รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบงานสารสนเทศภายใน (Internet Services)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) สถานะ หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) วันที่ลงทะเบียน
1 อรทัย บุบผา พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 15 ก.ค. 64 , 10:25 น.
2 สมนึก บุญละออ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 11 ส.ค. 64 , 15:09 น.
3 ปัญจาภรณ์ กรปที พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 23 ส.ค. 64 , 15:15 น.
4 เกวลี อินฉ้วน ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 31 ส.ค. 64 , 09:19 น.
5 ลินดา สุทธิกาญจน์ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 7 ก.ย. 64 , 11:26 น.
6 นวิยา สุดาจันทร์ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 15 ก.ย. 64 , 17:58 น.
7 ศิรประภา ปัตตพัฒน์ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 16 ก.ย. 64 , 10:00 น.
8 วิรวรรณ ชื่นค้า พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 4 ต.ค. 64 , 14:38 น.
9 ณัฏฐพล หนูเทศ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 5 ต.ค. 64 , 14:19 น.
10 กนิษฐา กานุมาน พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 6 ต.ค. 64 , 09:50 น.
11 เหมือนฝัน กันธวงค์ ลูกจ้างประจำ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 6 ต.ค. 64 , 09:57 น.
12 มณฑรพ มูลมงคล พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 6 ต.ค. 64 , 09:59 น.
13 เจตน์สฤษฎิ์ พลที พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 6 ต.ค. 64 , 10:03 น.
14 ชนากานต์ เพ็ชรามา พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 11 ต.ค. 64 , 13:18 น.
15 กัญญณัฐ หมื่นโฮ้ง ลูกจ้างประจำ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 11 ต.ค. 64 , 14:56 น.
16 ปัณณธร ทองหลิม ลูกจ้างประจำ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 11 ต.ค. 64 , 15:10 น.
17 เฉลิม ทองเจริญ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 12 ต.ค. 64 , 16:05 น.
18 นลินญา สุขพรรณ์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 25 ต.ค. 64 , 13:32 น.
19 ประเสริฐ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 25 ต.ค. 64 , 15:54 น.
20 ประเสริฐ แขกพงษ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 25 ต.ค. 64 , 16:04 น.
21 จิโรจน์ สุภาแพ่ง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 27 ต.ค. 64 , 09:59 น.
22 บุษบา มนตรี พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 29 ต.ค. 64 , 11:46 น.
23 กิ่งดาว บางทอง ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 29 ต.ค. 64 , 15:01 น.
24 ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 8 พ.ย. 64 , 13:48 น.
25 วัชรินทร์ สันธนะดิลก ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 8 พ.ย. 64 , 14:21 น.
26 กชกร ชลายนนาวิน พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 9 พ.ย. 64 , 16:32 น.
27 เอกชัย ลุนสมบัติ ข้าราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 พ.ย. 64 , 13:02 น.
28 สุภชัย โอชาวัฒน์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 11 พ.ย. 64 , 12:00 น.
29 กิตติญา ลักษณาทรัพย์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 11 พ.ย. 64 , 12:04 น.
30 สำเนียง บุญมา พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 11 พ.ย. 64 , 15:03 น.
31 กิตติญา ลักษณาทรัพย์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 15 พ.ย. 64 , 16:11 น.
32 รุจรีย์ บัวภิบาล พนักงานราชการ กองกฎหมาย 16 พ.ย. 64 , 13:12 น.
33 ณัฐพล บุญยืน พนักงานราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. 16 พ.ย. 64 , 16:15 น.
34 czxcxz ข้าราชการ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ 16 พ.ย. 64 , 16:18 น.
35 sfsdfsd ข้าราชการ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ 16 พ.ย. 64 , 17:56 น.
36 ปวีณา เชื้อผู้ดี ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 17 พ.ย. 64 , 09:41 น.
37 ณัฐกานต์ จรัสรัตนวงศ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 22 พ.ย. 64 , 12:33 น.
38 เลิศกัลยา แก้วมงคล พนักงานราชการ กองกฎหมาย 25 พ.ย. 64 , 14:02 น.
39 ธีระพล เทพทอง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 25 พ.ย. 64 , 15:55 น.
40 วราจันทร์ ศรีพานิช พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 25 พ.ย. 64 , 16:00 น.
41 กนกรัศม์ แก้วช่วย พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 25 พ.ย. 64 , 16:03 น.
42 ดวงใจ ทัดระเบียบ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 26 พ.ย. 64 , 09:38 น.
43 กาญจน์ คชภูมิ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 26 พ.ย. 64 , 10:08 น.
44 วาสนา คงคำขวัญ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 26 พ.ย. 64 , 14:40 น.
45 ธารารัตน์ รัตนเรืองสี พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) 29 พ.ย. 64 , 14:32 น.
46 วลัยพร เรืองศรี พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 30 พ.ย. 64 , 14:16 น.
47 ปิยะนุช เหมือดมาลา พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 1 ธ.ค. 64 , 11:14 น.
48 พรพรรณ สรรพคง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 1 ธ.ค. 64 , 11:41 น.
49 ปานทิพย์ พวงทอง พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 9 ธ.ค. 64 , 13:05 น.
50 ฐิติพร คณานุรักษ์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 29 ธ.ค. 64 , 15:04 น.
51 จุฑาภรณ์ แสงศรี พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 13 ม.ค. 65 , 13:39 น.
52 ณัฐธวัช ทิพย์สุราษฎร์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 19 ม.ค. 65 , 14:55 น.
53 กาญจน์สุดา เกตุดี พนักงานราชการ สำนักงานอธิบดี 8 ก.พ. 65 , 10:18 น.
54 กฤษฏ์ นิคมจิตร พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 21 ก.พ. 65 , 09:44 น.
55 มนตรี แสงสวัสดิ์ ข้าราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 24 ก.พ. 65 , 14:10 น.
56 ประภาพร ไหวพริบ ข้าราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 24 ก.พ. 65 , 14:12 น.
57 วิทยา มีใหญ่ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 30 มี.ค. 65 , 16:11 น.
58 ไซนับ ตาวาโต พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 11 พ.ค. 65 , 15:03 น.
59 สุรีย์ภรณ์ แดงเสนาะ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 11 พ.ค. 65 , 15:43 น.
60 รัชฎา หวังสป พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 11 พ.ค. 65 , 15:54 น.
61 วิชุดา รื่นเริง พนักงานราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 11 พ.ค. 65 , 16:02 น.
62 มธุรส สุขชนะ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 11 พ.ค. 65 , 16:07 น.
63 อดุลย์ ข้าราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 11 พ.ค. 65 , 16:09 น.
64 ฤทัยรัตน์ พุทธกำเหนิด ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 11 พ.ค. 65 , 16:11 น.
65 อัษญพรรณ สมงาม ข้าราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 11 พ.ค. 65 , 16:12 น.
66 ศิริวรรณ ตักศิลา พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 11 พ.ค. 65 , 16:15 น.
67 นวภรณ์ นิกุล ข้าราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 11 พ.ค. 65 , 16:17 น.
68 อัจราพรรณ ภาวงศ์ พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 11 พ.ค. 65 , 16:20 น.
69 ธมนัย ประวีณวงศ์วุฒิ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 11 พ.ค. 65 , 16:21 น.
70 ณัทชนันท์ ธรรมพร พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 11 พ.ค. 65 , 16:21 น.
71 เยาวลักษณ์ ไวโรจน์ พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 11 พ.ค. 65 , 16:22 น.
72 ฉัตรชนก ล่องอำไพ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 11 พ.ค. 65 , 16:22 น.
73 ยุพา กาฬภักดี พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 11 พ.ค. 65 , 16:24 น.
74 ชาลิสา จิระพฤฒิ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 11 พ.ค. 65 , 16:28 น.
75 ทาวิณี สารี พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 11 พ.ค. 65 , 16:28 น.
76 สธาสินี รอดคงที่ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 11 พ.ค. 65 , 16:55 น.
77 ดรุณี เจียมจำรัสศิลป ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 11 พ.ค. 65 , 17:04 น.
78 เกษราพร วรรณบวร พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 11 พ.ค. 65 , 18:57 น.
79 จักรพรรดิ เวชภูติ ข้าราชการ กองการต่างประเทศ 11 พ.ค. 65 , 20:42 น.
80 เอกชัย ลุนสมบัติ ข้าราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 12 พ.ค. 65 , 08:32 น.
81 ณัฐณิชา ตุ้มทอง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 12 พ.ค. 65 , 09:00 น.
82 กมลทิพย์ มุมิ ข้าราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 12 พ.ค. 65 , 10:01 น.
83 จีระวรรณ ลางคุลเสน พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 12 พ.ค. 65 , 10:11 น.
84 วรรณนิภา พุฒนกุล ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 12 พ.ค. 65 , 10:13 น.
85 สมชาติ ยิ้มเผล่ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 12 พ.ค. 65 , 10:19 น.
86 จิโรจน์ สุภาแพ่ง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 12 พ.ค. 65 , 10:19 น.
87 นิตยา จิบวารี พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 12 พ.ค. 65 , 10:23 น.
88 เงินยวง หุ่นยนต์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 12 พ.ค. 65 , 10:29 น.
89 วราภรณ์ พลคณา พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 12 พ.ค. 65 , 10:36 น.
90 พิสิฐ ทองคง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 12 พ.ค. 65 , 10:47 น.
91 สมศักดิ์ บัวทอง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 12 พ.ค. 65 , 11:04 น.
92 วิทยา มีใหญ่ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 12 พ.ค. 65 , 11:15 น.
93 สุนันทา พานแสง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 12 พ.ค. 65 , 11:39 น.
94 จักรพัฒน์ กีมาและ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 12 พ.ค. 65 , 11:42 น.
95 พงศ์ธร บ่อเพ็ชร์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 12 พ.ค. 65 , 11:48 น.
96 กอดีเย๊าะ มานะกล้า พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 12 พ.ค. 65 , 11:54 น.
97 อิดริส หลงสาม๊ะ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 12 พ.ค. 65 , 12:37 น.
98 เยาวลักษณ์ กิ่งเกาะยาว พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 12 พ.ค. 65 , 13:04 น.
99 วรรธณี รักงาม พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 12 พ.ค. 65 , 13:07 น.
100 ศิวพร สักพันธ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 12 พ.ค. 65 , 13:17 น.
101 เสงี่ยม ตำราเรียง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 12 พ.ค. 65 , 13:22 น.
102 ดรุณี เรืองยิ่ง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 12 พ.ค. 65 , 13:30 น.
103 วาสนา ไกรพุฒ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 12 พ.ค. 65 , 13:54 น.
104 จันทร์รำไพ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 12 พ.ค. 65 , 14:11 น.
105 รักษิณาพร สุวรรณรัตน์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 12 พ.ค. 65 , 14:25 น.
106 ณัฐกานต์ จรัสรัตนวงศ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 12 พ.ค. 65 , 14:25 น.
107 วรนุช มิตรภักดี ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 12 พ.ค. 65 , 14:27 น.
108 มณีรัตน์ สุทธิศักดิ์สุนทร พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 12 พ.ค. 65 , 14:27 น.
109 วลัยพร เรืองศรี พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 12 พ.ค. 65 , 14:32 น.
110 กรกนก เทพไชย พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 12 พ.ค. 65 , 14:37 น.
111 พัชราภรณ์ เยาวสุต ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 12 พ.ค. 65 , 14:37 น.
112 รพี รัตนราช ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 12 พ.ค. 65 , 14:40 น.
113 ปรวรรณญา พชรกาญจนกุล ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 12 พ.ค. 65 , 14:43 น.
114 วาณ๊ ธนพงศ์พิพัฒน์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 12 พ.ค. 65 , 14:45 น.
115 วุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 12 พ.ค. 65 , 14:52 น.
116 ถาวร ภูมลี พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 12 พ.ค. 65 , 15:09 น.
117 พัชรี ชะตา พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 17 พ.ค. 65 , 10:07 น.
118 สุลาภา ลัทธพงศ์พิพัฒน์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 17 พ.ค. 65 , 11:12 น.
119 ณัชภวิกา แก้วนาบอน พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 17 พ.ค. 65 , 11:30 น.
120 รัชณีย์ ลิ่มศิลา พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 17 พ.ค. 65 , 11:36 น.
121 ภัทราวดี คนเพียร ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 17 พ.ค. 65 , 11:52 น.
122 จุฬารัตน์ พาเสน่ห์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 17 พ.ค. 65 , 12:00 น.
123 ศุภิสรา อั้นซ้าย พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 17 พ.ค. 65 , 12:04 น.
124 จันทนา กาญจนพานิช พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 17 พ.ค. 65 , 12:10 น.
125 สมนึก บุญละออ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 17 พ.ค. 65 , 12:21 น.
126 โชคชัย คภะสุวรรณ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 17 พ.ค. 65 , 12:43 น.
127 วรารัตน์ ไชยเดช พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 17 พ.ค. 65 , 12:53 น.
128 เฉลิมพร ฤากิจ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 17 พ.ค. 65 , 12:55 น.
129 ณัฐกานต์ จรัสรัตนวงศ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 17 พ.ค. 65 , 13:03 น.
130 มณีรัตน์ สุทธิศักดิ์สุนทร พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 17 พ.ค. 65 , 13:09 น.
131 สุกัญญา พิศแก้ว พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 17 พ.ค. 65 , 13:10 น.
132 อารีรัตน์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 17 พ.ค. 65 , 13:14 น.
133 ณัฐธวัช ทิพย์สุราษฎร์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 17 พ.ค. 65 , 13:42 น.
134 สุรศักดิ์ ทองสุกดี ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 17 พ.ค. 65 , 14:39 น.
135 วุฒิพงศ์ ภริงคาร ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 17 พ.ค. 65 , 15:08 น.
136 รุจรีย์ บัวภิบาล พนักงานราชการ กองกฎหมาย 17 พ.ค. 65 , 15:10 น.
137 สายชล ชั่งเชื้อ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 17 พ.ค. 65 , 15:14 น.
138 นฤมล คุ้มสุภา พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 17 พ.ค. 65 , 15:22 น.
139 สุวิท บุตรสมัน พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 17 พ.ค. 65 , 15:22 น.
140 พีรญา วงค์ชมภู ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 17 พ.ค. 65 , 15:31 น.
141 กฤษกร โนนนอก ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 17 พ.ค. 65 , 15:33 น.
142 อัญชลี จำปาทอง พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 17 พ.ค. 65 , 15:35 น.
143 รัตนา คุณชู พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 17 พ.ค. 65 , 16:04 น.
144 ปัทมา เกื้อสม พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 17 พ.ค. 65 , 16:19 น.
145 อาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 17 พ.ค. 65 , 16:19 น.
146 นวิยา สุดาจันทร์ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 17 พ.ค. 65 , 16:25 น.
147 มณเฑียร อินสุวรรณ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 17 พ.ค. 65 , 16:25 น.
148 ศิรประภา ปัตตพัฒน์ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 17 พ.ค. 65 , 16:26 น.
149 พชร โกมาสถิตยกุล พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 17 พ.ค. 65 , 16:28 น.
150 ลินดา สุทธิกาญจน์ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 17 พ.ค. 65 , 16:28 น.
151 เฉลิม ทองเจริญ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 17 พ.ค. 65 , 16:29 น.
152 รวีพลอย อภิธนกิจชัย พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 17 พ.ค. 65 , 16:32 น.
153 ณิชาภา เอี่ยมมาตร พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 17 พ.ค. 65 , 16:32 น.
154 อัชชภาชฎา เกตุบุษบาเมธาพร พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 17 พ.ค. 65 , 16:33 น.
155 สิทธิพงศ์ คะชา พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 17 พ.ค. 65 , 16:34 น.
156 นันทรี แสงสุริยวงษ์ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 17 พ.ค. 65 , 16:35 น.
157 วาสนา คงคำขวัญ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 17 พ.ค. 65 , 16:35 น.
158 ชุลีรัตน์ ช่วงไธสง พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 17 พ.ค. 65 , 16:41 น.
159 พัทธนันท์ ธัญธนาอมรรัฐ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 18 พ.ค. 65 , 09:06 น.
160 สิริกร เปลี่ยนสี ข้าราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 18 พ.ค. 65 , 09:12 น.
161 รัชนีย์ ทิพย์รักษา ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 18 พ.ค. 65 , 09:13 น.
162 อัมรา ชนะรัตน์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 18 พ.ค. 65 , 09:16 น.
163 อพิเชต อ้นทอง พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 18 พ.ค. 65 , 09:18 น.
164 ธีรภัทร ศุภสิริพงศ์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 18 พ.ค. 65 , 09:26 น.
165 สมจิตร สัญศรีเมือง ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 18 พ.ค. 65 , 09:26 น.
166 สายชล คงกล้า พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 18 พ.ค. 65 , 09:30 น.
167 กิ่งดาว บางทอง ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 18 พ.ค. 65 , 09:33 น.
168 ศศิธร ศิริทัพ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 18 พ.ค. 65 , 09:34 น.
169 สุรสิทธิ์ หงษ์ทวี ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ค. 65 , 09:52 น.
170 มนรดา ประเสริฐ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 18 พ.ค. 65 , 09:53 น.
171 เตือนใจ พันธ์ธร ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ค. 65 , 10:07 น.
172 อรอุมา ณ สุวรรณ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ค. 65 , 10:19 น.
173 วิริยา ตองติรัมย์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ค. 65 , 10:19 น.
174 นวลฤดี เจริญการ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ค. 65 , 10:22 น.
175 ลักษณารีย์ พรหมมณี พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ค. 65 , 10:29 น.
176 ทัศนียา ทันยุภักดิ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ค. 65 , 10:46 น.
177 เฉลิม เพชรจุ้ย พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ค. 65 , 10:47 น.
178 กลยุทธ ทองดีเพ็ง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ค. 65 , 11:02 น.
179 อัมร๊ะ เหมรา พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 18 พ.ค. 65 , 11:05 น.
180 ธีรนันท์ นิรัตติมานนท์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ค. 65 , 11:06 น.
181 กนกอร บุญจิตร พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 18 พ.ค. 65 , 11:08 น.
182 สิตานัน สว่างปาน ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 18 พ.ค. 65 , 11:08 น.
183 สรภพ ธานินพงศ์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ค. 65 , 11:10 น.
184 สาโรช อุบลสุวรรณ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) 18 พ.ค. 65 , 11:20 น.
185 กฤษฎา เกษรางกูร พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 18 พ.ค. 65 , 11:21 น.
186 สุภกิตติ์ สมจิตร ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ค. 65 , 11:23 น.
187 ธารารัตน์ รัตนเรืองสี พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) 18 พ.ค. 65 , 11:24 น.
188 วรวุฒิ พิทักษ์สันติกุล ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) 18 พ.ค. 65 , 11:29 น.
189 อนุชิดา สาครินทร์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) 18 พ.ค. 65 , 11:34 น.
190 ธนัท หงษ์ชูเกียรติ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ค. 65 , 11:35 น.
191 เลวิศิษฎ์ บริพันธุ์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 18 พ.ค. 65 , 13:01 น.
192 ธวัชชัย กล้าครบ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ค. 65 , 13:21 น.
193 สุรีพร กิจจามัย ข้าราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 18 พ.ค. 65 , 13:29 น.
194 เพชรรัตน์ บุตรตะยา พนักงานราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 18 พ.ค. 65 , 13:49 น.
195 ภัณฑารักษ์ บัวแก้ว ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 18 พ.ค. 65 , 14:14 น.
196 อภิชาติ ตระกูลไทยงาม ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 18 พ.ค. 65 , 14:59 น.
197 ชลธิชาญ ผลทับทิม ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 18 พ.ค. 65 , 15:00 น.
198 พชรพร หล่อสุพรรณพร พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 18 พ.ค. 65 , 15:02 น.
199 กณัชชา พุ่มจันทร์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 18 พ.ค. 65 , 15:06 น.
200 ดวง เด่นยุกต์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 18 พ.ค. 65 , 15:09 น.
201 ทศพร เอ่งฉ้วน ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 18 พ.ค. 65 , 15:19 น.
202 จิราวรรณ คิดรอบ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 18 พ.ค. 65 , 15:23 น.
203 สมนึก บุญใหญ่ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 18 พ.ค. 65 , 15:23 น.
204 ธนิต แสงวิสุทธ์ ข้าราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 18 พ.ค. 65 , 15:31 น.
205 อมร โมสิกขมาศ ข้าราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 18 พ.ค. 65 , 15:35 น.
206 ธีระศักดิ์ วิรัตนเสรีกุล ข้าราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 18 พ.ค. 65 , 15:38 น.
207 สมพงษ์ เบิกนา ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 18 พ.ค. 65 , 15:44 น.
208 ณรงค์ฤทธิ์ เพชรชนะ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 18 พ.ค. 65 , 15:52 น.
209 เทียนชัย นุ่นสังข์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 18 พ.ค. 65 , 15:55 น.
210 นางสาวมารีย๊ะ อินตัน พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 18 พ.ค. 65 , 16:06 น.
211 วราจันทร์ ศรีพานิช พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 19 พ.ค. 65 , 09:23 น.
212 ปรียา ชมเชย พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 19 พ.ค. 65 , 09:25 น.
213 สิราพร หงษ์ตนุ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 19 พ.ค. 65 , 09:29 น.
214 กาญจน์ คชภูมิ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 19 พ.ค. 65 , 09:32 น.
215 ธีธัช ดำอุดม ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 19 พ.ค. 65 , 09:33 น.
216 ธีรพันธ์ พวงสุนทร ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 19 พ.ค. 65 , 09:37 น.
217 ปาริมา เพิงรัตน์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 19 พ.ค. 65 , 09:41 น.
218 อุทัย เดชยศดี ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 19 พ.ค. 65 , 09:44 น.
219 ชลวิชช์ สามารถ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 19 พ.ค. 65 , 10:02 น.
220 พัทธนันท์ วัฒนาปรีชาเกียรติ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 19 พ.ค. 65 , 10:07 น.
221 รัฐกรณ์ ขุนแก้ว ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 19 พ.ค. 65 , 10:42 น.
222 อนุสรา ปาณะศรี พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 19 พ.ค. 65 , 10:45 น.
223 พงศภัค เอียบสกุล ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 19 พ.ค. 65 , 11:15 น.
224 สมหญิง พ่วงประสาน ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 19 พ.ค. 65 , 11:26 น.
225 มนตรี หามนตรี ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 19 พ.ค. 65 , 11:30 น.
226 สิทธิศักดิ์ เงินหนู ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 19 พ.ค. 65 , 14:27 น.
227 ชุลีรัตน์ ช่วงไธสง พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 27 พ.ค. 65 , 13:19 น.
228 มณเฑียร อินสุวรรณ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 27 พ.ค. 65 , 13:47 น.
229 เฉลิม ทองเจริญ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 27 พ.ค. 65 , 13:49 น.
230 เยาวลักษณ์ กิ่งเกาะยาว พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 27 พ.ค. 65 , 13:49 น.
231 วาสนา คงคำขวัญ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 27 พ.ค. 65 , 13:51 น.
232 กอดีเย๊าะ มานะกล้า พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 27 พ.ค. 65 , 13:52 น.
233 ศิรประภา ปัตตพัฒน์ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 27 พ.ค. 65 , 14:10 น.
234 ประนอม ชุมเรียง ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 27 พ.ค. 65 , 14:18 น.
235 กิ่งดาว บางทอง ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 27 พ.ค. 65 , 14:33 น.
236 สมศักดิ์ บัวทอง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 27 พ.ค. 65 , 14:40 น.
237 ลินดา สุทธิกาญจน์ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 27 พ.ค. 65 , 15:07 น.
238 สุภชัย โอชาวัฒน์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 27 พ.ค. 65 , 16:16 น.
239 อลิษา ศรีสวัสดิ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 30 พ.ค. 65 , 10:41 น.
240 สมพงษ์ เบิกนา ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 30 พ.ค. 65 , 13:16 น.
241 เกษราพร วรรณบวร พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 30 พ.ค. 65 , 13:23 น.
242 กนกอร บุญจิตร พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 30 พ.ค. 65 , 13:29 น.
243 สุกัญญา พิศแก้ว พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 30 พ.ค. 65 , 13:44 น.
244 วรรณษา เรืองแก้ว ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 30 พ.ค. 65 , 13:50 น.
245 ศุภฤกษ์ สุขทอง พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 31 พ.ค. 65 , 09:57 น.
246 นภัส พาตินธุ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 31 พ.ค. 65 , 11:37 น.
247 กชพร สุวรรณวงศ์ พนักงานราชการ กองการต่างประเทศ 31 พ.ค. 65 , 15:23 น.
248 ดวงนภา วรรณสุข ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 31 พ.ค. 65 , 16:10 น.
249 ณรงค์ฤทธิ์ เพชรชนะ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 31 พ.ค. 65 , 16:15 น.
250 ณภัทร เป็นผลดี พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 31 พ.ค. 65 , 16:20 น.
251 ธนพงษ์ ศุภรานนท์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 31 พ.ค. 65 , 16:30 น.
252 เอกชัย เถรว่อง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 31 พ.ค. 65 , 16:31 น.
253 รุ่งเรือง คงแก้ว ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 31 พ.ค. 65 , 16:33 น.
254 ภาณุวรรณ รามศรี ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 31 พ.ค. 65 , 16:39 น.
255 นธร หยังหลัง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 31 พ.ค. 65 , 17:46 น.
256 สุริยะ สอนเสริม ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 31 พ.ค. 65 , 19:42 น.
257 สุริยะ สอนเสริม ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 31 พ.ค. 65 , 19:53 น.
258 พศวัต คุระวรรณ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 1 มิ.ย. 65 , 09:24 น.
259 ศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 1 มิ.ย. 65 , 09:28 น.
260 รวีพลอย อภิธนกิจชัย พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 1 มิ.ย. 65 , 09:53 น.
261 ธวัชชัย หนูวรรณ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 มิ.ย. 65 , 09:59 น.
262 วรรณ ชาตรี ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 1 มิ.ย. 65 , 10:01 น.
263 พัทธนันท์ ธัญธนาอมรรัฐ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 1 มิ.ย. 65 , 10:16 น.
264 เสริมศักดิ์ ทองมีเอียด ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 1 มิ.ย. 65 , 10:17 น.
265 สุพัฒน์ บุษบงก์ไพฑูรย์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 1 มิ.ย. 65 , 10:19 น.
266 นิพนธ์ เต็มแก้ว ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 1 มิ.ย. 65 , 10:20 น.
267 สิริกร เปลี่ยนสี ข้าราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 1 มิ.ย. 65 , 10:26 น.
268 สุรีพร กิจจามัย ข้าราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 มิ.ย. 65 , 10:39 น.
269 เพชรรัตน์ บุตรตะยา พนักงานราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 มิ.ย. 65 , 10:42 น.
270 อำพล จันทร์เทพ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 1 มิ.ย. 65 , 10:44 น.
271 จิรยุทธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 มิ.ย. 65 , 11:19 น.
272 วราภรณ์ พลคณา พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 มิ.ย. 65 , 11:21 น.
273 เอกชัย ชาวนา ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 1 มิ.ย. 65 , 11:26 น.
274 จักรพงษ์ อดทน ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 มิ.ย. 65 , 11:47 น.
275 กชกร ชลายนนาวิน พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 1 มิ.ย. 65 , 11:50 น.
276 สโรชา ขวัญแก้ว ลูกจ้างประจำ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 มิ.ย. 65 , 12:32 น.
277 จรงค์ คงระวะ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 1 มิ.ย. 65 , 14:20 น.
278 รวีพลอย อภิธนกิจชัย พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 2 มิ.ย. 65 , 10:00 น.
279 สุรสิทธิ์ หงษ์ทวี ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 2 มิ.ย. 65 , 10:43 น.
280 สุริยะ สอนเสริม ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 2 มิ.ย. 65 , 11:14 น.
281 สุริยะ สอนเสริม ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 2 มิ.ย. 65 , 11:26 น.
282 ประพันธ์ พูลผล พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 2 มิ.ย. 65 , 15:07 น.
283 นวดล ดีลี พนักงานราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. 6 มิ.ย. 65 , 10:59 น.
284 อนุพงศ์ วีระกูล ข้าราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. 6 มิ.ย. 65 , 11:01 น.
285 ภัทราพร ทองคำ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6 มิ.ย. 65 , 14:55 น.
286 เอกชัย เถรว่อง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 6 มิ.ย. 65 , 14:56 น.
287 สุกัญญา เหี้ยมหาญ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6 มิ.ย. 65 , 15:21 น.
288 สิราพร หงษ์ตนุ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 7 มิ.ย. 65 , 13:53 น.
289 ธนิต แสงวิสุทธิ์ ข้าราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 7 มิ.ย. 65 , 14:00 น.
290 ณัฐกานต์ จรัสรัตนวงศ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 16 มิ.ย. 65 , 15:47 น.
291 อมรรัตน์ บัวจันทร์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 21 มิ.ย. 65 , 08:55 น.
292 กณัชชา พุ่มจันทร์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 22 มิ.ย. 65 , 10:25 น.
293 นงนุช แตงร่ม พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 18 ก.ค. 65 , 14:49 น.
294 กณัชชา พุ่มจันทร์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 20 ก.ค. 65 , 15:21 น.
295 ศตพร ปิ่นเกษ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 21 ก.ค. 65 , 16:01 น.
296 สุรีย์ภรณ์ แดงเสนาะ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 26 ก.ค. 65 , 13:29 น.
297 ปรียา ชมเชย พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 27 ก.ค. 65 , 11:56 น.
298 ธมนัย ประวีณวงศ์วุฒิ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 3 ส.ค. 65 , 10:28 น.
299 สุทิศา อุตสาหะ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4 ส.ค. 65 , 11:33 น.
300 พัทธนันท์ วัฒนาปรีชาเกียรติ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 8 ส.ค. 65 , 14:21 น.
301 ธนินทร์ โคตรทม พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 30 ส.ค. 65 , 15:20 น.
302 ทีปกร อุ่นฤกษ์ พนักงานราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 ก.ย. 65 , 15:12 น.
303 วรรณทิพย์ ทองอยู่ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 9 ก.ย. 65 , 10:52 น.
304 รุจรีย์ บัวภิบาล พนักงานราชการ กองกฎหมาย 9 ก.ย. 65 , 13:25 น.
305 วรรณทิพย์ ทองอยู่ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 13 ก.ย. 65 , 11:58 น.
306 กานต์จิรารัตน์ วราห์กิจเจริย ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 22 ก.ย. 65 , 15:38 น.
307 กานต์จิรารัตน์ วราห์กิจเจริย ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 23 ก.ย. 65 , 09:07 น.
308 อิสรา อาศิรนันต์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 27 ก.ย. 65 , 10:50 น.
309 วรรณทิพย์ ทองอยู่ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 30 ก.ย. 65 , 12:49 น.
310 ศศิชา มาสันเทียะ พนักงานราชการ กองกฎหมาย 3 ต.ค. 65 , 11:43 น.
311 นิรมล พืชผล พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 4 ต.ค. 65 , 10:27 น.
312 กานต์จิรารัตน์ วราห์กิจเจริย ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 5 ต.ค. 65 , 16:10 น.
313 กานต์จิรารัตน์ วราห์กิจเจริย ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 6 ต.ค. 65 , 13:38 น.
314 กชรัตน์ หมื่นภักดี พนักงานราชการ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ 17 ต.ค. 65 , 12:08 น.
315 สุขสวัสดิ์ พลคณา ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 27 ต.ค. 65 , 11:59 น.
316 ชุติมา นาคทอง พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 10 พ.ย. 65 , 13:40 น.
317 ณัฐธอดา บุญส่ง พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 10 พ.ย. 65 , 15:02 น.
318 ชนินนท ศรีสวัสดิ์ พนักงานราชการ กองป้องกันและปราบปราม 11 พ.ย. 65 , 11:47 น.
319 เกศรา ปิยาโน พนักงานราชการ กองป้องกันและปราบปราม 14 พ.ย. 65 , 15:35 น.
320 เกศรา พนักงานราชการ กองป้องกันและปราบปราม 14 พ.ย. 65 , 15:43 น.
321 อัญชลี ทองดี พนักงานราชการ กองป้องกันและปราบปราม 22 พ.ย. 65 , 15:41 น.
322 พนอ จันทร์ศรีทอง ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 15 ธ.ค. 65 , 11:07 น.
323 อธิพงศ์ ศิริมังคละ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 26 ธ.ค. 65 , 10:41 น.
324 ระบิล ทองนาค ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 9 ม.ค. 66 , 14:35 น.
325 ธีรพงษ์ สอนวิสัย พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 11 ม.ค. 66 , 11:34 น.
326 อัชชภาชฎา เกตุบุษบาเมธาพร พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 18 ม.ค. 66 , 10:10 น.
327 กิจจา คุ้มทิม พนักงานราชการ สำนักผู้ตรวจราชการกรม 19 ม.ค. 66 , 09:53 น.
328 อรสิรินาฏ พุ่มช่วย พนักงานราชการ สำนักผู้ตรวจราชการกรม 19 ม.ค. 66 , 09:55 น.
329 เลิศกัลยา แก้วมงคล ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 19 ม.ค. 66 , 16:12 น.
330 วรัญญา ถินกระไสย พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 20 ม.ค. 66 , 10:39 น.
331 อิทธิกร ศิริวัชรธนาตย์ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 20 ม.ค. 66 , 10:45 น.
332 ณัฏฐพล หนูเทศ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 20 ม.ค. 66 , 10:49 น.
333 วิตยา ศรีประเสริฐ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 20 ม.ค. 66 , 10:54 น.
334 ไพรัตน์ เจริญศิริ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 20 ม.ค. 66 , 10:58 น.
335 ปิติพงษ์ ปานทิม พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 20 ม.ค. 66 , 11:03 น.
336 ณรงค์ ดิลกคุณากุล พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 20 ม.ค. 66 , 11:07 น.
337 ปานศักดิ์ ซินพรมราช ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 20 ม.ค. 66 , 11:33 น.
338 จักรกฤษณ์ มีเดช พนักงานราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 24 ม.ค. 66 , 10:55 น.
339 พิเชฐ ตันติกฤตยา พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 6 ก.พ. 66 , 08:45 น.
340 อัญชุลี ใจกล้า พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 6 ก.พ. 66 , 13:41 น.
341 อัญชลี ทองดี พนักงานราชการ กองป้องกันและปราบปราม 6 ก.พ. 66 , 13:44 น.
342 อภิญญาภัฑร์ บุญสว่าง ข้าราชการ กองป้องกันและปราบปราม 6 ก.พ. 66 , 14:05 น.
343 สุเมธ ทองดอนอ่ำ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 6 ก.พ. 66 , 15:07 น.
344 นาวิน พรหมสิน ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 9 ก.พ. 66 , 11:29 น.
345 ศศิชา มาสันเทียะ พนักงานราชการ กองกฎหมาย 10 ก.พ. 66 , 14:06 น.
346 ธิษณ์ศิพงศ์ อุปพงษ์ พนักงานราชการ กองกฎหมาย 10 ก.พ. 66 , 14:11 น.
347 ปุญชรัสมิ์ เสียมสกุล พนักงานราชการ กองกฎหมาย 10 ก.พ. 66 , 14:15 น.
348 เจนณรงค์ กินขุนทด พนักงานราชการ กองกฎหมาย 10 ก.พ. 66 , 14:18 น.
349 สุรัสวดี พรหมยอด ข้าราชการ กองกฎหมาย 10 ก.พ. 66 , 14:19 น.
350 เยาวลักษณ์ สมถวิล พนักงานราชการ กองกฎหมาย 10 ก.พ. 66 , 14:21 น.
351 สุเมธ ทองดอนอ่ำ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 13 ก.พ. 66 , 08:51 น.
352 อธิชา อยู่ภู่ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 13 ก.พ. 66 , 13:23 น.
353 พงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 13 ก.พ. 66 , 13:30 น.
354 ทักษิณา มหาโชติ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 13 ก.พ. 66 , 14:23 น.
355 อรอนงค์ นาคสกุล ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 16 ก.พ. 66 , 16:35 น.
356 อรณี มาโรจน์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 16 ก.พ. 66 , 16:38 น.
357 อารีฟ มูเน๊าะ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 17 ก.พ. 66 , 11:24 น.
358 เขมมอร เข็มกลัดนาค พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 17 ก.พ. 66 , 14:19 น.
359 ภัทรวดี พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 17 ก.พ. 66 , 14:24 น.
360 ฆนัธวัน แสงเดช พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 17 ก.พ. 66 , 14:25 น.
361 ธานี นิวัฒนากุล พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 17 ก.พ. 66 , 14:27 น.
362 ฐิติมา ผิวพรรณ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 17 ก.พ. 66 , 14:27 น.
363 ภัทรวดี พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 17 ก.พ. 66 , 14:28 น.
364 อุษา คงคะสุนทร พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 20 ก.พ. 66 , 15:49 น.
365 บุษรา วาทีรักษ์ ข้าราชการ กองป้องกันและปราบปราม 21 ก.พ. 66 , 14:43 น.
366 บุษรา วาทีรักษ์ ข้าราชการ กองป้องกันและปราบปราม 21 ก.พ. 66 , 14:46 น.
367 ปราวดี สีหนู พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 21 ก.พ. 66 , 15:51 น.
368 ชลธิชาญ ผลทับทิม ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 22 ก.พ. 66 , 12:57 น.
369 เจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 22 ก.พ. 66 , 14:54 น.
370 กิตติชัย เปี่ยมอินทร์ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 24 ก.พ. 66 , 14:40 น.
371 วราภรณ์ พลคณา พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 27 ก.พ. 66 , 08:59 น.
372 นิสากร หล่อศักดิ์เจริญ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 27 ก.พ. 66 , 10:40 น.
373 รัชนี พุทธปรีชา ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 27 ก.พ. 66 , 10:59 น.
374 ไพโรจน์ ช่วยวงศ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 27 ก.พ. 66 , 11:10 น.
375 ราตรี บัวเพ็ชร พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 27 ก.พ. 66 , 11:15 น.
376 จันทนา กาญจนพานิช พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 27 ก.พ. 66 , 12:51 น.
377 นิชนันท์ ทองเทพ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 27 ก.พ. 66 , 13:12 น.
378 ปวีณา เชื้อผู้ดี ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 27 ก.พ. 66 , 13:23 น.
379 กฤษกร โนนนอก ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 27 ก.พ. 66 , 13:55 น.
380 คำนึง หนูม่วง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 27 ก.พ. 66 , 15:07 น.
381 ธิตยา หนูม่วง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 27 ก.พ. 66 , 15:12 น.
382 เยาวลักษณ์ กิ่งเกาะยาว พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 28 ก.พ. 66 , 13:00 น.
383 กมลชนก บัวบาน พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 28 ก.พ. 66 , 13:05 น.
384 ศิรญา กลิ่นวิวัฒนสิริ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 28 ก.พ. 66 , 13:07 น.
385 ทิพย์สุดา กาญจนัด พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 28 ก.พ. 66 , 13:11 น.
386 ศุภกร มอบโคสุวรรณ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 28 ก.พ. 66 , 16:14 น.
387 นิตยา ไสยสุคนธ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 มี.ค. 66 , 10:18 น.
388 นิตยา ไสยสุคนธ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 มี.ค. 66 , 10:23 น.
389 อภันตรี พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 7 มี.ค. 66 , 14:04 น.
390 ปรวรรณญา พชรกาญจนกุล ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 8 มี.ค. 66 , 10:10 น.
391 จิรารัตน์ เรี่ยมเจริญ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 9 มี.ค. 66 , 09:35 น.
392 จรัสศรี อ๋างตันญา ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 มี.ค. 66 , 09:15 น.
393 ปรีชา ศศิรุจิวัฒน์ พนักงานราชการ สำนักงานอธิบดี 16 มี.ค. 66 , 14:18 น.
394 รัตนพงศ์ วงศ์หิรัญ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 20 มี.ค. 66 , 11:11 น.
395 ธวารัตน์ สุวรรณกาศ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 20 มี.ค. 66 , 16:42 น.
396 กนกวรรณ นาครักษา พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 5 เม.ย. 66 , 14:07 น.
397 กนกวรรณ นาครักษา พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 5 เม.ย. 66 , 14:09 น.
398 องอาจ คงคะสุนทร พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 5 เม.ย. 66 , 15:08 น.
399 กนกวรรณ นาครักษา พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 5 เม.ย. 66 , 16:11 น.
400 ธววัฒน์ ตั้งศิริไพบูลย์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 7 เม.ย. 66 , 10:49 น.
401 กนกวรรณ เกิดผล ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 7 เม.ย. 66 , 11:28 น.
402 วิไลลักษณ์ พฤทธิพันธุ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 12 เม.ย. 66 , 12:32 น.
403 จตุรงค์ นกเพชรทอง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 18 เม.ย. 66 , 09:37 น.
404 เฉลิม ทองเจริญ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 19 เม.ย. 66 , 10:28 น.
405 อิดริส หลงสาม๊ะ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 24 เม.ย. 66 , 10:30 น.
406 กลือซง เจ๊ะมามะ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 28 เม.ย. 66 , 10:10 น.
407 กวินทรา นามประกอบ พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 พ.ค. 66 , 16:06 น.
408 ภานุวัฒน์ อิ่มเอิบ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 3 พ.ค. 66 , 10:43 น.
409 พิชญ์สินี เกียรติกุล พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 3 พ.ค. 66 , 11:18 น.
410 เหมือนฝัน กันธวงค์ พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 3 พ.ค. 66 , 11:53 น.
411 เจตน์สฤษฎิ์ พลที พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 3 พ.ค. 66 , 13:14 น.
412 เจตน์สฤษฎิ์ พลที พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 3 พ.ค. 66 , 13:24 น.
413 ประเสริฐ แขกพงษ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 8 พ.ค. 66 , 10:31 น.
414 วิสิษฐ์ สุทธิสว่าง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 8 พ.ค. 66 , 10:38 น.
415 อัฐภิญญา หลักชัยกุล ลูกจ้างประจำ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 10 พ.ค. 66 , 06:12 น.
416 พรทิพย์ ใจเกลี้ยง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่)