รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ One Page
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ตำแหน่ง หน่วยงานในสังกัด (สถาบัน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/) วันที่ลงทะเบียน
1 รุ่งเรือง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 1 ต.ค. 63 , 14:39 น.
2 วัฒนา นาพยัคฆ์ นักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 1 ต.ค. 63 , 14:43 น.
3 จรัสศรี อ๋างตันญา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 ต.ค. 63 , 14:44 น.
4 นริษา จันทรพล นักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 1 ต.ค. 63 , 14:45 น.
5 สุริยา ปานสงฆ์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 1 ต.ค. 63 , 14:47 น.
6 กฤษฏ์ นิคมจิตร เจ้าพนักงานประมง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 ต.ค. 63 , 14:47 น.
7 ศรายุทธ มาลี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 ต.ค. 63 , 14:47 น.
8 เตือนใจ โสชัยยัน นักวิชาการป่าไม้ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 1 ต.ค. 63 , 14:52 น.
9 กุลธิดา นวะสุทธิ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ต.ค. 63 , 14:56 น.
10 นลพรรณ ยศอาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 ต.ค. 63 , 14:58 น.
11 phongtorn เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 1 ต.ค. 63 , 15:03 น.
12 ณัฏฐา จันทรัศมี เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 1 ต.ค. 63 , 15:15 น.
13 จตุพงศ์ วัฒนาพลศักดิ์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 1 ต.ค. 63 , 15:22 น.
14 จันทนา กาญจนพานิช เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ต.ค. 63 , 15:37 น.
15 ธมนัย ประวีณวงศ์วุฒิ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 1 ต.ค. 63 , 15:49 น.
16 ขวัญใจ แต้มทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 ต.ค. 63 , 15:55 น.
17 พิพัฒน์ มิ่งเมือง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ต.ค. 63 , 16:06 น.
18 วนาลี กุมภีย์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 1 ต.ค. 63 , 16:08 น.
19 อารีฟ มูเน๊าะ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 1 ต.ค. 63 , 16:21 น.
20 วีระชาติ เพ็งจำรัส นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 ต.ค. 63 , 16:31 น.
21 นิสากร หล่อศักดิ์เจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 ต.ค. 63 , 16:32 น.
22 พฤทธ์ อรรถวรรธน นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ต.ค. 63 , 16:42 น.
23 ปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 1 ต.ค. 63 , 16:55 น.
24 ณัฐกานต์ จรัสรัตนวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 1 ต.ค. 63 , 16:59 น.
25 ปวีณา พร้อมมงคล นักวิชาการภูมิสารสนเทศ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 1 ต.ค. 63 , 16:59 น.
26 ชาลิสา จิระพฤฒิ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 1 ต.ค. 63 , 17:04 น.
27 กิ่งดาว นามบุรี นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนปฏิบัติการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 1 ต.ค. 63 , 17:05 น.
28 ศิรญา กลิ่นวิวัฒนสิริ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ต.ค. 63 , 17:06 น.
29 ปริญญา ต้องกระโทก วิศวกโยธาปฏิบัติการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 1 ต.ค. 63 , 17:10 น.
30 สายชล เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 1 ต.ค. 63 , 17:11 น.
31 ภูวนัย จันคำ นายช่างรังวัด กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 1 ต.ค. 63 , 17:46 น.
32 รณชิต นิลพันธ์ ผู้อำนวยการส่วน กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 1 ต.ค. 63 , 18:11 น.
33 กิติยา เจินเทินบุญ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 1 ต.ค. 63 , 18:34 น.
34 ศิวพร สักพันธ์ นักจัดกงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 1 ต.ค. 63 , 18:35 น.
35 พรทิพย์ ฝอยวารี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 1 ต.ค. 63 , 18:39 น.
36 วราภรณ์ สหโภชน์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ต.ค. 63 , 18:50 น.
37 วราภรณ์ พลคณา สหโภชน์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ต.ค. 63 , 18:58 น.
38 มนตรี แสงสวัสดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 1 ต.ค. 63 , 19:23 น.
39 อาทิตย์ ชมภูแสง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 1 ต.ค. 63 , 19:28 น.
40 โชคดี โชคเศรษฐกิจ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมาบริการ) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 ต.ค. 63 , 20:01 น.
41 ธววัฒน์ ตั้งศิริไพบูลย์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 1 ต.ค. 63 , 20:28 น.
42 เอมิการ์ ศรีธาตุ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 2 ต.ค. 63 , 09:04 น.
43 รติรัตน์ จ้างบริการบุคคลภายนอก กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 2 ต.ค. 63 , 09:09 น.
44 ธัญธเนศ คงธนถาวรสกุล นักวิชาการประมง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) 2 ต.ค. 63 , 09:11 น.
45 อนุสรา​ ปาณะศรี นักจัดการงานทั่วไป กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 2 ต.ค. 63 , 09:12 น.
46 อดิศร เจริญวัฒนาพร นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2 ต.ค. 63 , 09:16 น.
47 นิตยา ไสยสุคนธ์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 2 ต.ค. 63 , 09:36 น.
48 เอนก เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 2 ต.ค. 63 , 09:52 น.
49 พัทธนันท์. วัฒนาปรีชาเกียรติ พนักงานราชการ ผู้ช่วยนักวิจัย กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 2 ต.ค. 63 , 09:53 น.
50 สุธิรา ยังฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 2 ต.ค. 63 , 10:06 น.
51 นิพนธ์ เต็มแก้ว นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 2 ต.ค. 63 , 10:12 น.
52 ถาวร​ ภู​มลี​ นักวิชาการป่าไม้ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 2 ต.ค. 63 , 10:17 น.
53 สุวจรินทร์ ใบศิริ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 2 ต.ค. 63 , 10:23 น.
54 พัชรี ชะตา นักจัดการทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 2 ต.ค. 63 , 10:30 น.
55 จิณัฐสินี ประสงค์จินดา เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 2 ต.ค. 63 , 10:30 น.
56 สุกัญญา พิศแก้ว นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 2 ต.ค. 63 , 11:09 น.
57 กมลชนก บัวบาน นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 2 ต.ค. 63 , 11:27 น.
58 เนียะมาตุลเลาะห์ ตรุรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 2 ต.ค. 63 , 11:41 น.
59 อุทัย แก้วเนิน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 2 ต.ค. 63 , 14:00 น.
60 กนกอร บุญจิตร เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 2 ต.ค. 63 , 14:02 น.
61 อรุณี รักษา เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 2 ต.ค. 63 , 14:03 น.
62 จิราวรรณ คิดรอบ พนักงานราชการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 2 ต.ค. 63 , 14:06 น.
63 ธารารัตน์ รัตนเรืองสี เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) 2 ต.ค. 63 , 14:29 น.
64 มูฮัมหมัดอารี ลือบาน๊ะ ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) 2 ต.ค. 63 , 14:34 น.
65 พิศิษฐ์ อัครวิชัยธรรม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 2 ต.ค. 63 , 14:42 น.
66 กนกพร พงษ์รามัญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 2 ต.ค. 63 , 15:27 น.
67 ณิตธิกรณ์ จือเหลียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 2 ต.ค. 63 , 15:30 น.
68 พรพรรณ ชุมภูเทพ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 2 ต.ค. 63 , 15:48 น.
69 ไซนับ ตาวาโต เจ้าพนักงานธุรการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 2 ต.ค. 63 , 15:52 น.
70 ณัฐณิชา ตุ้มทอง ผช.พนักงานพิทักษ์ป่า สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 2 ต.ค. 63 , 15:58 น.
71 อรธีรา ศรีสวัสดิ์ นักธรณีวิทยา กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 2 ต.ค. 63 , 16:57 น.
72 สุภวรรณ วรรณนุช วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 2 ต.ค. 63 , 18:05 น.
73 เยาวลักษณ์ กิ่งเกาะยาว เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 2 ต.ค. 63 , 18:09 น.
74 บุษยารัตน์ สิทธิศักดิ์โสภา เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 2 ต.ค. 63 , 18:44 น.
75 นารีรัตน์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 2 ต.ค. 63 , 19:01 น.
76 ธนัท หงษ์ชูเกียรติ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 2 ต.ค. 63 , 19:18 น.
77 กาญจนา ทองลวด เจ้าพนักงานธุระการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 2 ต.ค. 63 , 20:07 น.
78 อาทิตย์ นิตย์นิพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 3 ต.ค. 63 , 12:11 น.
79 สิทธิโชค ต้องกิตติโชติ ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 3 ต.ค. 63 , 12:33 น.
80 ชลิดา ทรัพย์แก้ว พนักงานประมงพื้นฐาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 ต.ค. 63 , 13:11 น.
81 เนตรนภา แก้วมณี เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 3 ต.ค. 63 , 13:24 น.
82 วันวิสา เอียดประพาล เจ้าพนักงานประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 ต.ค. 63 , 14:11 น.
83 อัมร๊ะ เหมรา ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 3 ต.ค. 63 , 14:29 น.
84 ณัฎฐ์นภัส ทองใบ นักวิชาการประมงชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 ต.ค. 63 , 17:19 น.
85 พัชราภรณ์ แก้วโม่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 ต.ค. 63 , 19:52 น.
86 ลลิตา ปัจฉิม นักวิชาการประมงชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4 ต.ค. 63 , 12:38 น.
87 สาริณี ฮั้นตระกูล เจ้าพนักงานธุรการ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 5 ต.ค. 63 , 08:20 น.
88 ซานีย๊ะ ยะโกะ พนักงานประมงพื้นฐาน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) 5 ต.ค. 63 , 08:52 น.
89 เกษราพร วรรณบวร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 5 ต.ค. 63 , 09:08 น.
90 นิชนันท์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 5 ต.ค. 63 , 09:20 น.
91 รัชฎา หวังสป เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 5 ต.ค. 63 , 09:39 น.
92 รักษิณาพร สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 5 ต.ค. 63 , 09:41 น.
93 กอดีเย๊าะ มานะกล้า นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 5 ต.ค. 63 , 10:05 น.
94 ปฐมพงษ์ จงจิตต์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 ต.ค. 63 , 10:48 น.
95 สุนันทินี พูลสวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 ต.ค. 63 , 11:07 น.
96 นนทวัฒน์​ หนู​อินทร์​ นักวิเคราะห์​นโยบาย​เเละ​แผน​ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 5 ต.ค. 63 , 11:10 น.
97 กนิษฐา สมบูรณ์ ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 5 ต.ค. 63 , 11:11 น.
98 อารีรัตน์ สมหวัง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 5 ต.ค. 63 , 11:25 น.
99 รัตนา หนันเส็น เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 5 ต.ค. 63 , 12:24 น.
100 สุรีย์ภรณ์ แดงเสนาะ เจ้าพนักงานธุรการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 5 ต.ค. 63 , 14:11 น.
101 กาญจนา อ้นทอง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 5 ต.ค. 63 , 14:39 น.
102 วิริยา ตองติรัมย์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 5 ต.ค. 63 , 14:49 น.
103 จิตติมา เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 5 ต.ค. 63 , 15:34 น.
104 สธาสินี รอดคงที่ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 5 ต.ค. 63 , 15:35 น.
105 สมาน ฉาดสัน เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 5 ต.ค. 63 , 15:44 น.
106 สุวิทย์ เจริญจิตร เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 5 ต.ค. 63 , 20:25 น.
107 ชลธิชา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 6 ต.ค. 63 , 07:07 น.
108 อารยา บุญเกษมสันติ นายสัตวแพทย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6 ต.ค. 63 , 07:43 น.
109 สุพันธ์ โตสุข นักวิเทศสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 6 ต.ค. 63 , 09:32 น.
110 ปาลิดา พูลเกษมกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6 ต.ค. 63 , 09:59 น.
111 พิชญ์ วุฒิกรรังสรรค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 6 ต.ค. 63 , 10:12 น.
112 อำภาพร กิจค้า เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 6 ต.ค. 63 , 10:35 น.
113 ภูวนาถ บางทอง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 6 ต.ค. 63 , 10:45 น.
114 ประเสริฐ. แขกพงษ์ Khakpong สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 6 ต.ค. 63 , 11:31 น.
115 ปิยวรรณ อรัญเยาว์ เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6 ต.ค. 63 , 11:35 น.
116 วราภรณ์ แก้วสุวรรณ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 6 ต.ค. 63 , 14:22 น.
117 รัตนา คุณชู เจ้าพนักงานประมง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 6 ต.ค. 63 , 15:41 น.
118 มารีย๊ะ อินตัน เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 6 ต.ค. 63 , 15:42 น.
119 ภรทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 6 ต.ค. 63 , 16:49 น.
120 สาธิกา เผ่ากันทะ นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 7 ต.ค. 63 , 08:51 น.
121 เฉลิม เพชรจุ้ย นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 7 ต.ค. 63 , 11:21 น.
122 ธิติมา เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 7 ต.ค. 63 , 11:27 น.
123 วริษฐา ปลอดดำ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 7 ต.ค. 63 , 14:18 น.
124 สุชาติ แย้มปราสัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 7 ต.ค. 63 , 15:00 น.
125 วรรณนิภา พุฒนกุล เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 7 ต.ค. 63 , 15:55 น.
126 ราชาวดี​ จันทรา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 7 ต.ค. 63 , 16:02 น.
127 วรินธา วศินะเมฆินทร์ นักวิชาการประมงชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 7 ต.ค. 63 , 16:04 น.
128 พัชรกมล เทพลิขิตกุล นายสัตวแพทย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 7 ต.ค. 63 , 16:24 น.
129 รุ่งเรือง สูน่าหู นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 7 ต.ค. 63 , 16:55 น.
130 สายชล ชั่งเชื้อ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 7 ต.ค. 63 , 16:56 น.
131 พงศ์ธร บ่อเพ็ชร นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 7 ต.ค. 63 , 16:58 น.
132 รุจน์ ทองขจร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 7 ต.ค. 63 , 19:24 น.
133 ชนกพร จันทรขันตี นักวิชาการประมงชำนาญการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 9 ต.ค. 63 , 14:49 น.
134 พรทิวา คงช่วย นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 9 ต.ค. 63 , 15:37 น.
135 พีรดนย์ เกิดผล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 9 ต.ค. 63 , 17:49 น.
136 สุรพงษ์ บรรจงมณี นักวิชาการประมงชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 9 ต.ค. 63 , 17:56 น.
137 ชินกร นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 9 ต.ค. 63 , 18:30 น.
138 ศุภะสิทธิ์ บุญเพียรผล นักวิชากาประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 9 ต.ค. 63 , 20:37 น.
139 เผ่าเทพ เชิดสุขใจ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 9 ต.ค. 63 , 21:53 น.
140 นิตยา จิบวารี เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 10 ต.ค. 63 , 10:45 น.
141 อารยา สวัสดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 10 ต.ค. 63 , 11:08 น.
142 วรรณพา เจ้าพนักงานประมง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 10 ต.ค. 63 , 11:21 น.
143 บุญจิรา เผดิมรอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 10 ต.ค. 63 , 14:52 น.
144 ฤกษ์ดี พราหมณ์แก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) 10 ต.ค. 63 , 15:30 น.
145 สุธาสินี นุ่นสังข์ นักวิชาการป่าไม้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 12 ต.ค. 63 , 10:27 น.
146 พัทธนันท์ วัฒนาปรีชาเกียรติ ผู้ช่วยนักวิจัย กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 12 ต.ค. 63 , 10:35 น.
147 ชลิตา ละมั่งทอง นักวิชาการป่าไม้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 12 ต.ค. 63 , 11:40 น.
148 วิทยา ศิริแสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 12 ต.ค. 63 , 12:26 น.
149 เฉลิมรัฐ แสงมณี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 12 ต.ค. 63 , 15:29 น.
150 สมบัติ กาญจนไพหาร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 12 ต.ค. 63 , 16:13 น.
151 อภิญญาภัฑร์ บุญสว่าง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 12 ต.ค. 63 , 20:38 น.
152 พยุงศักดิ์ ช้างเพชร ผู้ช่วยนักวิจัย กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 12 ต.ค. 63 , 21:25 น.
153 ณ​ป​ภัช​ เหลือง​ขมิ้น​ นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 ต.ค. 63 , 09:22 น.
154 ขจรพงศ์ ธนพงศ์พิพัฒน์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 ต.ค. 63 , 09:40 น.
155 พรพจน์ พุฒนวล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 ต.ค. 63 , 09:44 น.
156 วราภรณ์​ คนขยัน เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 ต.ค. 63 , 09:48 น.
157 ดวงนภา คงบรรจง เจ้าพนักงานประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 ต.ค. 63 , 09:49 น.
158 วาณี ธนพงศ์พิพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 ต.ค. 63 , 10:24 น.
159 สุพรชัย รุ่งเรือง เจ้าพนักงานประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 ต.ค. 63 , 11:08 น.
160 ธันยพัส เจ้าพนักงานประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 ต.ค. 63 , 11:23 น.
161 ธเนตร วรรณรังษี เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 ต.ค. 63 , 11:23 น.
162 ประวิตร​ เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 ต.ค. 63 , 11:26 น.
163 นันชมัย จือเหลียง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 14 ต.ค. 63 , 12:48 น.
164 จิระเดช เฉลิมวุฒิ นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 ต.ค. 63 , 13:17 น.
165 ธีรวัตร เปรมปรี นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 ต.ค. 63 , 13:21 น.
166 ณรงค์ฤทธิ์ เลิศเกษตรวิทยา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 ต.ค. 63 , 13:48 น.
167 ธันยพัส ศิริชัยเศรษฐ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 ต.ค. 63 , 13:59 น.
168 ยศกร วรรณรังษี เจ้าพนักงานประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 ต.ค. 63 , 14:02 น.
169 พัชราภรณ์ เยาวสุต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 ต.ค. 63 , 14:15 น.
170 ศุภกร ชวนกระโทก พนักงานประมงพื้นฐาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14 ต.ค. 63 , 16:46 น.
171 ชินกร ทองไชย นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 15 ต.ค. 63 , 10:42 น.
172 วาสนา สัตถาวร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) 15 ต.ค. 63 , 14:14 น.
173 เสริมกมล ลัภนาเคนทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 17 ต.ค. 63 , 08:59 น.
174 ซัลวา พงศ์ยี่หล้า ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 17 ต.ค. 63 , 09:47 น.
175 วาสนา ภาโอภาศ นักจัดการงานทั่วไป กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 17 ต.ค. 63 , 11:10 น.
176 ธัญลักษณ์ ทวีทอง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 21 ต.ค. 63 , 14:03 น.
177 มยุรี เสริมทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไป กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย 21 ต.ค. 63 , 15:46 น.
178 นารีรัตน์ จันทร์จำปา เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 21 ต.ค. 63 , 16:09 น.
179 จักรี เหมทานนท์ นายช่างรังวัด สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) 21 ต.ค. 63 , 16:26 น.
180 พิมพ์ชนก ชัยเรืองศรี เจ้าพนักงานธุรการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 21 ต.ค. 63 , 16:32 น.
181 เอกชัย อารีย์วัฒนานนท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม 28 ต.ค. 63 , 14:09 น.
182 ชุติมา น้ำพระทัย นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 28 ต.ค. 63 , 15:20 น.
183 อิสรา อาศิรนันต์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 28 ต.ค. 63 , 15:29 น.
184 บุญนาค เด็ดใจทัศน์ เจ้าพนักงานประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 28 ต.ค. 63 , 15:38 น.
185 มัญชุตา ก้านอินทร์ นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 28 ต.ค. 63 , 15:46 น.
186 ปิ่นฤทัย ฤคดี เจ้าพนักงานประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 28 ต.ค. 63 , 15:48 น.
187 นางสาวอริยา ช่วยแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 28 ต.ค. 63 , 16:06 น.
188 ชลาทิพ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 28 ต.ค. 63 , 16:43 น.
189 ชัยมงคล แย้มอรุณพัฒนา นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 12 พ.ย. 63 , 09:38 น.
190 นิชนันท์ ทองเทพ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 26 พ.ย. 63 , 12:05 น.
191 ธิติมา ขาวสะอาด เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) 26 พ.ย. 63 , 12:21 น.
192 ชญานิศ สองศร นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4 ธ.ค. 63 , 12:46 น.
193 ธยานี หุ่นเก่า เจ้าพนักงานประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4 ธ.ค. 63 , 12:51 น.
194 เกียรติศักดิ์ เอี่ยนเล่ง นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4 ธ.ค. 63 , 12:53 น.
195 ปภังกร อารีชน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4 ธ.ค. 63 , 12:58 น.
196 กันตภณ วงษ์วิไล เจ้าพนักงานประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4 ธ.ค. 63 , 13:00 น.
197 ณรงศักดิ์ สงณรงค์ นายช่างเครื่องกล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 3 ก.พ. 64 , 16:22 น.
198 อัศฎางค์ พ่วงมีชัย นายช่างกลเรือปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 4 ก.พ. 64 , 10:01 น.
199 สมชาติ ยิ่มเผล่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 4 ก.พ. 64 , 10:45 น.
200 อรุณี แสงหยัง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 4 ก.พ. 64 , 10:49 น.
201 กิตติพันธ์ จันทร์พุ่ม นายช่างเครื่องกล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 4 ก.พ. 64 , 10:53 น.
202 พรเทพ ทองดี เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 4 ก.พ. 64 , 10:59 น.
203 เอกจิตน์ บัวแย้ม นักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) 4 ก.พ. 64 , 14:59 น.
204 พีระวิทย์ ศรีสุวอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 5 ก.พ. 64 , 09:28 น.
205 ภัทรภรณ์ ศรีมุกข์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 5 ก.พ. 64 , 10:31 น.
206 ณัฐพล บุญสุข นายท้ายเรือ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 5 ก.พ. 64 , 10:40 น.
207 ปฏิภาน บุปะเท นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) 5 ก.พ. 64 , 12:26 น.
208 ไพโรจน์ ช่วยวงศ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 ก.พ. 64 , 13:28 น.
209 ปราณี นวลละออง นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 ก.พ. 64 , 14:15 น.
210 ทวีศักดิ์ กรีไกรนุช นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 8 ก.พ. 64 , 15:46 น.
211 จิรารัตน์ เรี่ยมเจริญ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 9 ก.พ. 64 , 14:58 น.
212 สมนึก บุญละออ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 11 ก.พ. 64 , 11:55 น.
213 วิไลลักษณ์ พฤทธิพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 11 ก.พ. 64 , 12:08 น.
214 จันศิริ หมวดจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) 11 ก.พ. 64 , 12:30 น.
215 รชยา สายสหัส เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 15 ก.พ. 64 , 09:54 น.
216 ปิยวัฒน์ เอี่ยมสอาด นักวิชาการป่าไม้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 17 ก.พ. 64 , 13:54 น.
217 อัญชุลี ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 24 ก.พ. 64 , 13:25 น.
218 ปัญจมา กิจอำนาจสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 18 มี.ค. 64 , 09:52 น.
219 จันทร์เพ็ญ จันทร์ทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 เม.ย. 64 , 09:25 น.