การบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (DMCR FGDS)รายชื่อผู้ลงทะเบียน
การบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (DMCR FGDS)

ใช้สำหรับให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยให้บริการในรูปแบบ Web Map Service (WMS) รวม 4 ชั้นข้อมูล
1. ข้อมูลแนวปะการัง (ปี 2558)
2. ข้อมูลแหล่งหญ้าทะเล (ปี 2558)
3. ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ (ปี 2557)
4. ข้อมูลแนวชายฝั่งทะเล (ปี 2561)

ทั้งนี้ ข้อมูลอื่นๆ โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรง 
>> ข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเล  ติดต่อ  สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โทรศัพท์ : 02 141 1382
>> ข้อมูลด้านทรัพยากรป่าชายเลน  ติดต่อ  กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  โทรศัพท์ : 02 141 1324
>> ข้อมูลด้านบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง  ติดต่อ  กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง  โทรศัพท์ : 02 142 7407-9
>> ข้อมูลด้านบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเล  ติดต่อ  กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  โทรศัพท์ : 02 141 1341

สอบถามรายละเอียดการรับบริการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โทรศัพท์ : 02 141 1315

(ไม่ต้องกรอกคำนำหน้า และโปรดสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง)
โปรดระบุหน่วยงาน
โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
ข้อมูลที่ให้ความอนุเคราะห์จะอยู่ในรูปแบบ Web Map Service (WMS) เท่านั้น
  • ชั้นข้อมูลปะการัง ปี 2558

  • ชั้นข้อมูลหญ้าทะเล ปี 2558

  • ชั้นข้อมูลป่าชายเลน (คงสภาพ) ปี 2557

  • ชั้นข้อมูลแนวชายฝั่งทะเล ปี 2561

เลือกไฟล์..
เฉพาะไฟล์ PDF, PNG, JPG ขนาด 10MB