้งศิริไพบูลย์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 7 ธ.ค. 64 , 11:05 น.
193 สถาพร ข้าราชการ สำนักผู้ตรวจราชการกรม เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 ธ.ค. 64 , 14:39 น.
194 ณัฐวรรณ พิกุลทอง นักศึกษา กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 8 ธ.ค. 64 , 14:42 น.
195 เยาวลักษณ์ ไวโรจน์ พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 9 ธ.ค. 64 , 10:48 น.
196 วรพจน์ ทรัพย์เกิด ข้าราชการ สำนักผู้ตรวจราชการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 13 ธ.ค. 64 , 15:31 น.
197 นายธวัชชัย หนูวรรณ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 15 ธ.ค. 64 , 14:56 น.
198 นายธวัชชัย หนูวรรณ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 16 ธ.ค. 64 , 14:37 น.
199 อมลวรรณ พึ่งรุ่ง พนักงานราชการ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 29 ธ.ค. 64 , 11:07 น.
200 กอเดช หมันนาเกลือ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 29 ธ.ค. 64 , 12:00 น.
201 ชุติมา นาคทอง จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 30 ธ.ค. 64 , 09:59 น.
202 ฉัตรชัย พฤกษชาติ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 6 ม.ค. 65 , 11:38 น.
203 ลินดา สุทธิกาญจน์ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 6 ม.ค. 65 , 16:39 น.
204 ลินดา สุทธิกาญจน์ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 7 ม.ค. 65 , 16:54 น.
205 สนธยา ประไพทรัพย์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 14 ม.ค. 65 , 13:32 น.
206 สนธยา ประไพทรัพย์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 14 ม.ค. 65 , 13:53 น.
207 เจตวัฒน์ วงศ์ษา จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 17 ม.ค. 65 , 11:05 น.
208 พงษ์ธร บ่อเพ็ชร์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ม.ค. 65 , 16:15 น.
209 พงศ์ธร บ่อเพ็ชร์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ม.ค. 65 , 16:18 น.
210 พงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 18 ม.ค. 65 , 14:36 น.
211 สุรีย์ สตภูมินทร์ ข้าราชการ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 20 ม.ค. 65 , 10:46 น.
212 สุรีย์ สตภูมินทร์ ข้าราชการ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 26 ม.ค. 65 , 14:25 น.
213 นธร หยังหลัง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 31 ม.ค. 65 , 11:40 น.
214 ธิติศักดิ์ ศรีพิทักษ์กุล ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 31 ม.ค. 65 , 11:41 น.
215 สมศักดิ์ บัวทอง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 31 ม.ค. 65 , 11:43 น.
216 เทียนชัย นุ่นสังข์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 31 ม.ค. 65 , 11:45 น.
217 เอกชัย เถรว่อง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 31 ม.ค. 65 , 14:36 น.
218 กิตติภัต ลาภชูรัต ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 31 ม.ค. 65 , 14:40 น.
219 พัฒนชัย ไชยอุโคตร์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.พ. 65 , 08:52 น.
220 จตุรงค์ ยี่รงค์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.พ. 65 , 09:21 น.
221 ศิริพงษ์ เดชโพะิ์พระ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.พ. 65 , 09:29 น.
222 มนัสนันท์ หุตากร ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.พ. 65 , 10:54 น.
223 มนัสนันท์ หุตากร ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ก.พ. 65 , 14:06 น.
224 วิจารณ์ มีผล ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.พ. 65 , 15:22 น.
225 ขยาย ทองหนูนุ้ย ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.พ. 65 , 16:30 น.
226 ธนัท หงษ์ชูเกียรติ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.พ. 65 , 16:38 น.
227 สุริยะ สอนเสริม ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.พ. 65 , 16:46 น.
228 วรดา อินโท ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 ก.พ. 65 , 10:56 น.
229 กฤช โพธิ์ประดิษฐ์ (ทดสอบระบบ) ข้าราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 3 ก.พ. 65 , 09:52 น.
230 กฤช โพธิ์ประดิษฐ์ (ทดสอบระบบ) ข้าราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 3 ก.พ. 65 , 09:53 น.
231 ชุติกาญจน์ ทองอุ่น จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 3 ก.พ. 65 , 10:29 น.
232 มาลาตี ภิรมย์ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 4 ก.พ. 65 , 10:10 น.
233 พงศภัค เอียบสกุล ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 4 ก.พ. 65 , 15:29 น.
234 สรภพ ธานินพงศ์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 7 ก.พ. 65 , 09:51 น.
235 ดรัณ ช้างงาเนียม พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 7 ก.พ. 65 , 09:58 น.
236 ปริษา ธิรามนต์ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 7 ก.พ. 65 , 14:16 น.
237 ฉัตรชัย ปันแก้ว ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 ก.พ. 65 , 09:16 น.
238 รัฐวุฒิ พิมพ์เพ็ง จ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 10 ก.พ. 65 , 09:31 น.
239 ดุสิตา พูลสวัสดิ์ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 10 ก.พ. 65 , 14:41 น.
240 พีรดนย์ เกิดผล ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 14 ก.พ. 65 , 10:18 น.
241 ฐิติมา นิยมศิลป์ชัย ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 14 ก.พ. 65 , 10:24 น.
242 ทดสอบระบบ จ้างเหมาบริการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 14 ก.พ. 65 , 13:45 น.
243 ศศิชา มณีฉาย จ้างเหมาบริการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 14 ก.พ. 65 , 13:47 น.
244 ศศิชา มณีฉาย พนักงานราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 14 ก.พ. 65 , 13:49 น.
245 เครือวัลย์ อภิรตกาญจน์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 14 ก.พ. 65 , 13:52 น.
246 พิชญ สิริวัฒนานนท์กุล จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 14 ก.พ. 65 , 14:12 น.
247 จรัสศรี อ๋างตันญา ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 15 ก.พ. 65 , 16:08 น.
248 สุภวรรณ วรรณนุช ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ก.พ. 65 , 10:48 น.
249 พิชญวดี คงสัตรา จ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 17 ก.พ. 65 , 14:30 น.
250 ธนัตดา พรหมทะนันท์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 18 ก.พ. 65 , 10:14 น.
251 กันต์ดนัย ศิริสาห์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 18 ก.พ. 65 , 11:01 น.
252 อดุลย์ ภาวงศ์ ข้าราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 21 ก.พ. 65 , 09:51 น.
253 ประกาศ พันธุมา ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 21 ก.พ. 65 , 10:42 น.
254 เจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 21 ก.พ. 65 , 14:09 น.
255 อภิชาติ ตระกูลไทยงาม ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 21 ก.พ. 65 , 14:13 น.
256 ณัฐฌา ทิพย์สาคร ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 21 ก.พ. 65 , 15:13 น.
257 สิริวรางศ์ มูลมงคล ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 22 ก.พ. 65 , 10:48 น.
258 สมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 23 ก.พ. 65 , 11:41 น.
259 กิวรากร แย้มนิยมพันธ์ ข้าราชการ กองกฎหมาย แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 23 ก.พ. 65 , 13:41 น.
260 จารุเดช ศรีงาม พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 25 ก.พ. 65 , 13:51 น.
261 ประดิษฐา เนื้อแก้ว พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 28 ก.พ. 65 , 10:16 น.
262 อภิญญา ฉางเเก้ว พนักงานราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 28 ก.พ. 65 , 10:38 น.
263 ประกาศ พันธุมา ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 มี.ค. 65 , 11:21 น.
264 กฤษนวรรณ สุดา จ้างเหมาบริการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 3 มี.ค. 65 , 08:26 น.
265 ปวีณา พร้อมมงคล พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 มี.ค. 65 , 13:56 น.
266 บุญจิรา ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 10 มี.ค. 65 , 10:42 น.
267 จันทร์เพ็ญ จันทร์ทิม ข้าราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 22 มี.ค. 65 , 12:09 น.
268 ชาตรี มากนวล ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 22 มี.ค. 65 , 15:23 น.
269 ชาตรี มากนวล ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 23 มี.ค. 65 , 11:36 น.
270 ภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 25 มี.ค. 65 , 14:34 น.
271 ภาณุวิชญ์ ทากุ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 28 มี.ค. 65 , 09:29 น.
272 มารศรี ทิพย์ทอง พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 28 มี.ค. 65 , 09:43 น.
273 ภาณุวิชญ์ ทากุ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 28 มี.ค. 65 , 09:57 น.
274 ปริญญา ต้องกระโทก ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 28 มี.ค. 65 , 13:19 น.
275 ปวีณา เชื้อผู้ดี ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 28 มี.ค. 65 , 15:59 น.
276 ไชยภูมิ สิทธิวัง ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 28 มี.ค. 65 , 16:51 น.
277 กชรัตน์ หมื่นภักดี พนักงานราชการ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 29 มี.ค. 65 , 09:57 น.
278 จรัญญา ชนะชัย จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 31 มี.ค. 65 , 13:07 น.
279 พงศธร ประภากมล พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 4 เม.ย. 65 , 11:26 น.
280 หงส์นภัส ศุกรเตมีย์ นักศึกษาฝึกงาน กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 7 เม.ย. 65 , 15:10 น.
281 ณัฐวุฒิ จันพุตร นักศึกษาฝึกงาน กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 7 เม.ย. 65 , 15:13 น.
282 ยศวดี เที่ยงตรง จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 7 เม.ย. 65 , 15:15 น.
283 นิรชา ไชยวงค์ จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 7 เม.ย. 65 , 15:18 น.
284 รวมยศ จันทร์เอียด ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 18 เม.ย. 65 , 09:37 น.
285 รุจดนัย เพ็งศรี พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 19 เม.ย. 65 , 11:57 น.
286 ภูมรา พึ่งสมบุญ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 20 เม.ย. 65 , 13:59 น.
287 ณัฐกานต์ จรัสรัตนวงศ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 28 เม.ย. 65 , 15:24 น.
288 ปิยวรรณ จันทร์ทิม จ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 พ.ค. 65 , 13:19 น.
289 ฉัตรนภา บุญยืน ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 2 พ.ค. 65 , 13:38 น.
290 ธีรัตม์ ธีระวุฒิพันธุ์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 พ.ค. 65 , 11:59 น.
291 วรรณกร กีมาและ จ้างเหมาบริการ กลุ่มตรวจสอบภายใน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 3 พ.ค. 65 , 15:00 น.
292 จิราวัฒน์ สุขจิต จ้างเหมาบริการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 5 พ.ค. 65 , 14:28 น.
293 มารศรี ทิพย์ทอง พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 6 พ.ค. 65 , 15:34 น.
294 เกวลี อินฉ้วน ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 9 พ.ค. 65 , 09:59 น.
295 สายชล คงกล้า พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 9 พ.ค. 65 , 11:35 น.
296 ธัญญรัตน์ สุวรรณโชติ จ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 10 พ.ค. 65 , 15:57 น.
297 กิ่งดาว บางทอง ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 10 พ.ค. 65 , 16:22 น.
298 กชรัตน์ หมื่นภักดี พนักงานราชการ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 11 พ.ค. 65 , 12:53 น.
299 แสงจันทร์ วายทุกข์ ข้าราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 17 พ.ค. 65 , 14:32 น.
300 สิริกร เปลี่ยนสี ข้าราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 17 พ.ค. 65 , 14:34 น.
301 ปรียานุช บัวทอง พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 18 พ.ค. 65 , 09:14 น.
302 ทิพรัตน์ ฟองมณี พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 19 พ.ค. 65 , 09:26 น.
303 มารศรี ทิพย์ทอง พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 19 พ.ค. 65 , 10:44 น.
304 ฐิติมา นิยมศิลป์ชัย ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 20 พ.ค. 65 , 10:29 น.
305 อนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ ข้าราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 24 พ.ค. 65 , 09:13 น.
306 นงนุช แตงร่ม พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 24 พ.ค. 65 , 13:23 น.
307 นิรันดร์ ชัยมณี พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 25 พ.ค. 65 , 11:27 น.
308 ศุภกร มอบโคสุวรรณ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 27 พ.ค. 65 , 14:47 น.
309 สมศักดิ์ บัวทอง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th