โครงการที่จะเปิดลงทะเบียน
โครงการที่เปิดลงทะเบียน
8
โครงการ
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ค้นหา
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
เปิดลงทะเบียนวันที่/เวลา
จำนวน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง 5
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2564" ครั้งที่ 5 (จ.กระบี่)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564

ถึง : 23 มีนาคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

28 / 45
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง 4
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2564" ครั้งที่ 4 (จ.ภูเก็ต)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564

ถึง : 17 มีนาคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

20 / 45
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง 3
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2564" ครั้งที่ 3 (จ.กระบี่)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564

ถึง : 9 มีนาคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

38 / 45
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง 2
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2564" ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564

ถึง : 5 มีนาคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

45 / 45
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง 1
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2564" ครั้งที่ 1 (จ.ชุมพร)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564

ถึง : 16 กุมภาพันธ์ 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

43 / 45
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ One Page
แบบฟอร์มลงทะเบียนการขอใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (One Page) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 9 ตุลาคม 2563

ถึง : 24 กุมภาพันธ์ 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

217 / 250
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
แบบฟอร์มลงทะเบียนการขอใช้งานระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 22 มกราคม 2564

ถึง : 29 มกราคม 2564

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

32 / 100
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563

ถึง : 15 พฤศจิกายน 2563

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

308 / 350
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน