โครงการที่จะเปิดลงทะเบียน
โครงการที่เปิดลงทะเบียน
7
โครงการ
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ค้นหา
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
เปิดลงทะเบียนวันที่/เวลา
จำนวน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ประกวดภาพธรรมชาติ / ระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน
กรม ทช ขอเชิญขวนส่งภาพธรรมชาติทางทะเลชิงรางวัลใหญ่ ที่พักสุดชิว 2 คืน ริมทะเลภูเก็ต (ระดับ 5 ดาว) ที่พักบนเกาะสมุย (ระดับ 4 ดาว) และที่พักบนเกาะเต่า (ระดับ 3 ดาว) เสื้อที่ระลึก (ผลิตจากขวดพลาสติด Recycle) 50 รางวัล และทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบัตรเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต แหลมพันวา 2 ใบ กติกาง่าย ๆ เพียงส่งภาพธรรมชาติ/ระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน มาประกวดกัน 1 คน/ 1 ภาพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลตามนโยบายเปิดประเทศ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สวยงามของพวกเรา
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2564

ถึง : 28 พฤศจิกายน 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

0 / 1,000
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมลกรม/ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN/WiFi) , แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง
อีเมล @dmcr.mail.go.th , อินเทอร์เน็ต (LAN / WiFi) , แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 27 สิงหาคม 2564

ถึง : 31 ธันวาคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

173 / 1,000
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบงานสารสนเทศภายใน (Internet Services)
ระบบงานสารสนเทศภายใน (Internet Services)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564

ถึง : 31 ธันวาคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

44 / 200
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด ทช. (Mini-Site)
ระบบเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Mini-Site)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 23 กันยายน 2564

ถึง : 31 ธันวาคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

3 / 200
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers)
ระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564

ถึง : 31 ธันวาคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

1 / 100
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช. (MIS)
ฐานข้อมูลสารสนเทศ : Management Information System (MIS)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 30 สิงหาคม 2564

ถึง : 31 ธันวาคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

3 / 100
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 8 กันยายน 2564

ถึง : 31 ธันวาคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

13 / 500
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน