โครงการที่จะเปิดลงทะเบียน
ลงชื่อการปฏิบัติงานฯ โควิด-19 (ช่วงเย็น)
เปิดใช้เพื่อลงทะเบียนการมาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ (แบบรายบุคคล)
วันที่ : 16 เมษายน 2564
ถึง : 30 มิถุนายน 2564
เวลา : 15:30 - 16:30 น.
1146 / 2,000 คน
โครงการที่เปิดลงทะเบียน
7
โครงการ
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ค้นหา
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
เปิดลงทะเบียนวันที่/เวลา
จำนวน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงชื่อการปฏิบัติงานฯ โควิด-19 (ช่วงเช้า)
เปิดใช้เพื่อลงทะเบียนการมาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ (แบบรายบุคคล)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 16 เมษายน 2564

ถึง : 30 มิถุนายน 2564

เวลา : 09:30 - 10:30 น.

จำนวน

1197 / 1,500
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงชื่อการปฏิบัติงานฯ โควิด-19 (ช่วงเย็น)
เปิดใช้เพื่อลงทะเบียนการมาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ (แบบรายบุคคล)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 16 เมษายน 2564

ถึง : 30 มิถุนายน 2564

เวลา : 15:30 - 16:30 น.

จำนวน

1146 / 2,000
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนเพื่อรับรางวัลกิจกรรม Tiktok "DMCR Challenge"
ลงทะเบียนยืนยันตัวตน เพื่อรับรางวัลจากกิจกรรม DMCR Challenge เนื่องในวันทะเลโลก 8 มิถุนายน 2564
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 7 มิถุนายน 2564

ถึง : 30 มิถุนายน 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

26 / 100
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ One Page
แบบฟอร์มลงทะเบียนการขอใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (One Page) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 9 ตุลาคม 2563

ถึง : 11 มิถุนายน 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

221 / 250
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
แบบฟอร์มลงทะเบียนการขอใช้งานระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 22 มกราคม 2564

ถึง : 17 มีนาคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

27 / 100
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์) ประจำปี พ.ศ. 2564
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 26 มีนาคม 2564

ถึง : 30 มีนาคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

17 / 300
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจและความสอดคล้องของคำของบประมาณกับแผนปฏิบัติราชการ
การสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทช.
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 28 กันยายน 2563

ถึง : 28 พฤษภาคม 2563

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

ไม่จำกัด

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน