รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิการใช้งาน ระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ตำแหน่ง หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) วันที่ลงทะเบียน