DMCR REGISTRATION

ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
เปิดลงทะเบียนวันที่/เวลา
จำนวน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
ลงชื่อการปฏิบัติงานฯ โควิด-19 (ช่วงเช้า)
เปิดใช้เพื่อลงทะเบียนการมาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ (แบบรายบุคคล)
เปิดลงทะเบียนวันที่/เวลา

วันที่ : 5 มกราคม 2564

ถึง : 31 มกราคม 2564

เวลา : 09:30 - 10:30 น.

จำนวน

719 / 1,000
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
ลงชื่อการปฏิบัติงานฯ โควิด-19 (ช่วงเย็น)
เปิดใช้เพื่อลงทะเบียนการมาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ (แบบรายบุคคล)
เปิดลงทะเบียนวันที่/เวลา

วันที่ : 5 มกราคม 2564

ถึง : 31 มกราคม 2564

เวลา : 15:30 - 16:30 น.

จำนวน

450 / 1,000
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ One Page
แบบฟอร์มลงทะเบียนการขอใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (One Page) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เปิดลงทะเบียนวันที่/เวลา

วันที่ : 9 ตุลาคม 2563

ถึง : 4 ธันวาคม 2563

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

196 / 200
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
แบบฟอร์มลงทะเบียนการขอใช้งานระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เปิดลงทะเบียนวันที่/เวลา

วันที่ : 8 ตุลาคม 2563

ถึง : 30 พฤศจิกายน 2563

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

ไม่จำกัด

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
ลงทะเบียนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เปิดลงทะเบียนวันที่/เวลา

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563

ถึง : 15 พฤศจิกายน 2563

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

308 / 350
คน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน