รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ การบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (DMCR FGDS)
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์การนำข้อมูลไปใช้ วันที่ลงทะเบียน