โครงการที่จะเปิดลงทะเบียน
ลงทะเบียนยืนยันตัวตน บัญชีผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (@dmcr.mail.go.th)
ยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (@dmcr.mail.go.th)

ถึง : 31 ธันวาคม 2566
เวลา : ทุกช่วงเวลา
98 / 1,000 คน
ลงทะเบียนขอรับบริการ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศ ทช. (PDPA)
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศ ทช. (PDPA)

ถึง : 31 ธันวาคม 2566
เวลา : ทุกช่วงเวลา
53 / 1,000 คน
ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมลกรม/ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN/WiFi) , แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง
อีเมล @dmcr.mail.go.th , อินเทอร์เน็ต (LAN / WiFi) , แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง

ถึง : 31 ธันวาคม 2566
เวลา : ทุกช่วงเวลา
567 / 1,000 คน
ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบงานสารสนเทศภายใน (Internet Services)
ระบบงานสารสนเทศภายใน (Internet Services)

ถึง : 31 ธันวาคม 2566
เวลา : ทุกช่วงเวลา
338 / 500 คน
โครงการที่เปิดลงทะเบียน
8
โครงการ
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ค้นหา
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
เปิดลงทะเบียนวันที่/เวลา
จำนวน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนยืนยันตัวตน บัญชีผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (@dmcr.mail.go.th)
ยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (@dmcr.mail.go.th)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

ถึงวันที่ : 31 ธันวาคม 2566

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

98 / 1,000
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนขอรับบริการ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศ ทช. (PDPA)
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศ ทช. (PDPA)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

ถึงวันที่ : 31 ธันวาคม 2566

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

53 / 1,000
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน อีเมลกรม/ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN/WiFi) , แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง
อีเมล @dmcr.mail.go.th , อินเทอร์เน็ต (LAN / WiFi) , แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

ถึงวันที่ : 31 ธันวาคม 2566

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

567 / 1,000
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบงานสารสนเทศภายใน (Internet Services)
ระบบงานสารสนเทศภายใน (Internet Services)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

ถึงวันที่ : 31 ธันวาคม 2566

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

338 / 500
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด ทช. (Mini-Site)
ระบบเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Mini-Site)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

ถึงวันที่ : 31 ธันวาคม 2566

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

16 / 200
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers)
ระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

ถึงวันที่ : 31 ธันวาคม 2566

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

11 / 100
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนขอรับบริการ เปิดสิทธิการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช. (MIS)
ฐานข้อมูลสารสนเทศ : Management Information System (MIS)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

ถึงวันที่ : 31 ธันวาคม 2566

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

16 / 100
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร / โครงการ
ลงทะเบียนอบรมผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)
วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 จ.ชลบุรี (30 คน สำรอง 5 คน)
เปิดลงทะเบียน วันที่ / เวลา

วันที่ : 24 มกราคม 2566

ถึง : 15 กุมภาพันธ์ 2566

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

0 / 35
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน