รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบงานสารสนเทศภายใน (Internet Services)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) สถานะ หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) วันที่ลงทะเบียน
1 อรทัย บุบผา พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 15 ก.ค. 64 , 10:25 น.
2 สมนึก บุญละออ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 11 ส.ค. 64 , 15:09 น.
3 ปัญจาภรณ์ กรปที พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 23 ส.ค. 64 , 15:15 น.
4 เกวลี อินฉ้วน ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 31 ส.ค. 64 , 09:19 น.
5 ลินดา สุทธิกาญจน์ ข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 7 ก.ย. 64 , 11:26 น.
6 นวิยา สุดาจันทร์ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 15 ก.ย. 64 , 17:58 น.
7 ศิรประภา ปัตตพัฒน์ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 16 ก.ย. 64 , 10:00 น.
8 วิรวรรณ ชื่นค้า พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 4 ต.ค. 64 , 14:38 น.
9 ณัฏฐพล หนูเทศ พนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 5 ต.ค. 64 , 14:19 น.
10 กนิษฐา กานุมาน พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 6 ต.ค. 64 , 09:50 น.
11 เหมือนฝัน กันธวงค์ ลูกจ้างประจำ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 6 ต.ค. 64 , 09:57 น.
12 มณฑรพ มูลมงคล พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 6 ต.ค. 64 , 09:59 น.
13 เจตน์สฤษฎิ์ พลที พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 6 ต.ค. 64 , 10:03 น.
14 ชนากานต์ เพ็ชรามา พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 11 ต.ค. 64 , 13:18 น.
15 กัญญณัฐ หมื่นโฮ้ง ลูกจ้างประจำ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 11 ต.ค. 64 , 14:56 น.
16 ปัณณธร ทองหลิม ลูกจ้างประจำ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 11 ต.ค. 64 , 15:10 น.
17 เฉลิม ทองเจริญ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 12 ต.ค. 64 , 16:05 น.
18 นลินญา สุขพรรณ์ พนักงานราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 25 ต.ค. 64 , 13:32 น.
19 ประเสริฐ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 25 ต.ค. 64 , 15:54 น.
20 ประเสริฐ แขกพงษ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 25 ต.ค. 64 , 16:04 น.
21 จิโรจน์ สุภาแพ่ง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 27 ต.ค. 64 , 09:59 น.
22 บุษบา มนตรี พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 29 ต.ค. 64 , 11:46 น.
23 กิ่งดาว บางทอง ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 29 ต.ค. 64 , 15:01 น.
24 ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 8 พ.ย. 64 , 13:48 น.
25 วัชรินทร์ สันธนะดิลก ข้าราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 8 พ.ย. 64 , 14:21 น.
26 กชกร ชลายนนาวิน พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 9 พ.ย. 64 , 16:32 น.
27 เอกชัย ลุนสมบัติ ข้าราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 พ.ย. 64 , 13:02 น.
28 สุภชัย โอชาวัฒน์ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 11 พ.ย. 64 , 12:00 น.
29 กิตติญา ลักษณาทรัพย์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 11 พ.ย. 64 , 12:04 น.
30 สำเนียง บุญมา พนักงานราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 11 พ.ย. 64 , 15:03 น.
31 กิตติญา ลักษณาทรัพย์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 15 พ.ย. 64 , 16:11 น.
32 รุจรีย์ บัวภิบาล พนักงานราชการ กองกฎหมาย 16 พ.ย. 64 , 13:12 น.
33 ณัฐพล บุญยืน พนักงานราชการ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. 16 พ.ย. 64 , 16:15 น.
34 czxcxz ข้าราชการ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ 16 พ.ย. 64 , 16:18 น.
35 sfsdfsd ข้าราชการ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ 16 พ.ย. 64 , 17:56 น.
36 ปวีณา เชื้อผู้ดี ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 17 พ.ย. 64 , 09:41 น.
37 ณัฐกานต์ จรัสรัตนวงศ์ ข้าราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 22 พ.ย. 64 , 12:33 น.
38 เลิศกัลยา แก้วมงคล พนักงานราชการ กองกฎหมาย 25 พ.ย. 64 , 14:02 น.
39 ธีระพล เทพทอง ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 25 พ.ย. 64 , 15:55 น.
40 วราจันทร์ ศรีพานิช พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 25 พ.ย. 64 , 16:00 น.
41 กนกรัศม์ แก้วช่วย พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 25 พ.ย. 64 , 16:03 น.
42 ดวงใจ ทัดระเบียบ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 26 พ.ย. 64 , 09:38 น.
43 กาญจน์ คชภูมิ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 26 พ.ย. 64 , 10:08 น.
44 วาสนา คงคำขวัญ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 26 พ.ย. 64 , 14:40 น.