ลงทะเบียนอบรมผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2565รายชื่อผู้ลงทะเบียน

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญชวนมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ครูสอนดำน้ำหรือผู้นำการดำน้ำที่มีบัตรรับรองจากสถาบันสอนดำน้ำ ตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ประจำปี 2565
1. ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว 
จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้
=> ครั้งที่ 1 วันที่ 18 - 19 มกราคม 2565 จ.ชลบุรี (35/45 คน) (40 คน สำรอง 5 คน)
=> ครั้งที่ 2 วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 จ.ภูเก็ต (ภาษาอังกฤษ) (15/45 คน) (40 คน สำรอง 5 คน)
=> ครั้งที่ 3 วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2565 จ.สุราษฎร์ธานี (4/45 คน) (40 คน สำรอง 5 คน)
=> ครั้งที่ 4 วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2565 จ.กระบี่ (2/45 คน) (40 คน สำรอง 5 คน)
=> ครั้งที่ 5 วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2565 จ.ตรัง (1/45 คน) (40 คน สำรอง 5 คน)

2. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VIDEO Conference) (ZOOM) จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้
=> ครั้งที่ 6 วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 กรุงเทพมหานคร (45/45 คน) เต็ม
=> ครั้งที่ 7 วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2565 กรุงเทพมหานคร (16/45 คน)
=> ครั้งที่ 8 วันที่ 19 - 20 เมษายน 2565 กรุงเทพมหานคร (4/45 คน)
=> ครั้งที่ 9 วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 กรุงเทพมหานคร (3/5 คน)
=> ครั้งที่ 10 วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2565 กรุงเทพมหานคร (0/45 คน)
=> ครั้งที่ 11 วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2565 กรุงเทพมหานคร (1/45 คน)

*** การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ภายใน 10 วัน หลังปิดการรับสมัคร
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
3. สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการฝึกอบรม
4. ให้ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าอบรมติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างระหว่างการฝึกอบรม ส่วนค่าเดินทางและค่าที่พักผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

*** หมายเหตุ  ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 02 141 1336 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลมัคคุเทศก์ / ครูสอนดำน้ำหรือผู้นำการดำน้ำ
มัคคุเทศก์ (guide)
มัคคุเทศก์อิสระ (freelance guide)
Dive Master
Instructor