แบบสอบถามความพึงพอใจ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านรายชื่อผู้ลงทะเบียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ "ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน"
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนในกรณีที่ต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

ตามประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประซาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 (ดาวน์โหลดประกาศ กรม ทช.)

เจ้าหน้าที่ของ กรม ทช.
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประชาชนทั่วไป / ผู้มาติดต่อราชการ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย