รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมลกรม/ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN/WiFi) , แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) ประสงค์ขอเปิดสิทธิการใช้งาน อีเมล @dmcr.mail.go.th , อินเตอร์เทอร์เน็ต (LAN/WiFi) , แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายฯ วันที่ลงทะเบียน
1 กุลธนิกา อุบลกาญจน์ กองการต่างประเทศ เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 15 ม.ค. 67 , 09:14 น.
2 ทัศนีย์ ยวดยง สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 16 ม.ค. 67 , 11:52 น.
3 ชุติมา บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 16 ม.ค. 67 , 15:52 น.
4 ตรีพร ฤากิจ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 17 ม.ค. 67 , 15:49 น.
5 นลพรรณ ยศอาลัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 18 ม.ค. 67 , 14:36 น.
6 กัญญณัฐ หมื่นโฮ้ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 18 ม.ค. 67 , 16:46 น.
7 จีรภา นุ่มนิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 19 ม.ค. 67 , 09:44 น.
8 กาญจน์สุดา กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 22 ม.ค. 67 , 11:35 น.
9 กาญจน์สุดา กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 22 ม.ค. 67 , 11:38 น.
10 กาญจน์สุดา กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 22 ม.ค. 67 , 11:40 น.
11 ประจวบ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 22 ม.ค. 67 , 13:16 น.
12 ประจวบ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 22 ม.ค. 67 , 13:18 น.
13 อติชาต อินทองคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 22 ม.ค. 67 , 15:47 น.
14 อติชาต อินทองคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 22 ม.ค. 67 , 15:49 น.
15 ณัฎฐ์ฐณรัน สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 24 ม.ค. 67 , 10:02 น.
16 สุทธิดา ปากหวาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ก.พ. 67 , 09:43 น.
17 สุภวัฒน์ ตรีจิตรฐิติกุล กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ก.พ. 67 , 10:32 น.
18 ญากฤช ภูสมศรี กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 ก.พ. 67 , 10:34 น.
19 สุทธิดา ปากหวาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 5 ก.พ. 67 , 09:06 น.
20 ณิตธิกรณ์ จือเหลียง กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 6 ก.พ. 67 , 12:42 น.
21 ปภัสวรรณ สุนทรเกตุ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 8 ก.พ. 67 , 15:06 น.
22 อภันตรี นุชดำรงค์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 12 ก.พ. 67 , 14:03 น.
23 อนุพงศ์ วีระกุล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 16 ก.พ. 67 , 14:03 น.
24 กฤษณพนธ์ ยอดเมือง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 16 ก.พ. 67 , 14:06 น.
25 วรุณ กองอนันต์เดช สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 20 ก.พ. 67 , 13:30 น.
26 มาโกโตะ สึกิจิ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 22 ก.พ. 67 , 11:56 น.
27 มาโกโตะ สึกิจิ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 22 ก.พ. 67 , 12:49 น.
28 จรวยพร สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 23 ก.พ. 67 , 13:53 น.
29 มิถิลา ปรานศิลป์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 27 ก.พ. 67 , 12:39 น.
30 ประเดิม อุทธยานมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 27 ก.พ. 67 , 12:44 น.
31 จิรารัตน์ เรี่ยมเจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 27 ก.พ. 67 , 12:48 น.
32 ธันย์ชนก แก้วศรี กองกฎหมาย แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 มี.ค. 67 , 10:40 น.
33 จีรภา นุ่มนิ่ม สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 5 มี.ค. 67 , 09:52 น.
34 ระพีพรรณ ชุ่มจันทร์ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 6 มี.ค. 67 , 14:05 น.
35 นรารัตน์ จันทรวาสน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 7 มี.ค. 67 , 16:19 น.
36 รวมยศ จันทร์คชกูล สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 7 มี.ค. 67 , 16:23 น.
37 อาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 8 มี.ค. 67 , 11:00 น.
38 อธิพงศ์ ศิริมังคละ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 18 มี.ค. 67 , 15:46 น.
39 อธิพงศ์ ศิริมังคละ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 18 มี.ค. 67 , 16:36 น.
40 เอกชัย กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 19 มี.ค. 67 , 14:49 น.
41 องอาจ คงคะสุนทร กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 21 มี.ค. 67 , 16:17 น.
42 นรารัตน์ จันทรวาสน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 25 มี.ค. 67 , 10:53 น.
43 ณิชา สีตองอ่อน กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 1 เม.ย. 67 , 13:42 น.
44 ณัฐธิดา ศิรินัย กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 เม.ย. 67 , 11:09 น.
45 ณัฐดนัย บุญเยี่ยม กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 เม.ย. 67 , 11:18 น.
46 สินันท์ แจ้งอุบล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 23 เม.ย. 67 , 09:23 น.
47 สุภาภรณ์ ผลเสน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 30 เม.ย. 67 , 13:17 น.
48 ฐิตาภา กาวิโล สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 30 เม.ย. 67 , 13:21 น.
49 ทวีศักดิ์ พินิจจิต สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 30 เม.ย. 67 , 13:24 น.
50 สายชล โคตรทม สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 พ.ค. 67 , 09:51 น.
51 ณัฎฐ์นภัส ทองใบ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 2 พ.ค. 67 , 09:57 น.
52 คามิน ลายประวัติ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 พ.ค. 67 , 14:21 น.
53 นิชาภา จันทร์พรหม กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 พ.ค. 67 , 15:20 น.
54 สารณี ติวิรัช กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 3 พ.ค. 67 , 09:07 น.
55 แสนยากรณ์ สุขศรีนวล สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 3 พ.ค. 67 , 15:50 น.
56 กัลยา แมลงภู่ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 3 พ.ค. 67 , 16:03 น.
57 ชาตรี บู่อินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 3 พ.ค. 67 , 16:05 น.
58 สารณี ติวิรัช กองกฎหมาย แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 7 พ.ค. 67 , 10:45 น.
59 พงศธร ชัยเสน สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 14 พ.ค. 67 , 14:53 น.
60 อนวัฒน์ มาลัยรัตน์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 14 พ.ค. 67 , 14:55 น.
61 ศิริลักษณ์ จันทร์สวัสดิ์ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 14 พ.ค. 67 , 14:56 น.
62 อนวัฒน์ มาลัยรัตน์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 14 พ.ค. 67 , 14:59 น.
63 ชุติมา บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 14 พ.ค. 67 , 15:01 น.
64 ปราชญาสกุญฐ์ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 17 พ.ค. 67 , 08:57 น.
65 ปาริฉัตร นามโส กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 17 พ.ค. 67 , 09:02 น.
66 รุจรีย์ บัวภิบาล กองกฎหมาย แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 20 พ.ค. 67 , 13:38 น.
67 อิศเรศ พวงทอง กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 23 พ.ค. 67 , 09:38 น.
68 ปวีณ์กร จันทร์ขำ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 23 พ.ค. 67 , 09:39 น.
69 สุชาติ แย้มปราสัย สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 24 พ.ค. 67 , 12:05 น.
70 ศศิพิมพ์ หนูแก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 28 พ.ค. 67 , 13:04 น.
71 พิสิษฐ์ อัครวิชัยธรรม กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 28 พ.ค. 67 , 14:22 น.
72 ศราวุธ สุทธิเดช กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 31 พ.ค. 67 , 11:02 น.
73 จันทกานต์ วรรณโพธิ์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 4 มิ.ย. 67 , 10:06 น.
74 ปัณทิตา ชนประชา กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 4 มิ.ย. 67 , 10:27 น.
75 พีระพัฒน์ ศรีเนาวร้ตน์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 4 มิ.ย. 67 , 11:42 น.
76 ญากฤช ภูสมศรี กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 4 มิ.ย. 67 , 13:53 น.
77 นิชดา ชินซ่งจู กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 6 มิ.ย. 67 , 09:57 น.
78 ภัทรพรรณ ลุยทอง สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 7 มิ.ย. 67 , 13:12 น.
79 ระพีพรรณ ชุ่มจันทร์ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 10 มิ.ย. 67 , 10:44 น.
80 วัฒน์ธนัช วัฒน์วรกาญจน์ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 11 มิ.ย. 67 , 17:56 น.
81 จันทร์เพ็ญ จันทร์ทิม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 12 มิ.ย. 67 , 09:21 น.
82 พิสิษฐ์ อัครวิชัยธรรม กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 19 มิ.ย. 67 , 15:13 น.
83 ณัฎฐ์นภัส ทองใบ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 20 มิ.ย. 67 , 15:18 น.
84 ณัฐชนน เจาวัฒนา กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 21 มิ.ย. 67 , 11:02 น.
85 อรภา สุวัฒโน กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 24 มิ.ย. 67 , 13:11 น.
86 กัลยา แมลงภู่ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 25 มิ.ย. 67 , 09:09 น.
87 ชาตรี บู่อินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 25 มิ.ย. 67 , 09:14 น.
88 ภคพร ดำรงค์รัตน์ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 25 มิ.ย. 67 , 13:42 น.
89 พิสิษฐ์ อัครวิชัยธรรม กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ก.ค. 67 , 11:14 น.
90 ภูชิตา จรเมือง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 2 ก.ค. 67 , 09:08 น.
91 แสนยากรณ์ สุขศรีนวล สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 ก.ค. 67 , 09:36 น.
92 ภูชิตา จรเมือง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 2 ก.ค. 67 , 15:06 น.
93 พีระพัฒน์ ศรีเนาวร้ตน์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 ก.ค. 67 , 15:39 น.
94 ปัทมพร ทองอุ่น สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 3 ก.ค. 67 , 13:28 น.
95 พยุงศักดิ์ ช้างเพชร กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง เปิดสิทธิ/เปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล @dmcr.mail.go.th 4 ก.ค. 67 , 12:28 น.
96 ณัฐพงศ์ ภู่เผือก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 8 ก.ค. 67 , 15:46 น.
97 โสภิดา พัฒนเวช สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 9 ก.ค. 67 , 09:23 น.
98 เยาวลักษณ์ ไวโรจน์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 9 ก.ค. 67 , 09:29 น.
99 ปวีณา พร้อมมงคล กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 9 ก.ค. 67 , 11:09 น.
100 กิวรากร แย้มนิยมพันธ์ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 9 ก.ค. 67 , 11:29 น.
101 สายชล โคตรทม สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 10 ก.ค. 67 , 09:01 น.
102 ทดสอบระบบ 2567 07 10 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 10 ก.ค. 67 , 11:02 น.
103 รสิกาญจน์ อรรถพร กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 10 ก.ค. 67 , 11:10 น.
104 นายนิพนธ์ ทองอยู่ กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 11 ก.ค. 67 , 11:54 น.
105 กิวรากร แย้มนิยมพันธ์ กองกฎหมาย เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 11 ก.ค. 67 , 14:52 น.
106 กาญจน์สุดา กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 12 ก.ค. 67 , 11:12 น.
107 อรธีรา ศรีสวัสดิ์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 12 ก.ค. 67 , 14:56 น.
108 อรธีรา ศรีสวัสดิ์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 12 ก.ค. 67 , 14:57 น.
109 อรธีรา ศรีสวัสดิ์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 12 ก.ค. 67 , 15:40 น.
110 พีระวัฒน์ บุญขจรกุล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง 16 ก.ค. 67 , 14:30 น.
111 อภันตรี นุชดำรงค์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 18 ก.ค. 67 , 09:07 น.
112 อภันตรี นุชดำรงค์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (LAN) 18 ก.ค. 67 , 09:08 น.
113 พงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดสิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต (WIFI) เฉพาะข้าราชการ 19 ก.ค. 67 , 12:33 น.