รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ตำแหน่ง หน่วยงานในสังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 เอมิการ์ ศรีธาตุ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 8 ต.ค. 63 , 10:40 น.
2 ฤกษ์ดี พราหมณ์แก้ว นักวิชาการสิ่่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 8 ต.ค. 63 , 10:46 น.
3 จตุพงศ์ วัฒนาพลศักดิ์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 8 ต.ค. 63 , 11:01 น.
4 ข้อดี้เย๊าะ พรชัย เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 8 ต.ค. 63 , 11:50 น.
5 สิริพงศ์ มิ่งเมือง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 8 ต.ค. 63 , 15:55 น.
6 บุษบา สโมสร เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 9 ต.ค. 63 , 11:23 น.
7 วินัย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 9 ต.ค. 63 , 11:47 น.
8 อาทิตย์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 9 ต.ค. 63 , 11:52 น.
9 จันทิมา จิรศาสน์วิรุฬห์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 9 ต.ค. 63 , 12:00 น.
10 นิตยา ไสยสุคนธ์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 9 ต.ค. 63 , 17:23 น.
11 อลินา หวังโสะ ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 14 ต.ค. 63 , 10:15 น.
12 จิณัฐสินี ประสงค์จินดา เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 14 ต.ค. 63 , 10:19 น.
13 รณรงค์ เขียวอ่อน ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 15 ต.ค. 63 , 11:38 น.
14 จุฑามณี คิดชอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 15 ต.ค. 63 , 11:50 น.
15 จุฑามาศ หนูสุข นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 15 ต.ค. 63 , 11:56 น.
16 อำภาพร กิจค้า เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 15 ต.ค. 63 , 12:05 น.
17 วาสนา สัตถาวร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 15 ต.ค. 63 , 14:08 น.
18 สุธาทิพย์ สกุลเต็ม บันทึกข้อมูล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 20 ต.ค. 63 , 15:23 น.
19 พรรณพนัช ปัญญาทิพย์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 21 ต.ค. 63 , 15:11 น.
20 ปัญจาภรณ์ กรปที นักวิชาการเผยแพร่ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 21 ต.ค. 63 , 15:33 น.
21 เรืองชนม์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 26 ต.ค. 63 , 09:52 น.
22 สุพัตรา มาแปะ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) 4 พ.ย. 63 , 14:56 น.
23 จักรพันธ์ ม่วงยิ้ม ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 27 ม.ค. 64 , 10:06 น.
24 วรรณนิภา พุฒนกุล เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 27 ม.ค. 64 , 13:28 น.
25 สุรศักดิ์ เรืองยิ่ง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 27 ม.ค. 64 , 17:08 น.
26 สถิตย์ภรณ์ ฤทธิ์ชู นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 27 ม.ค. 64 , 17:09 น.
27 เอกจิตน์ บัวแย้ม นักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 27 ม.ค. 64 , 18:15 น.