รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบงานสารสนเทศภายใน (Internet Services)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) สถานะ หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) ประสงค์ขอเปิดสิทธิ ระบบงานสารสนเทศภายใน (Internet Services) วันที่ลงทะเบียน
1 อรทัย บุบผา พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ระบบจองห้องประชุม 15 ก.ค. 64 , 10:25 น.
2 สมนึก บุญละออ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (OnePage) 11 ส.ค. 64 , 15:09 น.
3 ปัญจาภรณ์ กรปที พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ระบบเว็บไซต์ย่อยของหน่วยงาน (Mini Site) 23 ส.ค. 64 , 15:15 น.
4 เกวลี อินฉ้วน ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (OnePage) 31 ส.ค. 64 , 09:19 น.
5 ลินดา สุทธิกาญจน์ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ระบบจองห้องประชุม 7 ก.ย. 64 , 11:26 น.
6 นวิยา สุดาจันทร์ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ระบบจองห้องประชุม 15 ก.ย. 64 , 17:58 น.
7 ศิรประภา ปัตตพัฒน์ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ระบบจองห้องประชุม 16 ก.ย. 64 , 10:00 น.