รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ลงชื่อการปฏิบัติงานฯ โควิด-19 (ช่วงเช้า)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงานในสังกัด สถานภาพปัจจุบันส่วนบุคคล วันที่ลงทะเบียน
1 ดรัณ ช้างงาเนียม สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
2 อังคณา ตันจิตวนิช สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
3 อาทิตย์ นิตย์นิพันธ์ สทช.1 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
4 ชวิภา อามระรัตนนท์ กตป : กองการต่างประเทศ ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
5 อัจราพรรณ ภาวงศ์ กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
6 นิชาภา จันทร์พรหม กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
7 เจนนิภา โพธิกสิกร กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
8 ธีรวัฒน์ จิตติธีระนนท์ สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
9 รวิพร บุญมานำ กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
10 ขวัญใจ แต้มทอง กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
11 อภันตรี นุชดำรงค์ กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
12 ดรุณี เรืองยิ่ง สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
13 ศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
14 พุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ กกม : กองกฎหมาย ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
15 ทิศนา ซื่อสัตย์ กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
16 กนกพร พิทักษ์ศานต์ กกม : กองกฎหมาย มีไข้ หรืออยู่ในระหว่างกักตัวเอง 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
17 สุภัชชา ขุนทอง กตป : กองการต่างประเทศ ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
18 สินันท์ แจ้งอุบล กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
19 อำนวยศรี สุทธิช่วย กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
20 อนุชิต คนแคล้ว กอช : กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
21 ทิพวรรณ์ นกงาม กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
22 จิรายุ คำงาม กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
23 สุพันธ์ โตสุข กตป : กองการต่างประเทศ ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
24 ณิชาภา รจเรขอำไพ ศรชล : กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
25 ปัญจมา กิจอำนาจสุข กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
26 กัญญารัตน์ นาครักษา กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
27 ทองเพียร สมยา กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
28 พรรณพนัช ปัญญาทิพย์ สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
29 จิโรจน์ สุภาแพ่ง สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
30 อรธีรา ศรีสวัสดิ์ กอช : กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
31 สิตานัน สว่างปาน สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
32 ภัณฑารักษ์ บัวแก้ว สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
33 วรรณี อุ่นน้อย กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
34 จันทร์รำไพ แซ่เตียว สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
35 สุรศักดิ์ ทองสุกดี สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
36 ชนัญญา ประเสริฐทรัพย์ กอช : กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
37 มนตรี แสงสวัสดิ์ กจช : กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
38 กิจจา คุ้มทิม สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ตรวจราชการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
39 ณัฐิยา จันทราทิพย์ สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
40 อรอุมา จรรยาปิยพงศ์ กตป : กองการต่างประเทศ ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
41 พุทธชาติ จันทรัศมี กสท : กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
42 ณัฏฐ์รดา รัตนวิโรจน์ สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
43 สมพร เทพรอด สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
44 ธนินทร์ โคตรทม กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:30 น.
45 ปานตา เดชโพธิ์พระ สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
46 ภราดร สุนทรเต็ม สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
47 อุกกฤต สตภูมินทร์ กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
48 ซัลวา พงศ์ยี่หล้า กจช : กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
49 ทักษิณา มหาโชติ สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
50 วารีรัตน์ กาจินะ สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
51 ณัฐวุฒิ คำหมาย สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
52 ศราวุธ สุทธิเดช กอช : กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
53 ศันสนีย์ พวงทอง ศรชล : กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
54 จารุพร ปลอดดำ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
55 ไกรศร พรหมหาญ สทช.8 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
56 สุพรทิพย์ จันทร์ปิติกุล สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
57 เอนก ไทรวรรณรังกูล สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
58 จุไรวรรณ ทองหีต กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
59 พีระวิทย์ ศรีสุวอ สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
60 พรเลิศ ไกรแก้ว สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
61 สิริกุล พัชรนพชัย สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
62 รัชดาภรณ์ พัฒนโภครัตนา กอช : กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
63 เกตุสุดา เจญวิถี กตป : กองการต่างประเทศ ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
64 ประสิทธิ์ พาขุนทด กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
65 อิทธิกร ศิริวัชรธนาตย์ สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
66 วราภรณ์ คนขยัน สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
67 วรดา อินโท สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
68 สุวรุฬ เสมอภาค กกม : กองกฎหมาย ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
69 สมหญิง พ่วงประสาน สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
70 สกานต์ บุญเนตร สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
71 ธนพัต รัตวาร สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
72 นิสากร​ หล่อศักดิ์เจริญ สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
73 เฉลิมพร ฤากิจ สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
74 นันทวัน รอดยิ้ม สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
75 ปวีณา พร้อมมงคล กอช : กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
76 ประพัฒน์ โนเรศน์ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
77 วิภา ลุยพิมพ์ สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
78 วาสนา ไกรพุฒ กจช : กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
79 อนัญญา ปาลวัฒน์ กอช : กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
80 ลักขณา หมั่นเขตรกิจ สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
81 ณัฎฐ์นภัส ทองใบ สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
82 เบญญาดา บุญญรัตน์ ศรชล : กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
83 สุพัฒน์ บุษบงก์ไพฑูรย์ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
84 ชัยวัตน์ เอียดเฉลิม สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
85 ณิชมน เตชะสาย กกม : กองกฎหมาย มีไข้ หรืออยู่ในระหว่างกักตัวเอง 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
86 นาวี จูฑานุวงศ์ กจช : กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
87 ศรีสุดา เงินรุ่งเรือง กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
88 อรสิรินาฏ พุ่มข่วย สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ตรวจราชการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
89 ไพลวัน เดชเพชร สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
90 โชคชัย คภะสุวรรณ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
91 วริศรา สิทธิศักดิ์ สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
92 ฐิติรัตน์ ธัญธนาอมรรัฐ กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
93 กรธัช สิทธิพันธ์ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
94 เสกสรร อักขระเสนา สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
95 พรทิพย์ ฝอยวารี สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
96 วันวิสา สาระประไพ กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
97 ชวิศา วงษ์ประเวศน์ กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
98 อิดริส หลงสาม๊ะ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
99 ปราโมช พาหน สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
100 กัลยรัตน์ รายารักษ์ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
101 วรรณกร กีมาและ กตน : กลุ่มตรวจสอบภายใน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:31 น.
102 อนุชิต ขุฑสมบูรณ์ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
103 โชคชัย อธิกปาลี สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
104 วราภรณ์ จันทร์ศิริ สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
105 ศรัณย์ พูนณรงค์ สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
106 กชรัตน์ หมื่นภักดี สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
107 เอกชัย เถรว่อง สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
108 อามรรัตน์ นิลสนธิ์ สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
109 ธานี นิวัฒนากุล สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
110 ภัคศิษฐ์ จูดทอง สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
111 บุญโชติ มณีช่วง สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
112 เทพอัปสร ขันขะ กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
113 ธัญลักษณ์ อรพล สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
114 สายชล โคตรทม สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
115 จำรูญ เชษฐพันธ์ สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
116 อารีย์รัตน์ พละปัญญาวงศา สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
117 อารีฟ มูเน๊ะ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
118 ฆนัธวัน แสงเดช สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
119 บรรจง เงินวงค์นัย กจช : กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
120 สนั่น ลาภผล สทช.4 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
121 สุจินต์ ดอกนางแย้ม สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
122 ภาณุวรรณ รามศรี สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
123 ปรีห์กมล ทองหุ้ย กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
124 ชนกพร กาลรักษา กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
125 จรวยพร โสมเพชร สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
126 วรินธา วศินะเมฆินทร์ สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) มีไข้ หรืออยู่ในระหว่างกักตัวเอง 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
127 ณัฐธิดา บุญส่ง สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
128 นลพรรณ ยศอาลัย กพร : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
129 ปานจรี อุ่ยสันติวงศ์ สทช.4 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
130 จักรินทร์ คุ้มชาติ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
131 อธิภัทร ทองพรัด สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
132 ชาญ เวชสิทธิ์ สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
133 อุ่นเรือน โพชราช สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
134 เกรียงศักดิ์ สระหนองห้าง สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
135 วรพล รัตนนิช สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
136 ปรีชา เอี่ยมสกุล สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
137 อภิชาติ จันทรวงศ์กิตติ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
138 ณัฏฐา กึ่งสอาด สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
139 ละอองดาว ตันบุตร กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
140 ฉัตรชัย พฤกษชาติ กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
141 เจษฎา แก้วมณี สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
142 บุญเติม ทองกัน สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
143 วุฒิศักดิ์ สุขไกร สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
144 จุฬาลักษณ์ หลงศรีภูมิ กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
145 ศิริธร มงคลพัฒนา สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
146 อัมร๊ะ เหมรา สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
147 สถาพร บุตรดา สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ตรวจราชการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
148 ประเสริฐ แขกพงษ์ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
149 สมยศ จุกหอม สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
150 สุมาลัย จุลนวล สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
151 วิโรจน์ เหทานนท์ สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
152 จีรภา นุ่มนิ่ม สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
153 สิทธิโชค ต้องกิตติโชติ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
154 สงกรานต์ จูฑะสุวรรณ์ กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
155 วิริยา สุริยธนาวงศ์ สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
156 ภาคิน บุลกิตณิชกุล สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
157 พด โทกบูชา สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
158 เฉลิมศักดิ์ ทองวงศ์ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:32 น.
159 วิทยา มากนคร สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
160 สัมพันธ์ พันธ์เผือก สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
161 เขมมอร เข็มกลัดนาค สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
162 พชร สีชมภู สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
163 พัทธนันท์ ธัญธนาอมรรัฐ กจช : กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
164 เนตรนภา แก้วมณี สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
165 ธันยพัส ศิริชัยเศรษฐ สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
166 คำนึง หนูม่วง สทช.4 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
167 จักรเดช เภาโพธิ์ กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
168 วันดี เจริญผล กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
169 เยาวลักษณ์ กิ่งเกาะยาว สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
170 กนกรัศม์ แก้วช่วย สทช.4 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
171 วารินทร์ นิ้มสันติเจริญ กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
172 ชนากานต์ ธรรมวิจารณ์ สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
173 ประสงค์ พุทธวรรณ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
174 วิษณุ เยาว์แสง สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
175 ทาวิณี สารี กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
176 ดนัย เหมรา สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
177 ศุภชัย กองธรรม สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
178 พรพรรณ สรรพคง สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
179 ข้อออ้ย น้ำจันทร์ สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
180 เบญจวรรณ บุปะเท กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
181 อับดุลล่าห์ อาลีมัน สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
182 บุญช่วย นามีผล สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
183 กิ่งไพลิน ศรีธาตุ สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
184 พศิน มาประสพ กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
185 สุรเชษฐ์ ชูอักษร สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
186 เอกพันธ์ รัตนพงศ์ สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
187 บุญฤทธิ์ ทิพย์ธารา สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
188 พิศุทธิ์ ถิ่นทะเล สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
189 นวภรณ์ นิกุล กตน : กลุ่มตรวจสอบภายใน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
190 ปราณี นวลละออง สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
191 นิพนธ์ ทองอยู่ ศรชล : กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
192 เจตน์ บุบผา กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
193 สุนิสา อุดมเวช สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
194 มนฤดี อบแย้ม สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
195 เอมิกา งามกระจาย สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
196 พัฒนชัย ไชยอุโคตร์ สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
197 จรัสศรี มัณฑนาสุวรรณ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
198 สุรีย์ สตภูมินทร์ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ตรวจราชการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
199 อุทิศ โชติรัตน์ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
200 ทิพย์เกษร ใจหาญ สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
201 วาร์น่า เบ็ญอาดัม สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
202 เสด็จ หมื่นภักดี สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
203 เพชรรัตน์ บุตรตะยา กพร : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
204 เจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์ สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
205 ศิรญา กลินวิวัฒนสิริ สทช.4 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
206 วัชระ ทองสุขแสน สทช.4 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
207 อุษา คงคะสุนทร กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
208 ชลธิชาญ ผลทับทิม สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
209 ทัศนีย์ ยวดยง สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
210 โรจน์ศักดิ์ ถนอม สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
211 ธีรภรณ์ หลงสาม๊ะ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
212 สมควร ชิวปรีชา สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
213 บุญฤทธิ์ เอี่ยมทรง สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
214 สานันท์ จุ้ยน้อย สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
215 เชาวลิต ยีกาเดี๊ยะ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
216 กิติยา เจินเทินบุญ กอช : กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
217 อรอนงค์ นาคสกุล กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:33 น.
218 อนุสรา ปาณะศรี กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
219 กนกวัน ประสิทธิ์สอน สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
220 กฤตพันธุ์ หิญธีระนันทน์ สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
221 พูลศรี จันทร์คลี่ กอช : กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
222 กาญจนา มุลิกะบุตร สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
223 อลิสา อักขระเสนา สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
224 แมนชูวงศ์ นาครักษา สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
225 กอดีเย๊าะ มานะกล้า สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
226 ไพศาล รัตนโชติ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
227 สมพงษ์ เบิกนา สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
228 ณัฐวุฒิ สุภะวีระ สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) มีไข้ หรืออยู่ในระหว่างกักตัวเอง 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
229 น้ำอ้อย ทองปาน กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
230 สุกาญจนวดี มณีรัตน์ สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ตรวจราชการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
231 วรรณพา เฉลิมหมู่ สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
232 กิตติศักดิ์ เมืองสนธิ์ สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
233 ธิษณ์ศิพงศ์ อุปพงษ์ กกม : กองกฎหมาย มีไข้ หรืออยู่ในระหว่างกักตัวเอง 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
234 ณัฐพงศ์ จันทรโชติ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
235 ธัญญรัตน์ ตาธุวัน กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
236 วชิระ คงเทพ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
237 มลธิดา สุทิน สทช.4 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
238 ชัย แก้วใหญ่ สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
239 จตุพร กุญชรินทร์ สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
240 ไพโรจน์ ช่วยวงศ์ สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
241 สมใจ สืบสม สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
242 เขิดชู ทองมี สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
243 จุฑา สุพลธวณิชย์ กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
244 วิโรจน์ เอียดสงคราม สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
245 ณิชาวรรณ แก่นจันทร์ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
246 วิโรจน์ เพชรสุวรรณ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
247 ณัฐจีรา ง้าวงาม กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
248 จรัญ จำพรึก สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
249 พิราวรรณ คงทอง สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
250 อัญชลี สิทธิวัง กอช : กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
251 อมลวรรณ พึ่งรุ่ง กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
252 ณรงค์ศักดิ์ สงณรงค์ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
253 ภากร ภู่วิวัฒน์ชัย สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
254 ณัฏฐ์ฐณรัณ สุวรรณอัมพา ทรัพยวณิช สำนักงานอธิบดี มีไข้ หรืออยู่ในระหว่างกักตัวเอง 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
255 ณัทชนันท์ ธรรมพร กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:34 น.
256 วิจิตร ทองทิพย์ สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
257 ศศิชา มณีฉาย กสท : กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
258 อ่าหมัด ปุ้งหลู สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
259 แสงจันทร์ วายทุกข์ กอช : กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
260 นิติกร มีนาค สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
261 วราจันทร์ ศรีพานิช สทช.4 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
262 ตะวัน แตงเอี่ยม กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
263 ศรีวดี ศรีอินทร์ กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
264 ธนพงษ์ ศุภรานนท์ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
265 ณรงค์เดช ชูคง สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
266 จรัญ เจริญยศ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
267 ถาวร ภูมลี สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
268 สุนทร โพธิสาโร สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
269 ฉัตรชัย อินทรกุล สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
270 พรทิภา ฮาดวิเศษ สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
271 มารศรี ทิพย์ทอง กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
272 ดวงนภา คงบรรจง สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) มีไข้ หรืออยู่ในระหว่างกักตัวเอง 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
273 ชวลิต ชื่นจิตร สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
274 เสมา สิงหตระกูล สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
275 สมโภช เขียวอ่อน สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
276 มนตรี สาเหล้ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
277 นฤพล ขาวดี สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
278 สันติพงศ์ จิตเที่ยง สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
279 รัชชุมาศ พงษ์นัยรัตน์ กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
280 เอกชัย-อารีย์วัฒนานนท์ ศรชล : กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
281 พิพัฒน์ มิ่งเมือง สทช.4 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
282 วิชิต สุวรรณสิงห์ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
283 ฉัตรชัย เจริญธนชาติ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
284 อัญญา หยังหลัง สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
285 สุนิษา มณีวงศ์วิจิตร สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
286 เฉลิม​ศักดิ์​ ชิน​ช​ำ​นา​ญ​ กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
287 วชิยดา ทิบอรรถ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
288 อารีรัตน์ นพสุวรรณ์ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
289 เทิดศักดิ์ หนูปลอด สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
290 ปุญชรัสมิ์ เสียมสกุล กกม : กองกฎหมาย มีไข้ หรืออยู่ในระหว่างกักตัวเอง 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
291 ปรีชา เมืองทวี สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
292 สุภัทรา หยงสตาร์ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
293 กฤษฎา เกษรางกูร สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
294 สุภวรรณ วรรณนุช กอช : กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
295 สุทัศน์ ทองมี สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
296 ชรินทร์ ปานอินทร์ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
297 สุริยะ สอนเสริม สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
298 เอกวิทย์ พรอนุวงศ์ สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
299 วีรวุฒ เหมือนเจริญ สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
300 อรภา สุวัฒโน กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
301 สร้อยสน ศิลาอาสน์ กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
302 เฉลิม เพชรจุ้ย สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
303 กองอนันต์เดช สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
304 พิชิต ปานปากสระ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
305 วราพร พุ่มจันทร์ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
306 อนันต์ ทองท่าแพ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
307 กู้​เกียรติ​ มิตร​ทอง​ กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
308 ชาตรี ศรีชุม สทช.4 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
309 สมศักดิ์ แดงสังวาลย์ สทช.8 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
310 สุธี แก้วงาม สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
311 ธงชัย ยุทธนา สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
312 วริศรา สีบัวอ่ำ กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
313 ณรงค์ ดิลกคุณากุล สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
314 ลำพวน.ยึ้มพะ กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
315 วีรพงษ์ อินทรกุล สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:35 น.
316 ธนายุต เจริญพร สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
317 ณัฐสกนธ์ สุวรรณมณี สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
318 วลัยพร เรืองศรี สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
319 วิไลลักษณ์ พฤทธิพันธุ์ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
320 ชัยชวัช เจนการ สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
321 สนธยา ประไพทรัพย์ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
322 อดิศร เจริญวัฒนาพร สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
323 นัณชญา หมัดอะดั้ม สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
324 มานิต สมณะ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
325 ประวีณา พิมพ์เรือง สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
326 วิไลลักษณ์ พฤทธิพันธุ์ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
327 อนนท์ ศรีไสยเพชร สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
328 สุริยา ปานสงฆ์ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
329 วีระวงค์ มะลิแย้ม กสท : กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
330 ชูเกียรติ หนูเรือง สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
331 พศวัต คุระวรรณ สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
332 วาสนา คงคำขวัญ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
333 จารุวรรณ ปลอดดำ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
334 นฤ​พัชร​ ศรี​ผดุง​ กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
335 กรกนก เทพไชย สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
336 ปกรณ์ แซ่ลิ่ม สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
337 สุวิมล สงวนกัน กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
338 ธานี หอมทอง สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) มีไข้ หรืออยู่ในระหว่างกักตัวเอง 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
339 สันติ แก้วเพ็ชร์ สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
340 รณรงค์ เหมรา สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
341 ทินนรัช แก้วงาม สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
342 ชาญชัย บัวหลวง สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
343 กฤษฏ์ นิคมจิตร กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
344 เอกกฤษ แซ่ลิ่ม สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
345 จิตติ ตัลยารักษ์ สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
346 กิตติชัย เปี่ยมอินทร์ สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
347 ประภาพร ไหวพริบ กจช : กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
348 สนธยา แก้วลอย สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
349 ศุภกร มอบโคสุวรรณ กจช : กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
350 พนอ จันทร์ศรีทอง กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
351 ธีระ ศิริบุญยัง สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
352 จีระศักดิ์ รักษ์กะเปา สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
353 ณรงค์ สอเหรบ สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
354 กนกพร ยอดมณี สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
355 อภิเชษฐ์ หวังเสล่ สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
356 วรรธณี รักงาม สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
357 สุมิตร แสงแก้ว สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
358 ชัยวัฒน์ ท่าพริก กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
359 อรพินท์ นาคสิงห์ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
360 สุภาพร พรมทอง สทช.4 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
361 จตุรงค์ ยี่รงค์ สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
362 สุธาสินี นุ่นสังข์ กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
363 ทนุสิน ทวดสิญจน์ สทช.4 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
364 ฟองแก้ว พูลสวัสดิ์ สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
365 นูรีสา สะอิ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
366 นิลมล จำพรึก สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
367 ธีรากร ทองย้อย กจช : กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
368 อังคณาสุรพลพินิจ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:36 น.
369 สมศักดิ์ ศรีสุวรรณ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
370 พิสิฐ ทงคง สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
371 ชนะ สุนสาระพัง สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
372 กชกร ชลายนนาวิน กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
373 นคร มาสันเทียะ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
374 เงินยวง หุ่นยนต์ สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
375 วรารัตน์ ไชยเดช สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
376 จิรพร เจริญวัฒนาพร สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
377 เจริญ เจ๊ะบ่าว สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
378 เสรี วัชรกิจโภคิน สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
379 ทรรศนีย์ มุขสุวรรณ กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
380 สมสิทธิ์ ดำทั่ว สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
381 สุภกิตติ์ สมจิตร สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
382 ทิพย์วรรณ แซ่มา กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
383 กาญจนา อ้นทอง สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
384 ยุโสบ ชนะศิลป์ สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
385 จิตรลดา ดอกแก้ว กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
386 วรนิษฐ์ นิธิเสถียรรัฐ กอท : กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
387 จุฑาลักษณ์ ขวัญอ่อน สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
388 สำรอง ภูเก้าล้วน สทช.10 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
389 สมพิศ เกษณะ สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
390 ดิษย์อร อิทธิอริยสุนทร กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
391 อนุชิต ใจเกื้อ กปล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
392 ปรวรรณญา พชรกาญจนกุล สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
393 ดารุณี บุญชู สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
394 สมหมาย บุญเกิด สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
395 จุฑามาศ งามผ่องใส สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
396 พรพรรณ ชุมภูเทพ กอช : กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
397 วศิน นาวานุกูล สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
398 ปรวรรณญา พชรกาญจนกุล สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
399 สิริลักษณ์ ตันเฮง สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
400 ทิพย์สุดา กาญจนัด สทช.4 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
401 สุธิรา ปานอินทร์ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
402 สุนทร รักรู้ สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
403 เสริมกมล ลัภนาเคนทร์ กจช : กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
404 พีระวัฒน์ บุญขจรกุล กยผ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
405 สิริกร เปลี่ยนสี กจช : กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
406 พรชนก ทองแท้ สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
407 ดนุพล สุภรส สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:37 น.
408 ชนิฎา บัวชื่น สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:38 น.
409 นพปฎล หนูช่วย สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:38 น.
410 เอมิการ์ ศรีธาตุ สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:38 น.
411 วรเทพ จันทรศรี สวพ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รวม ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:38 น.
412 ดารณี ทองพุ สลก : สำนักงานเลขานุการกรม ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:38 น.
413 พุฒิพงศ์ บุตรเมือง สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:38 น.
414 มนตรี หามนตรี สทช.3 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:38 น.
415 วินัย พึงญาติ สทช.5 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:38 น.
416 กาญจน์ คชภูมิ สทช.6 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:38 น.
417 ณัฏฐา จันทรัศมี สทช.2 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:38 น.
418 รุ่งทิวา แก้วพิชัย สทช.4 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ปกติ ไม่มีอาการไข้ 5 ส.ค. 64 , 09:38 น.
419 ชำนาญ รักงาม สทช.7 : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง)