รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) สถานะ หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) วันที่ลงทะเบียน
1 สมบัติ กาญจนไพหาร ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 2 พ.ย. 64 , 13:51 น.
2 กิติยา เจินเทินบุญ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 24 ก.พ. 65 , 13:45 น.
3 ภคพร ดำรงค์รัตน์ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 24 ก.พ. 65 , 13:50 น.
4 ฐานิตดา ไฮ้ย้อย พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 24 ก.พ. 65 , 13:54 น.
5 ปัญจาภรณ์ กรปที พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 24 ก.พ. 65 , 14:01 น.
6 รณรงค์ เขียวอ่อน พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 15 ส.ค. 65 , 10:22 น.
7 วาสนา สัตถาวร พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 15 ส.ค. 65 , 15:50 น.
8 สิริพงศ์ มิ่งเมือง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 18 ส.ค. 65 , 09:52 น.
9 บุษบา สโมสร พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 19 ส.ค. 65 , 15:45 น.
10 ประชา จิตเย็น ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 28 ส.ค. 65 , 23:07 น.
11 พัทธนันท์ ธัญธนาอมรรัฐ พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 21 พ.ย. 65 , 10:00 น.
12 สิริพงศ์ มิ่งเมือง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 9 ก.พ. 66 , 09:17 น.
13 รณรงค์ เขียวอ่อน พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 13 ก.พ. 66 , 11:52 น.
14 จุฑามณี คิดชอบ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 13 ก.พ. 66 , 13:46 น.
15 ฤกษ์ดี พราหมณ์แก้ว พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 14 ก.พ. 66 , 08:19 น.
16 อลินา หวังโสะ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 14 ก.พ. 66 , 11:49 น.
17 จิณัฐสินี ประสงค์จินดา พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 14 ก.พ. 66 , 11:55 น.
18 สุรศักดิ์ เรืองยิ่ง พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 14 ก.พ. 66 , 11:58 น.
19 สถิตย์ภรณ์ ฤทธิ์ชู ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 14 ก.พ. 66 , 12:03 น.
20 สถิตย์ภรณ์ ฤทธิ์ชู ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 14 ก.พ. 66 , 12:07 น.
21 นายเอกจิตน์ บัวแย้ม พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 14 ก.พ. 66 , 16:43 น.
22 จันทิมา จิรศาสน์วิรุฬห์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 14 ก.พ. 66 , 17:44 น.
23 จุฑามาศ หนูสุข พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 15 ก.พ. 66 , 09:40 น.
24 วาสนา สัตถาวร พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 15 ก.พ. 66 , 12:51 น.
25 สุพัตรา มาแปะ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) 15 ก.พ. 66 , 15:51 น.
26 สุพัตรา มาแปะ ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) 15 ก.พ. 66 , 15:55 น.
27 อาทิตย์ นิตย์นิพันธ์ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 15 ก.พ. 66 , 16:09 น.
28 สุรชัย ภาสดา ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 20 ก.พ. 66 , 10:59 น.
29 เอมิการ์ ศรีธาตุ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 20 ก.พ. 66 , 11:51 น.
30 ณัฐสกนธ์ สุวรรณมณี พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 20 ก.พ. 66 , 11:56 น.
31 อิดริส หลงสาม๊ะ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 20 เม.ย. 66 , 15:41 น.
32 บุษบา สโมสร พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 21 เม.ย. 66 , 11:26 น.
33 บุษบา สโมสร พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 21 เม.ย. 66 , 11:28 น.
34 อัฐภิญญา หลักชัยกุล ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 10 พ.ค. 66 , 00:49 น.
35 ภูริวัชร์ ลูกจ้างประจำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 29 พ.ค. 66 , 16:13 น.
36 พิชญวดี คงสัตรา พนักงานราชการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 2 พ.ย. 66 , 10:28 น.