ลงทะเบียนขอรับบริการ เพื่อขอใช้ SSL (https) ของกรม ทช. (ภายใต้ Domain dmcr.go.th)รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ SSL (https) ของกรม ทช. เพื่อติดตั้งบนเว็บไซต์ ภายใต้ Domain dmcr.go.th) พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
2. ลงทะเบียนขอรับบริการ ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมแนบแบบฟอร์ม ลงทะเบียน (จะต้องเป็นไฟล์สแกน เท่านั้น)

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ
การขอเปิดสิทธิ ขอกำหนดเป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการเท่านั้น
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
เลือกไฟล์..
เฉพาะไฟล์ PDF, PNG, JPG, JPEG, ZIP, RAR และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 Mb
ส่วนที่ 2 ข้อมูลระบบงาน
https:// ******.dmcr.go.th
  • โปรดกดยืนยันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ