รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมลกรม/ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN/WiFi) , แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) สถานะ หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) ประสงค์ขอเปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th , อินเตอร์เทอร์เน็ต (LAN/WiFi) , แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายฯ วันที่ลงทะเบียน
1 ชนกพร จันทรขันตี ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 30 ส.ค. 64 , 15:59 น.
2 ไพรัตน์ สุทธิพล ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 31 ส.ค. 64 , 16:27 น.
3 บุษรา วาทีรักษ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 12:40 น.
4 อลิษา ศรีสวัสดิ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 12:47 น.
5 ภีมญ์นภัสร์ ชลายนนาวิน ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 12:53 น.
6 ชนากานต์ เพ็ชรามา พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 13:01 น.
7 กณัชชา พุ่มจันทร์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 13:11 น.
8 จิรัฎฐิติกาล อภิธนนิมิตญ์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 13:16 น.
9 ณัฐวัชร์ คำเสน พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 1 ก.ย. 64 , 13:22 น.
10 อุทัย เดชยศดี ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 15:59 น.
11 ประพัฒน์ โนเรศน์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:04 น.
12 ธีรพันธ์ พวงสุนทร ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:07 น.
13 ดนัย เหมรา ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:10 น.
14 บุญโชติ มณีช่วง ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:26 น.
15 ไมตรี แสงอริยนันท์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:30 น.
16 ธีระพล เทพทอง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:34 น.
17 จิรยุทธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:39 น.
18 ธวัชชัย หนูวรรณ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 3 ก.ย. 64 , 16:42 น.
19 วาสนา ชื่นค้า ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 8 ก.ย. 64 , 10:44 น.
20 ฌรงค์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 9 ก.ย. 64 , 13:58 น.
21 ฌรงค์ หมัดสุข ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 9 ก.ย. 64 , 15:26 น.
22 กชพร พนักงานราชการ กองการต่างประเทศ เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 14 ก.ย. 64 , 16:15 น.
23 กชพร พนักงานราชการ กองการต่างประเทศ เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 15 ก.ย. 64 , 16:22 น.
24 อิสรีย์ ศรีอ่อนเลิศ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 16 ก.ย. 64 , 11:32 น.
25 ณัฏฐพล พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 16 ก.ย. 64 , 13:43 น.
26 พิชญวดี คงัตรา จ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 16 ก.ย. 64 , 14:16 น.
27 ณัฏฐพล หนูเทศ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 16 ก.ย. 64 , 14:50 น.
28 พิพรรธน์ พิศิลป์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 17 ก.ย. 64 , 10:16 น.
29 ณิชวรรณ วัฒนประภา ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 17 ก.ย. 64 , 11:19 น.
30 ภคพร ดำรงค์รัตน์ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 17 ก.ย. 64 , 11:47 น.
31 บวรวิทย์ แคล้วทนงค์ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 17 ก.ย. 64 , 11:55 น.
32 สรายุทธ เตชะเวชเจริญ ข้าราชการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ก.ย. 64 , 13:35 น.
33 ปุญชรัสมิ์ เสียมสกุล พนักงานราชการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ก.ย. 64 , 13:38 น.
34 เจนณรงค์ กินขุนทด พนักงานราชการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ก.ย. 64 , 13:41 น.
35 รัฐวุฒิ พิมพ์เพ็ง จ้างเหมาบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 17 ก.ย. 64 , 14:12 น.
36 ปุญชรัสมิ์ เสียมสกุล พนักงานราชการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ก.ย. 64 , 14:43 น.
37 สรายุทธ เตชะเวชเจริญ ข้าราชการ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th 17 ก.ย. 64 , 14:45 น.
38 ณัฏฐพล หนูเทศ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 17 ก.ย. 64 , 15:48 น.