รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบงานสารสนเทศภายใน (Internet Services)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) สถานะ หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) วันที่ลงทะเบียน
1 ทัศนีย์ ยวดยง พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 16 ม.ค. 67 , 13:19 น.
2 สิตานัน สว่างปาน ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 19 ม.ค. 67 , 09:25 น.
3 จิตติมา รัตนโกเศศ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 19 ม.ค. 67 , 11:45 น.
4 สิทธิพงศ์ คะชา พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 19 ม.ค. 67 , 13:55 น.
5 ณฐมน มูลสาร พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 19 ม.ค. 67 , 18:48 น.
6 อุไรพร แซ่ผัวะ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 24 ม.ค. 67 , 13:53 น.
7 อุไรพร แซ่ผัวะ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 25 ม.ค. 67 , 09:50 น.
8 จุฑามาศ คงเจริญ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 25 ม.ค. 67 , 11:11 น.
9 บุญนาค เด็ดใจทัศน์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 25 ม.ค. 67 , 11:12 น.
10 วันวิสา เอียดประพาล พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 25 ม.ค. 67 , 14:33 น.
11 เอกนรินทร์ จันทร์รักษ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 26 ม.ค. 67 , 14:41 น.
12 นวภรณ์ นิกุล ข้าราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 30 ม.ค. 67 , 10:40 น.
13 ธิตยา หนูม่วง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 30 ม.ค. 67 , 11:02 น.
14 จุฑามณี คิดชอบ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 31 ม.ค. 67 , 13:22 น.
15 จุฑามณี คิดชอบ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 31 ม.ค. 67 , 13:25 น.
16 ณปภัช เหลืองขมิ้น พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 9 ก.พ. 67 , 09:45 น.
17 ประวิตร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 9 ก.พ. 67 , 09:49 น.
18 ธเนตร วรรณรังษี ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 9 ก.พ. 67 , 09:52 น.
19 ปพัชญา มั่นคง พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 12 ก.พ. 67 , 09:56 น.
20 วีระชาติ เพ็งจำรัส ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 12 ก.พ. 67 , 17:20 น.
21 เฉลิมรัฐ แสงมณี ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 16 ก.พ. 67 , 13:27 น.
22 อัมร๊ะ เหมรา พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 19 ก.พ. 67 , 13:46 น.
23 ณฤมนต์ พยอม พนักงานราชการ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง 20 ก.พ. 67 , 10:48 น.
24 สุุระชัย ภาสดา ข้าราชการ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง 20 ก.พ. 67 , 11:06 น.
25 เตือนใจ พันธ์ธร ข้าราชการ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง 21 ก.พ. 67 , 11:03 น.
26 ณฤมนต์ พยอม พนักงานราชการ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง 21 ก.พ. 67 , 11:08 น.
27 สมนึก. บุญะลล พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 21 ก.พ. 67 , 12:55 น.
28 ภัทราวดี คนเพียร ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 22 ก.พ. 67 , 09:24 น.
29 สุุระชัย ภาสดา ข้าราชการ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง 23 ก.พ. 67 , 09:05 น.
30 สุุระชัย ภาสดา ข้าราชการ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง 23 ก.พ. 67 , 09:57 น.
31 เตือนใจ พันธ์ธร ข้าราชการ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง 23 ก.พ. 67 , 09:59 น.
32 ศุภพงษ์ นพพันธ์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 28 ก.พ. 67 , 11:34 น.
33 วราภรณ์ พลคณา พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 28 ก.พ. 67 , 12:29 น.
34 กฤติพร เที่ยงธรรม ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 28 ก.พ. 67 , 15:31 น.
35 กุลธิดา นวะสุทธิ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 5 มี.ค. 67 , 13:13 น.
36 ณัฐณิชา ตุ้มทอง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 5 มี.ค. 67 , 13:19 น.
37 สิทธิพล บุญเกิด พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 5 มี.ค. 67 , 13:58 น.
38 จเรวัฒน์ เจริญจิต ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 5 มี.ค. 67 , 14:02 น.
39 ชัชนรินทน์ ชัชวงศุ์วาลย์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 5 มี.ค. 67 , 14:05 น.
40 นเรศ ชูผึ้ง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 5 มี.ค. 67 , 14:09 น.
41 จเรวัฒน์ เจริญจิต ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 5 มี.ค. 67 , 14:28 น.
42 จิรนันท์ สุขแกว พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 5 มี.ค. 67 , 14:29 น.
43 นูรีดา ดือราแม พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) 5 มี.ค. 67 , 14:41 น.
44 จิตติมา พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 5 มี.ค. 67 , 14:51 น.
45 รัชฎา หวังสป พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 5 มี.ค. 67 , 14:56 น.
46 ศิริกาญจน์ ราชวงศ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 5 มี.ค. 67 , 14:59 น.
47 ภูวนาถ บางทอง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 5 มี.ค. 67 , 15:39 น.
48 กมลชนก บัวบาน พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 5 มี.ค. 67 , 16:00 น.
49 ทัศนีย์ วิชัยดิษฐ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 5 มี.ค. 67 , 16:02 น.
50 สายชล โครตรทม พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 5 มี.ค. 67 , 16:06 น.
51 วริษฐา บุญธรรม พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 6 มี.ค. 67 , 09:15 น.
52 กฤตยชญ์ ชำนาญช่าง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 6 มี.ค. 67 , 10:15 น.
53 ชาลิสา จิระพฤฒิ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 6 มี.ค. 67 , 10:17 น.
54 กฤตยชญ์ ชำนาญช่าง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 6 มี.ค. 67 , 11:19 น.
55 นวรัตน์ สมีน้อย พนักงานราชการ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง 6 มี.ค. 67 , 11:37 น.
56 จิรยุทธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 6 มี.ค. 67 , 14:24 น.
57 กฤตยชญ์ ชำนาญช่าง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 6 มี.ค. 67 , 15:40 น.
58 นูรีดา ดือราแม พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) 6 มี.ค. 67 , 16:25 น.
59 จิตติมา รัตนโกเศศ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 6 มี.ค. 67 , 17:14 น.
60 หวันอุสมาน เหมปันดัน พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 6 มี.ค. 67 , 21:05 น.
61 เกษราพร วรรณบวร พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 7 มี.ค. 67 , 13:01 น.
62 ธิติมา ขาวสะอาด พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 7 มี.ค. 67 , 13:06 น.
63 วุฒิพงษ์ เพชรสุข พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 7 มี.ค. 67 , 13:16 น.
64 เจตน์สฤษฎิ์ พลที พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 7 มี.ค. 67 , 14:11 น.
65 ฐณดล หอมช่วย พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 8 มี.ค. 67 , 14:20 น.
66 วิชัย จงสวัสดิ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 8 มี.ค. 67 , 14:29 น.
67 ปรีชา ด้วงทิพย์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 8 มี.ค. 67 , 14:50 น.
68 จริตย์ สังข์เกื้อ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 8 มี.ค. 67 , 14:58 น.
69 เอกนรินทร์ จันทร์รักษ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 8 มี.ค. 67 , 15:13 น.
70 ธัญลักษณ์ อรพล ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 8 มี.ค. 67 , 15:38 น.
71 สุริยะ สอนเสริม ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 12 มี.ค. 67 , 13:46 น.
72 ชัยธัช เรืองพระยา ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 12 มี.ค. 67 , 17:22 น.
73 ณัฐฌา ทิพย์สาคร ข้าราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 13 มี.ค. 67 , 09:18 น.
74 ณัฐฌา ทิพย์สาคร ข้าราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 13 มี.ค. 67 , 10:37 น.
75 กชรัตน์ หมื่นภักดี พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 13 มี.ค. 67 , 11:26 น.
76 อิดริส หลงสาม๊ะ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 14 มี.ค. 67 , 11:52 น.
77 ปฐมพร เพชรสกุลวงศ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 15 มี.ค. 67 , 10:11 น.
78 โยษิตา อินฉ้วน พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 15 มี.ค. 67 , 13:05 น.
79 ชนากานต์ เพ็ชรามา พนักงานราชการ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง 15 มี.ค. 67 , 14:19 น.
80 พยุงศักดิ์ ช้างเพชร พนักงานราชการ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง 15 มี.ค. 67 , 14:31 น.
81 นิศรุธ ภักดี พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 18 มี.ค. 67 , 11:43 น.
82 ปฐมพร เพชรสกุลวงศ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 19 มี.ค. 67 , 09:29 น.
83 ศตพร ปิ่นเกษ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 19 มี.ค. 67 , 14:38 น.
84 เนียะมาตุลเลาะห์ ตรุรักษ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 20 มี.ค. 67 , 09:22 น.
85 ปริญญา ต้องกระโทก ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 20 มี.ค. 67 , 12:49 น.
86 ปวีณา พร้อมมงคล พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 20 มี.ค. 67 , 14:00 น.
87 ศุภชัย สูงยิ่ง ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 20 มี.ค. 67 , 15:23 น.
88 ปรมินทร์ แสนทรงศักดิ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 20 มี.ค. 67 , 16:22 น.
89 นิศรุธ ภักดี พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 21 มี.ค. 67 , 11:09 น.
90 ศิริกาญจน์ ราชวงศ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 21 มี.ค. 67 , 11:25 น.
91 ไกรวิชญ์ บัวน้ำจืด พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 21 มี.ค. 67 , 14:39 น.
92 เกษมณี เกษโกวิทย์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 22 มี.ค. 67 , 11:26 น.
93 วิรัตน์ สกิดใจ ข้าราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 26 มี.ค. 67 , 14:37 น.
94 ธนัช ซื่อตรง พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 26 มี.ค. 67 , 15:56 น.
95 ทดสอบระบบลงทะเบียน พนักงานราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. 28 มี.ค. 67 , 13:47 น.
96 ทิพย์สุดา จิตกล้า พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 28 มี.ค. 67 , 13:48 น.
97 ภาคิน บุลกิตณิชกุล พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 1 เม.ย. 67 , 11:09 น.
98 ศุภฤกษ์ สุขทอง พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2 เม.ย. 67 , 16:11 น.